SJs beslut om nedbemanning väcker frustration och vrede hos medlemmarna

Seko har som tidigare informerats om, reserverat sig mot SJ beslut om ytterligare nedbemanning på tågen med anledning av att vi gör den bedömningen att beslutet kommer att innebära en ytterligare försämrad säkerhet och arbetsmiljö på berörda tåg. Vi har full förståelse för den frustration och vrede som många medlemmar nu känner. Något som vi också framförde till SJ under förhandlingen.

Under förhandlingen påminde vi också SJ om farhågor som vi framfört i tidigare förhandlingar, nämligen:

”inte kan utesluta att företaget mer eller mindre saknar kompetens och förmåga att bedöma risker ur arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Något som även gäller SJs förmåga att lösa problem inklusive förmåga att kommunicera med kunderna om vad de faktiskt har köpt för vara/tjänst”.

Vi anser att SJ under det gångna året visat att våra farhågor till stor del har besannats under året och som enligt vår mening negativt påverkat ohälsotalen bland ombord personalen. Ohälsotal som garanterat kommer fortsätta att stiga efter genomförande av etapp 3 den 2 maj.

Några av de 9 punkter som Seko krävt i förhandlingarna är:

  • Högre kompetens på all ombord personal till en ny gemensam nivå motsvarande dagens högsta för att garantera att det finns personal med erforderlig kompetens ombord i samband med t.ex. olyckor, men även i samband med andra oregelmässigheter ur trafiksäkerhetssynpunkt.
  • Tillgång till personal med erforderlig utbildning så att snabbtågen inte under några omständigheter framförs med mindre än två ombord personal. I annat fall skall situationen bedömas som ett stoppande fel och avgången ställas in. Känsligare produktion med mindre marginaler, t.ex. vid sjukskrivningar.
  • Alla erforderliga verktyg som SJ i flera fall väljer att kalla processer ska vara färdiga och i drift. T.ex. fungerande viseringsverktyg och att bistroutrymme och montrar med varor är låsbart.
  • Kontrollgruppen behöver utökas så att utvecklingen av ett kundbeteende med fler som chansar att resa utan biljett motverkas. Den slopade biljettförsäljningen har negativt påverkat arbetsmiljön ombord på tågen.
  • Förarna ska som grund endast göra utrop som är relaterade till trafiksäkerhet. Den slopade biljettförsäljningen har inneburit att behov av högtalarutrop ökat. Utrop som förarna enligt Seko ej ska utföra.
  • Tydliga regelverk och rutiner måste finnas när det gäller bemanning av tåg utöver de av SJ fastställda miniminivåerna.
  • Det ska alltid finnas minst en ombord personal i varje enhet i multippelkopplade regionaltåg.Seko SJ kommer uppmana klubbarna att så fort det är möjligt att anordna särskilda medlemsmöten för att diskutera SJs beslut om ytterligare nedbemanning av tågen. På mötena kommer det också i så fall att diskuteras vilka legala åtgärder som finns att använda sig av i det fortsatta arbetet mot ett genomförande av beslutet.
Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO, Service, SJ AB, Spårtrafik. Bokmärk permalänken.