Seko SJ svar på SJ information från div Trafik & Service den 3 dec 2020

Fientligt agerande från SJ!
Den extra informationen från ledningen för personal-planeringen på SJ div. Trafik & Service den 3 december till medarbetarna och då inte minst från ansvarig chef för personalplaneringen riskerar nu den fortsatta dialogen mellan Seko och ledningen för SJ Personalplanering.

SJ har nu enligt Seko med uppsåt begått ett brott mot MBL, Medbestämmandelagen. Något som vi inte kommer att acceptera.

Ett så fullständigt respektlöst agerande i strid med både hittills gällande praxis på SJ och gällande lagstiftning utgår vi från saknar stöd hos SJs koncernledning. Helt klart har Sekos förtroende för ansvarig chef nu fullständigt underminerats!

Seko SJ har redan begärt central förhandling med Almega, den arbetsgivarorganisation som SJ tillhör när det gäller förhandlingen som avslutades i oenighet. Vi kommer också under den närmaste tiden begära en lokal tvisteförhandling med SJ i frågan om lagbrott.

Sekos medlemmar på SJ måste återigen kunna planera sina liv. Nu är det upp till SJ att på ett trovärdigt sätt lösa den uppkomna situationen.

Publicerat i Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Seko SJ svar på SJ information från div Trafik & Service den 3 dec 2020

Seko SJ svar på SJ veckobrev div Trafik & Service den 27 nov 2020

Kejsarens nya kläder? SJs agerande med informationen i veckobrevet är minst lika genomskinligt!

SJ har i förra veckans veckobrev utryckt sig på ett sätt där den oinvigde läsaren kan få en uppfattning att Seko tackat nej till ett avtalsförslag som skulle vara bra för berörda Seko medlemmar och då inte minst för de medlemmar som behöver ett anpassat schema på grund av föräldraskap. Denna bild av SJ förslag till avtal delar inte Seko SJ, tvärtom. Detta påstående saknar grund och det är svårt att inte dra liknelser med uttrycket Kejsarens nya kläder. Tvärtom så hade SJ i sitt slutgiltiga förslag till avtal valt att ta bort alla skrivningar om föräldraledighet.

Citat från text i SJ utskick: Det har även gjorts en ändring i sak i det så kallade Omdisponeringsavtalet som planeringen motiverar på följande sätt:

Efter dialog med OPSL kan vi inte lämna några garantier, däremot finns en tydlig målsättning och ambition att inte gå utanför gränserna. Vi har heller inget systemstöd under den här perioden där vi kan skriva in hårda regler om gränser, vilket vi kommer att kunna göra i RAPID. Det ska inte vara möjligt att genomföra en ändring utöver dessa gränser i framtiden, men vi behöver verktygen för att kunna leverera.

Begreppet ”samling inte polemik” i en utmanande tid med pandemi i Sverige och övriga världen har som vi ser det, nu fått en ny innebörd!

Sekos medlemmar på SJ måste återigen kunna planera sina liv. Nu är det upp till SJ att på ett trovärdigt sätt lösa den uppkomna situationen.

Publicerat i Arbetsmiljö, Spåra SJ, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Seko SJ svar på SJ veckobrev div Trafik & Service den 27 nov 2020

SJ schemaläggning T21 nr2

Seko har beslutat att säga nej till SJs slutbud till avtal rörande schemaläggning T21.

Förslaget till avtal från SJ saknar de viktiga uppsidor för våra medlemmar som Seko fört fram till SJ för att ingå ett avtal som avviker från Spåra SJ när det gäller förläggning av arbetstid för åkande personal under T21.

Seko har under de diskussioner som varit med SJ under hösten fört fram ett flertal konstruktiva förslag för att förbättra och stärka våra medlemmars möjlighet att på ett bättre sätt kunna planera sina liv.

De punkter som är högst berättigade och som verkligen hade kunnat ge Sekos medlemmar stärkt skydd som SJ valt att ta bort från sitt slutgiltiga förslag till avtal är följande:

• Valet av fridagsnyckel och helg ska kvarstå.
• Ett starkare omdisponeringsskydd.
• Ett särskilt hänsynstagande till de med olika former av anpassningar, till exempel föräldrar.
• Någon form av kompensation kopplad till återhämtning.

Seko utgår nu från och förväntar sig att SJ i sin helhet nu för T21 tillämpar Spåra SJ bilaga 2 utifrån vad som under åren utvecklats som praxis.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Tågtjänstfördelning, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för SJ schemaläggning T21 nr2

T21

Hur ska vi hantera T21. Den frågan fick Seko SJ samtidigt som SJ meddelar att förutsättningar inte finns att skapa fasta listor för T21.

Seko SJ sammankallade då schemagruppen för att föra en dialog om hur Seko SJ ska förhålla sig till den informationen. Schemagruppen är eniga att värdet att kunna påverka överstiger det symboliska värdet i att säga nej.

Schemagruppen listade ett flertal punkter som Seko SJ ska lyfta med SJ.

• Valet av fridagsnyckel och helg ska kvarstå.
• Ett starkare omdisponeringsskydd.
• Ett särskilt hänsynstagande till de med olika former av anpassningar, till exempel föräldrar.
• Någon form av kompensation kopplad till återhämtning.
• Reglering ska ske i ett tillfälligt kollektivavtal.
• Månadsvisa avstämningsmöten på varje åkstation.

Seko SJ inväntar nu material inför förhandling.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Spåra SJ, Tågtjänstfördelning, Tågtjänstförhandling | Kommentarer inaktiverade för T21

Seko begär ett extra möte med skyddskommittén på enhet Service

Seko SJ har skrivit till SJ och begärt att skyddskommittén för enhet Service skyndsamt ska ha ett extra möte för att diskutera ett antal aktuella frågeställningar kopplade till Covid 19 pandemin.

Många medlemmar har under den senaste tiden hört av sig till oss och uttryckt stor oro över nuvarande situation på tågen med anledning av pågående Covid19 pandemi. I samtalen har det tydligt identifierats ett antal frågeställningar som skyndsamt behöver diskuteras på ett extra möte med skyddskommittén för enhet Service:

• Vilka åtgärder som vidtas ombord på tågen för att skydda personalen.
• Trängsel på tågen och oro för den egna hälsan.
• Munskydd till personal och passagerare
• Bokningsläget, information till våra medlemmar när det gäller ändringar inklusive vikten av kommunikation.
• Serveringen (frukost och mat i 1 klass)
• Hemarbete vs arbete ombord på tågen

Sekos medlemmar på SJ måste ha en trygg och säker arbetsmiljö.

Publicerat i Arbetsmiljö, Service | Kommentarer inaktiverade för Seko begär ett extra möte med skyddskommittén på enhet Service

Stoppa kaoset nr 5

Nu börjar återtåget mot en bättre schemaplanering för åkandepersonalen.

SJ personalplanerings handlingsplan för en bättre schemaplanering redovisades den 22 september på möte med Trafik & Service skyddskommitté. Planen innehåller i sin grund de av Seko SJ tidigare överlämnade sex förslag på åtgärder för en bättre schemaplanering.

Handlingsplanen kräver en kraftsamling med resurser från hela SJ, något som Seko SJ anser nu måste få högsta prioritet. Personalplaneringen måste få möjlighet att leverera enligt handlingsplanen. En viktig pusselbit i förutsättningen är att det blir en stabilare och långsiktigare planering av vilka tåg som ska köras. Ett ansvar som i första hand vilar på division Produkt.

För att inte tappa tempo och säkerställa att åtgärderna verkligen medför en bättre schemaplanering kommer uppföljning av handlingsplanen att ske regelbundet.

Seko SJ kan därmed tillsammans med klubbarna bocka av samtliga sina sex stycken förslag på åtgärder för en stabilare schemaplanering. Nu är det upp till bevis för ansvariga på SJ.

Sekos medlemmar på SJ måste återigen kunna planera sina liv.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Stoppa kaoset nr 5

Stoppa kaoset nr 4

Seko SJs förslag på åtgärder för en bättre schemaplanering som tidigare överlämnats till SJ utgör grunden i den handlings-plan som SJ nu har presenterat.

Personalplaneringen för åkandepersonal har under lång till befunnit sig på ett sluttande plan och har nu schemamässigt fullständigt rasat ihop.

Seko SJs arbete med att medlemmarna åter ska få kontroll över sin fritid har nu tydligt börja bära frukt. Vi har under senaste tiden haft flera möten med VD Monica Lingegård, delar av övrig koncernledning, samt med flera andra ledande personer i SJ. Seko SJ har även agerat och mycket tydligt beskrivit kaoset i schemaplaneringen på senaste mötet med centrala skyddskommittén.

Den av SJ nu presenterade handlingsplan till trafik och service skydds-kommitté den 22 september bygger i grunden på de sex skarpa förslag som Seko SJs klubbar tidigare varit överens om när det gäller åtgärder på kort sikt. Med förslagen genomförda så bör förutsättningen förbättras för en schema-läggning där medlemmarna åter kan börja planera sina liv.

Förslagen:
• SJ ska inrätta en planeringssupport.
• Avstämningsmöten lokalt på varje åkstation var fjortonde dag.
• All känd produktion ska ritas ut på månadslistan. Blanka dagar skall fyllas med ramtider.
• Ett formulär för samtliga åkande inrättas för omhändertagande av önskemål om sitt schema.
• Delgivningsdirektivet återinförs för att skapa en tydlig process.
• Resursfrågan måste lösas genom in/ut låning av personal.

När ovanstående åtgärder är på plats, startar nästa fas med att få till stånd en personalplanering som också håller över en längre tid. Något som säkert kräver en kraftsamling med resurser från hela SJ.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Stoppa kaoset nr 4

STOPPA KAOSET nr3

Seko har nu lagt fram konkreta förslag till SJ på hur våra medlemmar ska ges möjlighet att börja att kunna planera sina liv.

Möjligheten till att kunna få kontroll av sin fritid har varit ett återkommande tema på samtliga möten som Seko har anordnat med klubbföreträdare. Klubbföreträdarna vittnar om ett kaos som måste få ett slut.

Samtliga Seko klubbar på SJ är nu överens om sex skarpa förslag som skulle underlätta situationen kortsiktigt för Sekos medlemmar.

• SJ ska inrätta en planeringssupport.
• Avstämningsmöten lokalt på varje åkstation var fjortonde dag.
• All känd produktion ska ritas ut på månadslistan. Blanka dagar skall fyllas med ramtider.
• Ett formulär för samtliga åkande inrättas för omhändertagande av önskemål om sitt schema.
• Delgivningsdirektivet återinförs för att skapa en tydlig process.
• Resursfrågan måste lösas genom in/ut låning av personal.

Med de här förslagen genomförda så förbättras förutsättningen för en schemaläggning där Sekos medlemmar åter kan börja planera sina liv.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lokförare, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för STOPPA KAOSET nr3

STOPPA KAOSET nr2

Sekos medlemmar ska ges möjlighet att börja att kunna planera sina liv.

Möjligheten till att kunna få kontroll av sin fritid var ett återkommande tema från Seko på mötet som tidigare informerats om i Seko SJ info den 24/8 och som hölls med SJ den 26/8.

Samtidigt som aktuella frågor rörande en bättre schemaplanering diskuterades, redovisade SJs företrädare de processer och konkreta utmaningar som företaget står inför kopplat till Corona pandemin.

Efter mötet kallade Seko till sig SJs representanter till ett nytt möte för att återigen framföra kravet om att få ett stopp på det organisatoriska- och schemakaos som nu råder i företaget.

Efter initiativ av Seko har påbörjats ett arbete med att hitta kort- och långsiktiga lösningar på kaoset. Utgångspunkten för arbetet är att Sekos medlemmar måste få tillbaka kontrollen av sin fritid.

Denna vecka är ett nytt möte inbokat med SJ, samt ett möte med klubbrepresentanter inom Seko SJ för att identifiera, diskutera och komma fram med konkreta förslag på lösning av den uppkomna situationen.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Lokförare, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för STOPPA KAOSET nr2

STOPPA KAOSET!

Nu får det vara nog, Sekos medlemmar på SJ måste återigen få en möjlighet att planera sitt liv.

Många av Sekos medlemmar har under våren levt med att mer eller mindre arbeta på ett schema som delgivits dag för dag. Något som det har funnits en acceptans för i situationen med Corona pandemi och alla förändringar i SJs tågtrafik.

Situationen har inte blivit bättre under sommaren. Tvärtom så har sommaren ur vår synvinkel varit planeringsmässigt katastrofal.

Nu får det vara nog, nu måste Sekos medlemmar återigen få ett schema som möjliggör ett liv vid sidan av sitt arbete på SJ. Gränsen är nu nådd för vad som kan accepteras. Nuvarande kaos måste ersättas av ordning och reda i schemaplaneringen.

Seko har samtidigt även identifierat slitningar mellan personalgrupper som riktar sin frustration mot varandra. Detta är naturligtvis inte acceptabelt men är symptom på det kaos som SJ nu befinner sig i. Detta är ett organisatoriskt kaos och kan bara åtgärdas av tydlighet och långsiktighet i nödvändiga beslut som nu måste till.

Seko kommer under de närmaste dagarna att träffa ledande företrädare för SJ och framföra vår syn på kaoset inom företaget.

Sekos klubbordföranden och Seko SJ styrelse kommer också i närtid att ha ett möte för att diskutera den nu rådande allvarliga situationen i schemaplaneringen.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lokförare, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning | Kommentarer inaktiverade för STOPPA KAOSET!