Seko SJ information om lokalt avtal om Schemaändringskorridor på SJ gällande från den 1 maj 2024

Schemaändringskorridor:
Tidförskjutningstillägg slopas och ersätts av schemaändringskorridor och gäller för ändringar som meddelas senare än måndagen i den närmast föregående veckan före aktuell tjänstgöring.
Vid ändringar senare än måndagen i den närmast föregående veckan före tjänstgöringen gäller nedanstående:
• Ändringar får ske om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det.
• Arbetsgivaren har att i dialog söka komma överens med berörd arbetstagare om varje ändring överstigande en timme.
• Dialog förutsätter kommunikation av arbetsgivaren och medarbetaren och kan ske per telefon men också med andra digitala hjälpmedel.
• Arbetsgivaren har möjlighet att förskjuta turen med en timmes ”okompenserad” tid. All överstigande tid ska kompenseras.

Beräkning förskjutning schemaändring:
Vid beräkning av antalet timmars förskjutning jämförs fullgjord tjänstgöring med den publicerade tjänstgöringen måndagen i den närmast föregående veckan, den sk gamla veckolistan eller veckosläpp. Ytterligare saker att tänka på:
• Med förskjutning avses förskjutna arbetsperioder, dvs. förlängd arbetstid (egentlig eller helt tillgodoräknad) före och/eller efter planerad arbetsperiod. Förskjutningen räknas per kalenderdygn.
• Eventuella ytterligare besked om ändringar efter måndagens föregående schemapublicering saknar således betydelse för beräkning av kompensation.
• En ändring understigande en timme ska i detta sammanhang anses överstiga en timme om den överstiger en timme tillsammans med tidigare ändringar.

Fredande av fritid:
Parterna är överens om att fortsätta arbetet med att finna en lösning på frågan om delgivning av tjänst efter längre ledighet.
All överskridande tid över 1 timme vid en turändring är i sig tillåtet men ska förläggas i en särskild arbetstidsbank, se nedan. Sådant överskridande får inte ensidigt av arbetsgivaren förläggas så att arbetstid infaller efter klockan 19.00 eller före klockan 05.00 mot ledig dag (innefattar ej 0-dag), med undantag för ändring som tidigarelägger sluttiden inför ledigheten eller senarelägger starttiden efter ledigheten.
Förbudet att inte överskrida turändringar efter kl 19/före kl 05 mot ledig dag kan innefatta exempelvis ändring från sluttid klockan 18.00 till kl 20.00 men också ändring från sluttid kl 20.00 till kl 22.00.

Särskild arbetstidsbank:
Överskridandet vid turändringar över 1 timme i antal minuter ska föras till en särskild arbetstidsbank – schemaändringsbanken. Denna kommer ha hög prioritet för att få ut ledighet ifrån då såväl arbetsgivare som arbetstagare ska verka för att tid tas ut som ledighet. Regler för schemaändringsbanken är följande:
• Ledig tid får tas ut efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
• Det förutsätts att arbetstagaren beviljas ledighet om ledigheten inte medför påtaglig störning av arbetsgivarens verksamhet. Begreppet påtaglig störning motsvarar vad som följer av schemaändringskorridoren i det centrala branschavtalet.
• Ledigheten får endast tas ut som hel ledig dag/hela lediga dagar, om inte arbetsgivaren särskilt beviljar kortare ledighet.
• Ledigheten kan även på arbetstagarens begäran växlas till kontant ersättning, varvid utbetalning görs i samband med ordinarie löneutbetalning. Beräkning görs enligt regelverk för ordinarie timkonto.
• När schemaändringsbanken innehåller 60 timmar bör särskild dialog upptas avseende uttag av ledig tid, med ambitionen att ledighet kan läggas ut. Om överenskommelse inte kan nås om förläggning får arbetsgivaren lägga ut tid ur schemaändringsbanken förutsatt en framförhållning på minst två veckor.
• Ledighet som arbetsgivaren förlägger ut ska eftersträvas mot fridag eller annan ledig dag, i den mån arbetsgivaren bedömer detta lämpligt med hänsyn till verksamheten.
• Schemaändringsbanken får vid varje given tidpunkt inte innehålla mer än 80 timmar. Överskjutande tid utbetalas som kontant ersättning på nästkommande löneutbetalning.

Det här inlägget postades i Lagar & Avtal, Schemaändringskorridor. Bokmärk permalänken.