Avtalsrörelse pågår

logoJust nu pågår avtalsförhandlingar för fullt på bransch spårtrafik. Förhandlingarna leds av utsedda ombudsmän på Sekos förbundskontor. Utöver ombudsmännen finns en särskild förhandlingsdelegation från ett antal av av branschens företag. Delegationen representeras av förtroendevalda inom både persontrafik, tunnelbana, upphandlad trafik, godstrafik, underhåll mfl områden.

Delegationen stödjer ombudsmännens arbete och ger input i hur förhandlingarna skall drivas vidare.

Till skillnad för andra avtalsområden har årets förhandlingar i spårtrafik förts i god anda och flera av Sekos krav kommer allt närmare en lösning. Eftersom det är rörlig materia där utkast till skrivningar i det kommande avtalet förändras löpande så går jag inte in på detaljer i denna artikel. Vi kommer att redovisa avtalsförhandlingarna när vi slutligen har ett nytt avtal.

Löneutrymme

I den delen som berör avtalsutrymmet i procent har Seko ställt samma gemensamma krav på 3,2% som övriga 6F förbunden. Nu vet vi att det uppstått en delvis ny situation där IF Metall förhandlat fram ett avtal för industrin på 2,2 % och Handels som fick igenom ett krontal på 590 kr. LO tillsammans med svenskt Näringsliv rekommenderar nu denna nivå som ett ”märke” för kommande uppgörelser. Fastighetsanställda har gjort uppgörelse som bygger på krontalsmärket som faktiskt innebär något mer än 2,2% eftersom en låglönegrupp gynnas av krontalsuppgörelser.

Nästa förhandlingsdag är bokad till måndag 25 april.

Lokala förhandlingar

När det centrala avtalet är klart startar de lokala förhandlingarna på respektive företag. På SJ AB finns också en hel del krav på förändringar. I den delen återkommer vi när förhandlingarna startar och samtliga yrkanden från klubbarna har bearbetats till konkreta yrkanden.

På SJ AB händer det också en del

På SJ sker en hel del den närmaste tiden. I början på maj bemannas tågen ner efter en ny syn på hur många ombordmedarbetare som skall finnas på varje tåg. I princip bemannas samtliga X2 avgångar med två ombordpersonal och regionaltågen enbemannas oavsett om det är multade tågsätt eller inte. Till detta förs en viss uppbemanning på delsträckor.

Seko har i samtliga förhandlingar framfört reservationer mot förändringarna i bemanning ombord. Utöver dessa reservationer har Seko SJ tillsammans med klubbarna framfört en kravlista på 9 punkter som också måste uppfyllas av företaget för att få nån sorts ordning på hur arbetet skall fungera ombord.

Sekos arbete med nedbemanningen har inneburit att SJs planer har försenats med mer än ett år och att företaget tvingats att förändra mycket i de ursprungliga planerna. Positivt är att Seko SJ inklusive samtliga 9 klubbar har haft en helt enig och gemensam syn på hur förhandlingarna skulle genomföras.

Nu går vi snart över i ett nytt skede och Seko SJ tillsammans med arbetsmiljöorganisationen kommer särskilt att bevaka att SJ lever upp till de nya regler som gäller fr o m 31 mars 2016.

Arbetsmiljöverkets Föreskrift  2015:4, innehåller föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Med hänvisning till den höga sjukfrånvaron i SJ så kommer Arbetsmiljöverkets föreskrift att få mer eller mindre omedelbar verkan och här är det nu upp till företaget att se till att man kan leverera en rimlig arbetsmiljö för ombordpersonalen även efter nedbemanningen den 2 maj.

Hög sjukfrånvaro i flera delar av SJ AB

Sjukfrånvaron i SJ är inte bara hög på ombordsidan, utan också bland komfortoperatörerna. På division Fordon har Louise Reichenberg i Seko SJs styrelse, initierat ett arbete med att få SJ att ta tag i de problem som skapar sjukfrånvaro.

At anpassa företaget utifrån nya förutsättningar är i sig inte så konstigt. Företagsledningen gör sina bedömningar och vidtar löpande åtgärder för att sköta företaget i enlighet med de mål som ställs upp. Däremot finns ingen förståelse för att dessa förändringar skall drabba personalen negativt. Hög sjukfrånvaro bland komfortoperatörer och ombordpersonal är en allvarlig signal om att SJ inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar. I den delen måste det ske omedelbara förändringar för att komma tillrätta med den negativa trenden.

Seko jobbar hårt med att se till att den höga sjukfrånvaron ligger överst på dagordningen varje gång vi träffar bolagets ledning och kravet är att omedelbara åtgärder måste till för att få ner sjuktalen. Vi lär få återkomma i denna för oss så viktiga fråga.

Erik Johannesson

Ordförande Seko SJ

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Centrala Mbl gruppen, Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Städ av fordon | Kommentarer inaktiverade för Avtalsrörelse pågår

6F Förbunden i en gemensam kampanj

6F-forbunden i gemensam kampanj

Publicerat i Lokförare, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Okategoriserade, Ombordpersonal, SEKO, Spårtrafik, Trafikpolitik | Kommentarer inaktiverade för 6F Förbunden i en gemensam kampanj

Kampanj för rättvis konkurrens inom transportsektorn

logo

 

Ständigt nya upphandlingar och dumpade anställningsvillkor. Det är verkligheten inom transportsektorn. Och problemen finns inte bara i Sverige. Hela den europeiska transportsektorn är satt under press. Nu startar europeiska transportfacket (ETF) en kampanj mot social dumping. Med ”Fair Transport Europe” har man som mål att samla in två miljoner namnunderskrifter.

Skriv på du också!

https://www.fairtransporteurope.eu

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Medlem i facket, Okategoriserade, Säkerhet på järnväg, SEKO, Trafikpolitik | Kommentarer inaktiverade för Kampanj för rättvis konkurrens inom transportsektorn

SJs beslut om nedbemanning väcker frustration och vrede hos medlemmarna

Seko har som tidigare informerats om, reserverat sig mot SJ beslut om ytterligare nedbemanning på tågen med anledning av att vi gör den bedömningen att beslutet kommer att innebära en ytterligare försämrad säkerhet och arbetsmiljö på berörda tåg. Vi har full förståelse för den frustration och vrede som många medlemmar nu känner. Något som vi också framförde till SJ under förhandlingen.

Under förhandlingen påminde vi också SJ om farhågor som vi framfört i tidigare förhandlingar, nämligen:

”inte kan utesluta att företaget mer eller mindre saknar kompetens och förmåga att bedöma risker ur arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Något som även gäller SJs förmåga att lösa problem inklusive förmåga att kommunicera med kunderna om vad de faktiskt har köpt för vara/tjänst”.

Vi anser att SJ under det gångna året visat att våra farhågor till stor del har besannats under året och som enligt vår mening negativt påverkat ohälsotalen bland ombord personalen. Ohälsotal som garanterat kommer fortsätta att stiga efter genomförande av etapp 3 den 2 maj.

Några av de 9 punkter som Seko krävt i förhandlingarna är:

 • Högre kompetens på all ombord personal till en ny gemensam nivå motsvarande dagens högsta för att garantera att det finns personal med erforderlig kompetens ombord i samband med t.ex. olyckor, men även i samband med andra oregelmässigheter ur trafiksäkerhetssynpunkt.
 • Tillgång till personal med erforderlig utbildning så att snabbtågen inte under några omständigheter framförs med mindre än två ombord personal. I annat fall skall situationen bedömas som ett stoppande fel och avgången ställas in. Känsligare produktion med mindre marginaler, t.ex. vid sjukskrivningar.
 • Alla erforderliga verktyg som SJ i flera fall väljer att kalla processer ska vara färdiga och i drift. T.ex. fungerande viseringsverktyg och att bistroutrymme och montrar med varor är låsbart.
 • Kontrollgruppen behöver utökas så att utvecklingen av ett kundbeteende med fler som chansar att resa utan biljett motverkas. Den slopade biljettförsäljningen har negativt påverkat arbetsmiljön ombord på tågen.
 • Förarna ska som grund endast göra utrop som är relaterade till trafiksäkerhet. Den slopade biljettförsäljningen har inneburit att behov av högtalarutrop ökat. Utrop som förarna enligt Seko ej ska utföra.
 • Tydliga regelverk och rutiner måste finnas när det gäller bemanning av tåg utöver de av SJ fastställda miniminivåerna.
 • Det ska alltid finnas minst en ombord personal i varje enhet i multippelkopplade regionaltåg.Seko SJ kommer uppmana klubbarna att så fort det är möjligt att anordna särskilda medlemsmöten för att diskutera SJs beslut om ytterligare nedbemanning av tågen. På mötena kommer det också i så fall att diskuteras vilka legala åtgärder som finns att använda sig av i det fortsatta arbetet mot ett genomförande av beslutet.
Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO, Service, SJ AB, Spårtrafik | 2 kommentarer

Seko säger nej till ytterligare minskad bemanning på SJ X2000 tåg samt IC- och Regionaltåg

SJ har idag den 27 januari genomfört förhandling med Seko och övriga personal-organisationer om fortsatt ytterligare minskad ombord bemanning på X2000 samt IC- och Regionaltåg från och med den 2 maj i år.

Seko har i förhandlingen återigen framfört och förtydligat våra krav och synpunkter från de tidigare genomförda förhandlingarna. Vi har även denna gång varit tydliga i att vi inte kan utesluta att företaget mer eller mindre saknar kompetens och förmåga att bedöma och hantera risker och problem ur arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv.

Hur den nu av SJ beslutade förändringen är Mänskligt? Pålitligt? Enkelt? Härligt? – det får framtiden utvisa!

Förhandlingen avslutades i oenighet och Seko har reserverat sig mot SJs beslut.

För information om vad förändringen innebär konkret för respektive åkstation hänvisas till medarbetarnas närmaste chef.

Information kommer även fortlöpande att uppdateras på Seko SJ blogg som finns på http://blogg.sekosj.se

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Lokförare, Medlem i facket, Okategoriserade, Ombordpersonal, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Service, SJ AB, Spåra SJ | 2 kommentarer

Återblick på 2015 av Huvudskyddsombudet på Trafik

Snön den gnistrar och glimmar…
SJ AB vill att vi förare ska köra i mer än 5 timmar…
Detta blev en stor sak under 2015. Beklagligt att SJ gick ut med hårda direktiv till förarkåren när vi förare dagligen gör insatser och tar vårt ansvar, löser problem och hjälper till så att tågen rullar.
Som skyddsombud anser jag att det är dålig arbetsmiljö att SJ vill att vi tar oss själva ur tjänst när vi inser att vårt tåg är sent och vår rast blir förskjuten. Jag anser att det är självklart att om en förare upptäcker att tåget är sent och sin rast är i fara ska SJ:s direktiv vara att se till förarens arbetsmiljö och på alla sätt försöka lösa detta.

Två frågor som startade och präglade Service och våra ombordare under 2015 var dels Ratio där SJ vill minska bemanningen och dels att vi som företag ska sluta sälja biljetter ombord. Jag har själv, innan jag utbildade mig till lokförare, arbetat som tågvärd och jag kan förstå den oro/stress som många av ombordpersonalen känner. Detta är en förändring av en hel yrkeskårs arbetsuppgifter.
Då vår företagsidé går ut på att sälja resor kan jag personligen inte förstå att vi nu ska avstå från denna inkomstkälla. Heller kan jag personligen inte förstå att vi nu ska minska ner personalstyrkan på våra tåg – samtidigt som hot och våld ökar och att våra resenärer verkligen uppskattar den service som vi erbjudit och som vi nu måste tulla på.

En fråga som startade och präglade Trafik och oss förare under 2015 var ensamarbete för lokförare vid rundgång med lok, koppling av tågvärme och hantering av luft/matar ledningarna. Fram tills T16 har vi förare haft en ombordpersonal eller annan förare som kollar till oss när vi utför dessa arbetsuppgifter. Division Service vill nu inte tillhandahålla denna personal och då anser de chefer som har arbetsmiljöansvaret för oss förare att det räcker med att ersätta en person som kan vara behjälplig om olyckan är framme, om vi halkar och vi skadar oss på tågvärme eller om vi skadar oss av luft/matar ledningarna…med en telefon… ja larmet i telefonen. Skyddsorganisationen är oense med arbetsgivaren i detta och vi har begärt handräckning från Arbetsmiljöverket.

En annan fråga som startade och präglade Trafik och oss förare under 2015 var personalbristen på Driftstöd. Det är en lång historia som började bra med utvecklings stege och bra ersättning. SJ började sedan skruva på upplägget och lokförare ansåg det inte värt att sitta på Driftstöd utan gick vidare med andra arbetsuppgifter. Kvar blev en tapper skara som har arbetat och ställt upp och ställt upp och arbetat så hårt att en del av Driftstödjarna helt enkelt har blivit utslitna. Läget är och har varit kris det senaste halvåret.  SJ har möten varannan vecka där man stämmer av, ärendet har varit hos den Centrala Skyddskommittén och skyddsorganisationen är nu med och vi får se vilka åtgärder som behövs göras, för det är ett faktum att i verkligheten finns det fortfarande flera vakanser varje vecka på stolarna hos Driftstöd.

Jag har glädjande nyheter också från 2015 och det är att vi nu har skyddsombud på alla orter utom Kalmar. Roligt att konstatera att det är tjejer som blir skyddsombud. Vi är nu nästan lika många kvinnliga som manliga skyddsombud på förarsidan på SJ AB.

Jag som HSO känner mig verkligen taggad för att börja ett nytt år med så många nya och intresserade skyddsombud som vill hjälpa till att förbättra vår arbetsmiljö.

Vid pennan
Annika Laursén

 

 

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Driftstöd, Lagar & Avtal, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Trafikledning | Kommentarer inaktiverade för Återblick på 2015 av Huvudskyddsombudet på Trafik

Medlemsinformation vecka 51

Julledigt

Veckobrevet skickas nu ut för sista gången under 2015. Vi återkommer efter helgerna i mitten av januari 2016 med nya spännande och förhoppningsvis informativa veckobrev.

Till dess önskar vi alla våra läsare en riktigt

God Jul och Ett Gott Nytt År

Veckobrevet denna vecka handlar uteslutande om hur timanställda som anväder Netwic skall beräkna antalet dagar för inlasning.

Flera frågor har ställts till undertecknad gällande beräkning av inlasningsdagar. Tittar man i netwic så står det fler dagar än vad man kanske har räknat ihop själv. Detta är ingen glädjekalkyl utan ett resultat av att SJ vill att alla dagar ska räknas lika.

Tar man det antal dagar som finns i netwic och delar det med 1,6 så skall man få upp antalet dagar som man har jobbat, om man endast har jobbat dag för dag. Man använder sig av denna räkneformel för att likställa dag för dag jobb och om man har varit månadsanställd på allmän visstid.

Det förekommer att lokala chefer hävdar att man måste jobba 720 dagar för att uppnå inlasning. Detta är inte sant utan de har misstolkat sin interna kommunikation. Ni kan även räkna själva, när ni har jobbat 5 dagar så skall det räknas upp 8 dagar i netwic. Delar man även 720 med 1,6 så får man 450. Vilket stämmer överens med att en tillsvidare anställd jobbar 450 dagar på två år.

Sekos rekommendation är att alltid hålla koll på vilka dagar man har jobbat. För att enkelt kunna räkna ut det själv. Det går även bra att kontakta sin löneadministratör för att få exakta siffror. Vem du har står på ditt lönebesked.

För fler frågor så tveka inte, utan ta kontakt med din lokala fackliga företrädare.

Seko Förhandlingsorganisation SJ

Erik Johannesson                                                          Martin Alnebring

E-post: seko.sj@sj.s

Är du inte medlem?                                                                     

Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.  Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Medlem i facket, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Service | Kommentarer inaktiverade för Medlemsinformation vecka 51

Medlemsinformation vecka 50

Tågtjänstförhandlingar

Tågtjänstförhandlingarna inför T16 är avslutade. Seko har under förhandlingarna framfört en mängd förändringar vi velat se på turlistor och nycklar för att försöka få till en så bra åkning som möjligt. Tyvärr kände arbetsgivaren att de inte kunde tillmötesgå Seko på en del viktiga punkter, resultatet blev därför att förhandlingarna avslutades i oenighet.

Ett par av de punkter Seko ansåg så viktiga att vi fick lov att avsluta förhandlingen i oenighet följder nedan. Seko anser att:

 • Bemanningen är på en del sträckor på tok för liten för det arbete som behöver utföras
 • Turlistekonstruktörerna måste kunna ha möjlighet att lägga ut F-dagar/0-dagar i nycklarna, då detta är en förutsättning för att kunna få till bra nyckar på en del åkstationer.
 • Grupper som exakt går in i avstämningsperioden, t ex, åttamanna-grupper borde kunna skapas om detta göra att nycklarna blir bättre.

Det fanns också en del synpunkter från de lokala turlisteombuden Seko tycker det är synd att arbetsgivaren inte fäste mer uppmärksamhet på.

En positiv förändring Seko kunde komma överens med arbetsgivaren om är att i år kommer ingen att tvingas in på en grupp de inte vill ha. Alla som alltså väljer skubben kommer att få det valet.

Arbetet med att utforma turlistor sam ramarna runt det arbetet kommer att fortgå under 2016. Seko har som mål att försöka på arbetsgivaren att bl a ändra sig i hur instruktionerna till turlistekonstruktörerna är utformade.

Förhandlingsgruppen

Förhandlingsgruppen jobbar vidare med de resultat som framkom vid den gemensamma enkäten som genomfördes i somras. Samtliga anställda  som tillhör gruppen ombord och lokförare har nu fått information om utfallet av enkäten via en länk till intranätet där resultaten finns presenterade. Parterna jobbar nu vidare och i veckan som gick har vi haft ett möte där representanter för Stockhomståg deltog. Stockholmståg har sedan tidigare implementerat det planeringssystem som SJ kommer att övergå till under det kommande året. Vi fick en mycket intressant inblick i hur Stockholmståg jobbat med planeringssystemet och vilka slutsatser man dragit så här långt. Arbetet fortsätter och de kunskaper som finns i Stockholmståg kommer att tas tillvara i det fortsatta arbetet.

Arbetsgrupp för trafikstörda lägen

Arbetsgruppen som skall jobba fram hantering av arbetstider och raster i samband med störda lägen har startat sitt arbete. Gruppen har vidgat uppdraget och har en ambition att en gång för alla reda ut vilka begrepp som gäller och vilka åtgärder som skall vidtas för att säkerställa en rimlig hantering av personalens arbetstider och raster när trafiken störs av förseningar. Gruppen har kommit till som ett resultat av en tidigare förlikning mellan Seko och SJ AB, i en tvist om brott mot rastreglerna.

Är du inte medlem?                                                                     

Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.  Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Tågtjänstförhandling, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Medlemsinformation vecka 50

Medlemsinformation vecka 49

Branschkonferens

Sekos klubbar på spårtrafikområdet har under veckan träffats på en gemensam branschkonferens. Konferensens uppgift var bland annat att utse förhandlingsdelegation inför 2016 års bransch-förhandlingar.

Konferensen har också beslutat att gå vidare med att bilda en branschorganisation som arbetar löpande med branschens frågor.

Arbetsuppgifter för en branschorganisation i Seko har följande arbetsuppgifter:

 • Branschorganisations arbetsuppgifter utgår från förbundets verksamhetsplan, och omfattar samordning av förhandlings- och arbetsmiljöarbetet,
 • studieverksamhet i avtalsfrågor,
 • information,
 • opinionsbildning och
 • deltagande i det näringspolitiska arbetet.

I den nybildade interimsstyrelsen för att genomföra förslaget till branschorganisation för spårtrafik utsågs Louise Reichenberg från Seko SJ samt från koncernen Kristoffer Johansson, Stockholmståg samt Roger Patriksson från Götalandståg.

Förhandlingsdelegation 2016 års avtalsförhandlingar

Förhandlingsdelegationen består av 8 ledamöter som bistår ombudsmännen i de kommande avtalsförhandlingarna. Från Seko SJ deltar Erik Johannesson och från övriga koncernen deltar Kristoffer Johansson som tillhör Sekos klubb för lokförare på Stockhomståg.

SJs instruktion för delgivning av tjänst

Seko har under våren 2015 förhandlat med SJ för att försöka få till stånd ett avtal i frågan om delgivning av tjänst och hur ändringar på turlistan skall delges personalen i åkande tjänst. Förhandlingarna avslutades utan att ett avtal kunde träffas eftersom vi från Sekos sida inte var nöjda med utfallet av förhandlingarna.

SJ har nu ensidigt gett ut en instruktion: Delgivning av tjänst för åkande medarbetare. Instruktionen har skapat en hel del frågetecken eftersom den tolkas olika av de lokala cheferna och även vållat osäkerhet hos korttidsplaneringen hur man skall tolka instruktionen.

Från Sekos sida kan vi konstatera att det som är bra i instruktionen är att det nu är fastlagt att personal som är lediga inte får kontaktas under sin lediga tid för att meddela ändringar i turer.

Vi kan också konstatera att det är olyckligt att SJ inte lyckats i sin interna kommunikation med att förklara innebörden av instruktionen för de som skall tillämpa densamma.

Om det finns medlemmar som upplever att det sker en felaktig hantering av dessa frågor i strid mot Spåra SJ, så är vi tacksamma för att ni kontaktar era lokala klubbar för hjälp och stöd. Seko SJ återkommer när vi hunnit möta SJ och diskutera de otydligheter som uppstått.

Är du inte medlem?                                                                     

Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.

Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Löneförhandlingar, Medlem i facket, SEKO, SEKO SJ Nyttt, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik | Kommentarer inaktiverade för Medlemsinformation vecka 49

Veckobrev vecka 48 ID-kontroller i gränsöverskridande trafik

Regeringen har som bekant beslutat att det skall införas gränskontroller i tågen innan passage av gränsen till Sverige.

Regeringen skriver följande på sin hemsida:

I närtid inför Sverige transportörsansvar och därmed ID-kontroller som skall ombesörjas av de ansvariga transportörerna för samtliga kollektiva transportsätt till Sverige. Det innebär ID-kontroller i transportörernas regi på färjan mellan Helsingborg och Helsingör samt på både tåg- och busstrafiken över Öresundsbron.

Seko SJ har fått en kortfattad information vid ett ordinarie Mbl möte med VD. Det är fortfarande oklart hur SJ skall agera med anledning av kravet från regeringen. Detaljerna diskuteras mellan bolaget och regeringskansliet just nu.

Seko SJ är av den bestämda uppfattningen att SJs personal inte skall genomföra dessa ID kontroller. Vår uppfattning är att kontrollerna i Danmark måste ske innan ombordstigning för att förhindra kaos i samband med tågens avgång från i första hand Köpenhamn och Kastrup.

Kontrollerna kan inte genomföras av egen personal eftersom vi bedömer att det fordras stor kunskap om godkända utländska pass och legitimationshandlingar för en korrekt bedömning. Seko SJ bedömer också att det kan förekomma risk för hot och våld vid eventuella avvisningar från tågen.

Är du inte medlem?                                        

Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.

Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!

Seko Förhandlingsorganisation SJ

 

Erik Johannesson                                                             Henrik Sverin

E-post: seko.sj@sj.se

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Medlem i facket, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Service, SJ AB, Spårtrafik, Timlöner, Trafikpolitik | Kommentarer inaktiverade för Veckobrev vecka 48 ID-kontroller i gränsöverskridande trafik