”Framtidens planering” nr 3

De senaste fyra mötena med SJ har blivit inställda på grund av brist på resurser på arbetsgivarsidan. Detta har medfört att svar på Seko SJs frågor har uteblivit.

Seko SJ har trots detta fortsatt att inom schemagruppen slipa på sina krav på förbättringar för alla medlemmar. Som tidigare är de prioriterade frågorna:

 • Stabilitet
  Våra medlemmar ska kunna lita på sitt schema!
 • Framförhållning
  Hur långt fram i tiden ska våra medlemmar kunna se sitt schema?
 • Ledigheter
  Hur säkerställer SJ att man ska kunna få tidigare besked om ansökt ledighet?
 • Individuell påverkan av sitt schema
  Hur ska våra medlemmar på ett aktivt sätt kunna påverka inriktning av sitt schema, samt kunna planera aktiviteter på del av dag?
 • Facklig interaktion
  För att säkerställa en transparent process där medlemmen kan känna sig trygg med att dennes önskemål tas väl om hand, kräver Seko SJ en strategisk roll när det gäller att granska och ställa krav på de parametrar som ligger till grund för morgondagens schema.

Precis som Seko SJ förutspådde och krävde har implementeringen av Rapid blivit framflyttad till hösten 2019. Detta beror på flera faktorer, bland annat Seko SJs krav på utbildning i Rapid till samtliga medlemmar.

Seko SJ och SJ har nu äntligen enats om en möteskalender fram till slutet på mars. På våra möten kommer vi att kräva svar på våra medlemmars frågor kring Rapid.

Har du frågor som du vill att vi ska ta upp, maila dessa till: schemagrupp@sekosj.se

Alternativt, prata med din lokala representant i Seko SJ schemagrupp:

 • Martin Alnebring, Hallsberg
 • Hanna Karlborg, Linköping
 • Leif Jansson, Stockholm
 • Sara Wirén, Västerås
 • Anna Hagberg, Eskilstuna
 • Lena Aldenmark, Malmö
 • Anna-Karin Olsson, Malmö
 • Petri Ruth, Sundsvall
 • Christoffer Hemlin, Gävle
 • Maja Stiegson, Stockholm
 • Johannes Vidén, Göteborg

Dessutom deltar Henrik Sverin som skyddsombud.

Publicerat i Planering och Trafikledning, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för ”Framtidens planering” nr 3

T19 turlistor för Trafik & Service

SJ har genomfört slutförhandling tågtjänstfördelning T19 efter en process som varit under all kritik.

Den 30 november genomfördes slutförhandling gällande tågtjänstfördelning T19. Processen fram till dagens slutförhandling har enligt Seko varit under all kritik.

Enligt SJs organisationskarta ligger enhet personalplanering under Trafik och Service. Efter dagens förhandling har Seko all anledning att ifrågasätta om det verkligen är sanningen. Frågan är om Trafik och Service inte styrs av personalplaneringen.

Processen som fram till slutförhandlingen inleddes med arbetsgivarens önskemål om att helt skrota de fasta listorna fram till implementeringen av Rapid. Något som direkt förkastades av Seko då SJs datum för implementering av systemet den 1 april var orealistiskt.

SJ har under processen bland annat uppvisat en ovilja att svara på turlistombudens krav på bättre arbetsmiljö vid tur- och nyckelkonstruktion samt avsaknad av kvalité på SJs förslag.

Det mail som skickades ut av personalplaneringen inför delgivning av schema för december förbättrade inte direkt situationen. Ansvaret för åkandepersonalens arbetsmiljö finns hos närmaste gruppchef inom Trafik och Service. Därför anser Seko att de med faktiskt arbetsmiljöansvar måste ta ett större ansvar. Förslag kan inte systematiskt
förkastas av personalplaneringen.

Under processen har SJ hela tiden velat skylla bristen på kvalitét med att det ska bli bättre med Rapid. Sekos svar är att våra medlemmar inte accepterar ett års dålig arbetsmiljö för att SJs organisation inte har resurser att göra ett bra jobb. Om detta arbete ska lägga grunden för implementering av ett nytt planeringssystem så inleder SJ verkligen på minus.

Publicerat i Arbetsmiljö, Tågtjänstfördelning, Tågtjänstförhandling, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för T19 turlistor för Trafik & Service

”Framtidens planering”

Vi kan idag läsa SJs information om framtidens planering. Från Seko SJs håll vill vi vara tydliga med att ingenting är klart och uppsidorna för våra medlemmar måste bli fler för att Seko SJ på något sätt ska vara nöjda!

Frågan om våra medlemmars scheman innehåller mycket mer än frågan om förutsättningar rörande FP-dagar. En sådan fråga är 19-05.

Seko SJ är tydliga på denna punkt, ingen kan mot sin vilja placeras in i någon av SJs föreslagna grupper B, C och D. Detta är i strid mot gällande avtal!

Det material som SJ nu har presenterat är endast en del i Framtidens planering i projekt Rapid. Många andra viktiga frågor återstår.

De samtal som Seko SJ har med SJ förs i konstruktiv anda där Seko SJ har identifierat ett flertal frågor som måste lösas för att våra medlemmar ska få det bättre.

 • Stabilitet, här ser Seko antingen ett kraftigt höjt tidsförskjutningstillägg på månad. Alternativt ett totalt förbud mot turändringar över två timmar.
 • Framförhållning, ett schema man kan lita på som sträcker sig minst tre månader framåt.
 • Ledigheter, säkerställa ett tidigare besked på ansökta ledigheter samt se över semesterhanteringen. Hur kan våra medlemmar få den semester de vill ha oavsett vilken helg de har sökt emot.
 • Individuell påverkan, som medarbetare på SJ ska man veta att det är möjligt att delta på en fastlagd aktivitet under en del av dagen.
 • Facklig interaktion, för att säkerställa en transparent process där medlemmen kan känna sig trygg med att dennes önskemål tas väl om hand. Seko kräver en strategisk roll när det gäller att granska och ställa krav på de parametrar som ligger till grund för morgondagens schema.

Seko SJs strategi är att fortsätta diskutera och förhandla med SJ i avsikt att nå en överenskommelse/avtal som täcker de behov Seko SJs medlemmar har i form av balans mellan arbete och fritid, tid för återhämtning och en planering man kan vara nöjd med.

Frågan kring förändringar i Spåra SJ bilaga 2 återstår.

Har ni frågor eller synpunkter hör av er till Seko SJs schemagrupp på schemagrupp@sekosj.se som tar dina synpunkter vidare.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för ”Framtidens planering”

#FairTransport

Publicerat i Arbetsmiljö, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, Spårtrafik, Trafikpolitik | Kommentarer inaktiverade för #FairTransport

IVU/Rapid och ”Framtidens planering”

Framtidens planering på SJ med införande av det nya planeringssystemet IVU står vid dörren. Tidsplanen för implementering och förankring är i dagsläget inte helt fastställd. Det enda som är säkert är att i morgon kommer inte planeringen att se ut som idag!

Seko SJ har inrättat en schemaarbetsgrupp som jobbar framåtriktat inför implementeringen av IVU. Gruppen består av representanter som blivit utsedda av sina klubbar.

Seko SJs prioriterade frågor i dagsläget är:

 • Stabilitet
  Våra medlemmar ska kunna lita på sitt schema!
 • Framförhållning
  Hur långt fram i tiden ska våra medlemmar kunna se sitt schema?
 • Ledigheter
  Hur säkerställer SJ att man ska kunna få tidigare besked om ansökt ledighet?
 • Individuell påverkan av sitt schema
  Hur ska våra medlemmar på ett aktivt sätt kunna påverka inriktning av sitt schema, samt kunna planera aktiviteter på del av dag?

Det finns även många andra frågor som måste lösas innan systemet börjar användas i skarpt läge. Har du några frågor, kontakta din närmsta chef, alternativt någon av oss i Sekos schemagrupp som finns närmast dig.

I Sekos schemagrupp ingår förtroendevalda från Seko SJ och av klubbarna utsedda företrädare:

 • Martin Alnebring, Hallsberg
 • Lena Aldenmark, Malmö
 • Anna Hagberg, Eskilstuna
 • Christoffer Hemlin, Gävle
 • Leif Jansson, Stockholm
 • Hanna Karlborg, Linköping
 • Anna-Karin Olsson, Malmö
 • Petri Ruth, Sundsvall
 • Maja Stiegson, Stockholm
 • Johannes Vidén, Göteborg
 • Sara Wirén, Västerås

I gruppen deltar också Henrik Sverin i egenskap av skyddsombud.

Publicerat i Planering och Trafikledning, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för IVU/Rapid och ”Framtidens planering”

Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2018 är nu klara!

Ny lön samt retroaktiv lön från 1 maj, kommer att betalas ut på juni månads lön. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2018 – 30 april 2019.

Befattningslönerna höjs som minst med 1.9 % i varje lönesteg. Flera lönesteg höjs med ett högre procenttal. De nya månadsbeloppen framgår av den bilaga som fogas till denna information. Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef.

Spårtrafikavtalets centrala överenskommelse om en särskild låglönesatsning på de som tjänar under 24 528:- i månaden är i sin helhet inarbetad i det avtal som nu är klart med SJ.

De nya beloppen för ny lön och retroaktivlön inklusive ny GFL-lön för timlöneanställda, kommer att utbetalas på juni månads lön.

Parterna är överens om att under avtalsperioden fram till april 2019 påbörja ett
arbete med en översyn av befattningslönesystemets struktur och utformning.
Inriktningen är att arbetet vid aktuell tidpunkt ska ha kommit så långt att det finns en
tydlig övergripande plan klar för kommande års löneförhandlingar. Parterna ska
även identifiera och söka lösningar på eventuella nödvändiga ändringar i kollektiv-
avtalen som kan komma att behövas med anledning av det nya personalplanerings-
systemet IVU.

Tilläggen för arbete på obekväm arbetstid är uppräknade med centralt avtalade 1.9%.

En sammanställning av de nya befattningslönerna gällande från den 1 maj hittar du här (i PDF-format): Seko SJ nya Grundlöner gällande från den 1 maj 2018

Publicerat i Löneförhandlingar, Spåra SJ, Timlöner | Kommentarer inaktiverade för Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2018 är nu klara!

SJ överlåter all verksamhet på SJ Service Center i Ånge

Idag den 23 maj har SJ informerat all berörd personal om att man kommer att överlåta sin verksamhet på SJ Service Center i Ånge till Webhelp.
 
Seko SJ och lokala Sekoföreträdare har hela tiden arbetat utifrån huvudspåret att verksamheten ska behållas inom SJ. Arbetsgivaren har trots synpunkter nu valt att överlåta all verksamhet i Ånge till Webhelp. Givetvis är Seko inte nöjda med SJ:s beslut utan hade hellre sett att SJ hade utvecklat och behållit verksamheten i egen regi.

För att säkra upp våra medlemmars villkor har det andra spåret varit att säkerställa att en övergång genomförs i det fall att SJ skulle välja att fullfölja sina planer. Inför en sådan övergång har målet varit att samtliga som väljer att gå över till Webhelp ska erbjudas så bra villkor som möjligt och som liknar villkoren i Spåra SJ. En sådan överenskommelse är nu på plats mellan Webhelp och Unionen, som är de parter som tecknar avtal för Webhelp.

Har du som är Seko-medlem frågor eller funderingar ta gärna kontakt med dina lokala förtroendevalda eller Seko SJ. Information kommer att presenteras löpande på denna blogg och via informationsblad.

Publicerat i Försäljning | Kommentarer inaktiverade för SJ överlåter all verksamhet på SJ Service Center i Ånge

Avtals- och löneförhandlingar SJ

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj i år och till och med den 30 april 2019 är som tidigare informerats om igång.

Idag den 21 maj har förhandlingarna påbörjats när det gäller ny lön för de medlemmar som har I-lön, individuell lön. Förhandlingsdagar om nya I-löner finns inbokade till och med den 23 maj. Inför förhandlingarna har Sekos medlemmar fått möjlighet att via en särskilt blankett framföra sina synpunkter på sin nuvarande lön inklusive krav på ny lön.

När det gäller förhandlingarna om nya löner för medlemmar med Befa-lön, befattningslön, så sker de tillsammans med övriga fackförbund. Seko väntar fortfarande på ett bud från SJ när det gäller befattningslönerna.

Ambitionen är att förhandlingarna ska vara klara så att ny och retroaktiv lön ska kunna utbetalas på juni månads löneutbetalning.

Många av Sekos medlemmar tillhör grupper som återfinns i den extra satsning som finns i avtalet på Spårtrafikområdet mellan Seko och Almega.

Seko SJs klubbar träffades den 1 mars i Stockholm för ett avtalsmöte. På mötet gicks det centrala avtalet igenom varefter mötet gick igenom och diskuterade förutsättningar och inriktning på förhandlingarna med SJ.

Publicerat i Löneförhandlingar, SJ AB, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ

Seko SJ styrelse har konstituerat sig

Styrelsen i Seko Förhandlingsorganisation SJ har haft sitt konstituerande styrelsemöte.

Den 27 mars höll Seko SJ sitt årsmöte och styrelsen har nu haft sitt konstituerande styrelsemöte. Ny i styrelsen är Lena Aldenmark från Malmö som hälsas åter till Seko SJ styrelse efter några års frånvaro.

Styrelsen består i sin helhet av Stefan Zetterlund ordförande, Lena Aldenmark vice ordförande, Anna Hagberg kassör, Henrik Sverin sekreterare, Christian Lilliehöök och Martin Alnebring ledamöter. Styrelsen tackar för förtroendet och ser fram mot ett gott samarbete med klubbarna inom Förhandlingsorganisationen.

För en fullständig förteckning av styrelsens nya uppställning och ansvarsområden se länken till bifogad PDF-fil nedan.

Ansvarsområden i Seko SJ styrelse 2018 (pdf)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Seko SJ styrelse har konstituerat sig

”Mystery Travellers”

SJ har informerat de fackliga organisationerna i skyddskommittén för enhet Service om att de vill införa något som man kallar för opartisk kvalitetsuppföljning, eller s.k. ”Mystery Travellers”.

Anledningen till detta är enligt arbetsgivaren att man vill kunna kvalitetsuppfölja biljettvisering, synlighet, tillgänglighet och städning på framförallt Tåg i Bergslagen. SJ verkar även vilja hålla dörren på glänt för att i en förlängning eventuellt införa liknande uppföljningar på övriga tåg och sträckor. Arbetsgivaren menar att man inte själv har förmåga att kunna följa upp på dessa punkter vilket är anledningen till att man vill anlita en extern leverantör.

Ett kort uppföljande samråd har nu genomförts mellan SJ och personalorganisationerna. På detta samråd har SJ meddelat att man redan har kontakter med en extern leverantör av tjänsterna samt att man anser att frågan inte behöver MBL-förhandlas. Detta eftersom SJ anser att förändringen redan omfattas av tidigare förhandling kring Precont när s.k. ”Mystery Shoppers” användes för ett antal år sedan.

Seko SJ är av helt motsatt uppfattning. Vidare anser Sekos representanter att användningen av hemliga kontrollanter ombord på tågen snarare försvagar än förstärker förtroendet för arbetsgivaren bland våra medlemmar, där många redan idag dagligen befinner sig i en pressad arbetssituation.

Seko SJ återkommer i hur frågan kommer att hanteras framöver.

Publicerat i Ombordpersonal, Service | Kommentarer inaktiverade för ”Mystery Travellers”