Samrådsmöte

På samrådsmötet idag för enhet Trafik framkom det att det fortfarande är en hel del frågetecken gällande förarnas rätt att avstå från att köra tåg utan ombordpersonal. Därför lägger vi ut texten från en tidigare artikel i SEKO SJ Nytt nedan för att förklara SEKO:s syn på saken, samt vad vi är överrens med SJ AB om.

Det händer allt oftare att lokförare ombeds eller beordras till att köra tåg utan ombordpersonal. SEKO SJ ser mycket allvarligt på detta inte minst med hänsyn tagen till sommarens haverier, där händelserna med tåg 437 med all önskvärd tydlighet visar vikten av att ha en ordentlig bemanning av välutbildad personal ombord är av yttersta vikt vid haverier.

SJ AB:s agerande i frågan om tågs bemanning är, om man betänker den vikt som läggs vid relationen till våra kunder, väldigt underlig. I händelse av ett haveri har en ensam lokförare ingen som helst möjlighet att lägga tid på ett kundomhändertagande. Lokföraren kommer att ha fullt upp med kontakter med Trafikverkets trafikledning, SJ Trafikledning, Driftstöd m.fl arbetsuppgifter. Det har i ett av Banverkets finansierade projekt just konstaterats av sakkunniga att lokföraren inte har tid att ta hand om resenärer vid evakuering.

Den tragiska händelsen med ett mord på ett pendeltåg i Göteborg visar också att SJ:s argument om att vissa sträckor och vissa tågtyper borde kunna framföras utan ombordpersonal faller platt till marken. Att låta en lokförare ensam ansvara för allt som kan hända ombord är att inbjuda till situationer som kan få katastrofala följder.

I en lokförares skyldigheter finns att han skall ansvara för säkerheten vid tågfärden. I denna skyldighet ligger också ett ansvar för att se till att detta framförande kan ske på ett säkert sätt för alla ombordvarande, inklusive föraren själv. Här fyller ombordpersonalen en mycket viktigt roll då lokföraren inte kan förväntas att kunna se eller höra vad som pågår i resandeutrymmena.

Den kanske viktigaste anledningen till att lokförare inte ska framföra resandetåg själva, är just ensamarbetet. Ensamarbete ska enligt lag undvikas. Lokförare framför stora och tunga tågfordon där mycket kan hända. Det är inte bara en fråga om hot & våld utan det kan röra sig om sjukdomar, omhändertagande av resenärer mm.

Det finns nu två domar från Regeringsrätten som uttalar att det är direkt olämpligt att framföra tåg utan ombordpersonal. Dels finns en dom från SJ AB som gäller tågtypen X50-54 (Regina), anledningen till att den gäller just bara denna tågtyp är att skyddsombuden drev frågan med ett specifikt fall som bakgrund, där Regina ingick. Det är klart att Regeringsrätten inte dömt i fråga om fordonslittera utan i fråga om bemanning på tåg. Det finns också en dom som gäller Stockholmståg där domslutet är att Stockholmståg inte får framföra några tåg utan ombordpersonal.

Med dessa domar i ryggen ser SEKO SJ det som självklart att en förare kan med hänsyn tagen till säkerheten vid tågfärden neka till att framföra tåg utan ombordpersonal.  SEKO SJ anser därför att känner du som lokförare utifrån din egen bedömning att du inte kan ansvara för att en godtagbar säkerhet kan hållas och att det därmed finns risker med att framföra tåget skall tågfärden inte genomföras. En sådan bedömning kan vara att allvarliga risker finns vid en möjlig evakuering, fordonstekniska problem under färd, hot & våld, eller att inte kunna upptäcka problem såsom sjukdomsfall ombord på tåget.

Vidare finns också ett utlåtande från Arbetsmiljöverket som säger att föraren har det slutgiltiga avgörandet när det gäller att köra tåg utan ombordpersonal. SJ AB har meddelat detta till trafikledningen, SJ AB säger också att ingen påverkan, påföljd eller represalier skall utövas på förare som väljer att inte köra tåg utan ombordpersonal.

Även vid en order från SJ Trafikledning har du rätt att i väntan på kontakt med ett skyddsombud stoppa arbetet om det föreligger omedelbar och allvarliga fara för liv eller hälsa. Denna rätt är skyddad i lag och du riskerar inte någon påföljd bara du gjort en bedömning av situationen. Skyddsombudet kan i sin tur kräva stopp för fortsatt arbete. Om du får några som helst problem, kontakta ditt lokala SEKO-ombud för vidare hantering av ärendet.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Lokförare. Bokmärk permalänken.