Felaktiga inbetalningar ITP1 – tjänstepension

Det är konstaterat att felaktiga inbetalningar har skett från SJ för de som har tjänstepension ITP1, alla födda efter 1979 och fyllda 25 år.

SJ har meddelat arbetstagarorganisationerna att felaktiga inbetalningar har skett och att man ska jobba på att korrigera detta under sommaren.

Det gäller inbetalningar långt tillbaka i tiden. Det som gett upphov till att inbetalningarna har blivit felaktiga är att den inrapporterade lönen från SJ inte varit den bruttolönegrundande summan som det ska vara, då man räknat bort vissa tillägg, t ex när man erhållit en extrasumma för att ha tagit en tjängstgöringstur då det varit brist på personal vid kritiska punkter som sommar/julhelger m.m.

Seko kommer att bevaka denna fråga framöver för att stämma av arbetet med att korrigering sker. För att kunna kontrollera att detta blir korrekt behövs det som medlem att man själv loggar in på avtalat.se för att se vad som har inrapporterats som bruttolönegrundande lön samt vad som inbetalats. Ett särskilt material har skapats för medlemmar att ta del av för att lätt kunna gå in och kontrollera. Detta sänds ut på mail av er lokala klubb.

Klubbarna kommer även att hålla en särskild dag då fokus på denna fråga om tjänstepension ITP1 omhändertas och att man kan komma och ställa frågor kring detta och få hjälp med att kontrollera sin tjänstepension.

Seko SJ återkommer med mer information när vi stämt av med SJ hur våra medlemmars intressen omhändertas.

Publicerat i Lagar & Avtal, Tjänstepension | Kommentarer inaktiverade för Felaktiga inbetalningar ITP1 – tjänstepension

Seko medlemsvecka v.22 ”Jobba rätt!” Håll på arbetstidsreglerna!

Seko SJ förhandlingsorganisation vill att samtliga medlemmar ska känna sig delaktiga i det fackliga arbetet och vill därför att alla klubbar lägger fokus på att ”jobba rätt” under medlemsveckan!

V.22, 27/5-2/6, är det dags för Sekos medlemsvecka där det kommer ske lokala aktiviteter bland klubbarna/sektioner, mer information delges av er lokala klubb.

Bakgrunden till årets fokus är att Seko under många år identifierat brister i arbetsmiljö kopplat till schema och turer. Ofta ses OSA-direktiv (organisatorisk- och socialarbetsmiljöföreskrift) som rekommendationer och omhändertas inte i lika stor utsträckning vid banarbeten och turförändringar. Under flera år har arbete pågått för att få tillbaka ett stabilt schema med bl a fasta gruppnycklar och nya schemamodeller för att uppnå en bättre upplevelse.

Syftet med att jobba rätt är för att verka för en hållbar arbetsmiljö och scheman, som håller för att kunna jobba ändå fram till pension. Genom fokus på brister i arbetsmiljön kring turer och schema under medlemsveckan vill vi lyfta till SJ att hänsyn måste tas till arbetstidsreglerna.

Målet med veckan är att:

– Inte utföra arbetsuppgifter på vår fritid

– Sprider kunskap i det mest basala av våra arbetstidsregler från vårt kollektivavtal Spåra SJ

– Tillvaratar detta arbetssätt med att ”jobba rätt” och håller på våra arbetstidsregler – Skapar en god arbetsmiljö och god säkerhetskultur

– Genom denna satsning enhetligt samverkar gällande vår arbetsmiljö i turer och schema

Under veckan kommer det bjudas på tårta eller dylikt och besöker du som Seko-medlem en annan åkstation är du självklart välkommen att delta i de aktiviteter som erbjuds på plats! Har ni medlemmar några frågor, önskemål eller idéer till medlemsveckan, hör av er till era lokalt förtroendevalda, som tar det vidare till Seko SJ.

Publicerat i Medlemsvecka | Kommentarer inaktiverade för Seko medlemsvecka v.22 ”Jobba rätt!” Håll på arbetstidsreglerna!

Avtalsinformation

Löneförhandlingarna med SJ för 2024 är nu klara!

Förhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj 2024 är nu klara. Utgångspunkten för förhandlingarna har varit det i centrala avtalet fastställda löneutrymmet på 3.1 %. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2024 till och med den 30 april 2025.

Den nya lönen kommer att utbetalas i maj. Då avtalet är slutförhandlat innan den 1 maj så är det datumet 1 maj som i förekommande fall ska användas vid anmälan om ändrad inkomst till Försäkringskassan.

Seko har i förhandlingarna om tarifflöner även denna gång haft ambitionen att få med SJ på att prioritera slutlönesteget i varje tariff. Den centralt avtalade låglönesatsningen med en lägsta löneökning på 875:- i månaden till dem som tjänar 28 211:- eller mindre har omhändertagits fullt ut i aktuella lönesteg. De nya månadsbeloppen för tarifflöner fogas till denna information.

Medlemmar med individuell lön kommer att få besked om sin nya lön av sin lönesättande chef.

De nya beloppen för obekvämstillägget är följande: Enkel: 23,13 kr, Kvalificerad: 51,62 kr och Storhelg: 116,00 kr.

Nu fortsätter arbetet med översyn av text och villkor i Spåra SJ, ett arbete som sedan avtalsrörelsen 2023 mer eller mindre stått stilla beroende på en mängd olika orsaker på SJ.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Seko befattningslöner SJ AB gällande från den 1 maj 2024

                      Tågmästare

P 17               22 680 kronor

P 18               25 115 kronor

P 19               29 015 kronor

P 10               32 850 kronor

                      Loungevärd/Kundvärd

P 28               24 090 kronor

P 29               26 225 kronor

P 20               29 550 kronor

Tågtekniker

F 17               28 730 kronor

F 18               34 500 kronor

F 19               36 000 kronor

F 10               38 730 kronor

Resekontrollant

F 28               26 890 kronor

F 29               29 000 kronor

F 20               32 600 kronor

Fordonsoperatör

P 37               26 070 kronor

P 39               29 550 kronor

P 30               34 300 kronor

                      Depåoperatör

P 48               24 105 kronor

P 49               26 720 kronor

P 40               29 320 kronor

Komfortoperatör

P 58               23 995 kronor

P 59               25 575 kronor

P 50               28 175 kronor

                      Tågvärd

P 68               23 890 kronor

P 69               26 100 kronor

P 60               29 550 kronor

Lokförare

P 78               19 990 kronor

P 79               33 640 kronor

P 70               40 020 kronor

Publicerat i Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för Avtalsinformation

Seko SJ information om lokalt avtal om Schemaändringskorridor på SJ gällande från den 1 maj 2024

Schemaändringskorridor:
Tidförskjutningstillägg slopas och ersätts av schemaändringskorridor och gäller för ändringar som meddelas senare än måndagen i den närmast föregående veckan före aktuell tjänstgöring.
Vid ändringar senare än måndagen i den närmast föregående veckan före tjänstgöringen gäller nedanstående:
• Ändringar får ske om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses ger anledning till det.
• Arbetsgivaren har att i dialog söka komma överens med berörd arbetstagare om varje ändring överstigande en timme.
• Dialog förutsätter kommunikation av arbetsgivaren och medarbetaren och kan ske per telefon men också med andra digitala hjälpmedel.
• Arbetsgivaren har möjlighet att förskjuta turen med en timmes ”okompenserad” tid. All överstigande tid ska kompenseras.

Beräkning förskjutning schemaändring:
Vid beräkning av antalet timmars förskjutning jämförs fullgjord tjänstgöring med den publicerade tjänstgöringen måndagen i den närmast föregående veckan, den sk gamla veckolistan eller veckosläpp. Ytterligare saker att tänka på:
• Med förskjutning avses förskjutna arbetsperioder, dvs. förlängd arbetstid (egentlig eller helt tillgodoräknad) före och/eller efter planerad arbetsperiod. Förskjutningen räknas per kalenderdygn.
• Eventuella ytterligare besked om ändringar efter måndagens föregående schemapublicering saknar således betydelse för beräkning av kompensation.
• En ändring understigande en timme ska i detta sammanhang anses överstiga en timme om den överstiger en timme tillsammans med tidigare ändringar.

Fredande av fritid:
Parterna är överens om att fortsätta arbetet med att finna en lösning på frågan om delgivning av tjänst efter längre ledighet.
All överskridande tid över 1 timme vid en turändring är i sig tillåtet men ska förläggas i en särskild arbetstidsbank, se nedan. Sådant överskridande får inte ensidigt av arbetsgivaren förläggas så att arbetstid infaller efter klockan 19.00 eller före klockan 05.00 mot ledig dag (innefattar ej 0-dag), med undantag för ändring som tidigarelägger sluttiden inför ledigheten eller senarelägger starttiden efter ledigheten.
Förbudet att inte överskrida turändringar efter kl 19/före kl 05 mot ledig dag kan innefatta exempelvis ändring från sluttid klockan 18.00 till kl 20.00 men också ändring från sluttid kl 20.00 till kl 22.00.

Särskild arbetstidsbank:
Överskridandet vid turändringar över 1 timme i antal minuter ska föras till en särskild arbetstidsbank – schemaändringsbanken. Denna kommer ha hög prioritet för att få ut ledighet ifrån då såväl arbetsgivare som arbetstagare ska verka för att tid tas ut som ledighet. Regler för schemaändringsbanken är följande:
• Ledig tid får tas ut efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
• Det förutsätts att arbetstagaren beviljas ledighet om ledigheten inte medför påtaglig störning av arbetsgivarens verksamhet. Begreppet påtaglig störning motsvarar vad som följer av schemaändringskorridoren i det centrala branschavtalet.
• Ledigheten får endast tas ut som hel ledig dag/hela lediga dagar, om inte arbetsgivaren särskilt beviljar kortare ledighet.
• Ledigheten kan även på arbetstagarens begäran växlas till kontant ersättning, varvid utbetalning görs i samband med ordinarie löneutbetalning. Beräkning görs enligt regelverk för ordinarie timkonto.
• När schemaändringsbanken innehåller 60 timmar bör särskild dialog upptas avseende uttag av ledig tid, med ambitionen att ledighet kan läggas ut. Om överenskommelse inte kan nås om förläggning får arbetsgivaren lägga ut tid ur schemaändringsbanken förutsatt en framförhållning på minst två veckor.
• Ledighet som arbetsgivaren förlägger ut ska eftersträvas mot fridag eller annan ledig dag, i den mån arbetsgivaren bedömer detta lämpligt med hänsyn till verksamheten.
• Schemaändringsbanken får vid varje given tidpunkt inte innehålla mer än 80 timmar. Överskjutande tid utbetalas som kontant ersättning på nästkommande löneutbetalning.

Publicerat i Lagar & Avtal, Schemaändringskorridor | Kommentarer inaktiverade för Seko SJ information om lokalt avtal om Schemaändringskorridor på SJ gällande från den 1 maj 2024

Schemakorridor ersätter tidsförskjutningstilläggen

Nuvarande tidsförskjutningstillägg enligt Spåra SJ ersätts den 1 maj av ett lokalt avtal på SJ om en schemakorridor.

Seko har sedan i höstas fört diskussioner med SJ om ett lokalt avtal om schemakorridor i stället för den i avtalsrörelsen 2023 centralt reglerade schemakorridoren för samtliga företag i branschen. Vi är nu överens om ett lokalt avtal som är mer anpassat till de schemapubliceringsregler som gäller på SJ, samt reglerar flera frågor som inte fullt ut är reglerade i det centrala avtalet. Schemakorridoren utgår från den schemapublicering som sker måndag veckan före aktuell tjänstgöringsvecka och om det sedan blir aktuellt med en turändring överstigande en timme så har SJ att i dialog komma överens med medarbetaren om turändringen. Tid överstigande en timma i turändring förs till en ny arbetstidsbank som det kommer att vara hög prioritet att få ledighet beviljad från och skapa möjlighet till åter-hämtning för medarbetaren.

Seko SJ återkommer under den närmast tiden med kompletterande information de nya regler som kommer att gälla från och med den 1 maj. Första schemapresentation som omfattas av reglerna blir den 22 april.

De som tillhör schemagrupperna Superflexibel och Åkstation Sverige omfattas inte av schemakorridoren. Superflex behåller sitt nuvarande tillägg och Åkstation Sverige får ett nytt tillägg på 2 700:- per månad, tillägg som man har även vid t.ex. semester.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Lagar & Avtal, Schema, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Schemakorridor ersätter tidsförskjutningstilläggen

Status åkandes schema T24 och förberedelser T25

Det tog inte lång tid innan den typvecka med turer som framtagits för T24 blev påverkade med schemaändringar pga det rådande fordonsläget i januari med reduceringar, som kommer att fortsätta långt fram till i vår. Åter igen har SJ inte uppnått en hållbar planering eller robusta scheman, vilket har påverkat våra medlemmar i alla led, och i slutändan våra medlemmars arbetsmiljö.

Seko SJ har i flera forum med SJ lyft allvaret av den rådande fordonssituation som uppdagat sig efter årsskiftet, som gett en enorm påverkan på både turer och scheman för åkande personal. Turer som i processen för T24 tagits fram i facklig samverkan till slutförhandlingarna har helt rubbats och detta måste kunna bevakas för att säkerställa att man följer vårt kollektivavtal. Seko har krävt en rutin framöver för hur nya turer och större förändringar behöver omhändertas och meddelas till arbetstagarorganisationerna/turlistombud för att vi ska kunna bevaka våra medlemmars intressen. 

Seko har även lyft vikten av att man behöver informera medarbetarna om vad som händer och varför och att fast lista ska fredas från ändringar, då man av en anledning valt att gå på en gruppnyckel med fasta tider. För Sekos turlistombud samt de skyddsombud som deltog i den lokala samverkan för T24 har Seko fått igenom extramöten som har hållits i januari vid två tillfällen, där man gett information om läget samt möjlighet att ställa frågor till SJ.

Vi är väl medvetna om att arbetsmiljön ombord under denna vinter har varit under all kritik, då reduceringarna inneburit överfulla tåg med stående resenärer i vartenda hörn. Dessa påfrestningar är tärande i längden, så tänk på att ta era raster och håll på era viloperioder, då detta är det enda tillfället för återhämtning samt rapportera när det blir sådan överbelastning att man inte kan utföra sitt arbete.

Nu framöver blir det fokus på att påbörja arbetet med T25 i så pass tidigt skede som möjligt och tidsplanen för denna process är fastställd. I första hand har Seko begärt att OSA-direktiven (organisatorisk- och socialarbetsmiljöföreskrift) för turer och schema ses över tillsammans med arbetstagarorganisationer och skyddsorganisationen, för att stämma av att turerna blir åkbara och inte bara är anpassade för verksamheten.

Har ni frågor kring utfall av gruppval eller T24/T25, ta kontakt med era lokala förtroendevalda!

Publicerat i Arbetsmiljö, Ombordpersonal, Schema, Service, Trafik, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Status åkandes schema T24 och förberedelser T25

Blankett I-löner

Blanketten är en del i förberedelsearbetet inför kommande löneförhandlingar.
Den gäller de som idag har i-lön.

Återsänd blanketten så snart som möjligt, och gärna innan den 15 april, så de
som arbetar med förhandlingsförberedelserna  får tid att ta del av informationen.

Klicka nedan för att ladda ned blanketten!

Publicerat i Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för Blankett I-löner

Norgetraktamenten

Frågan om hur traktamente ska beräknas för åkande personal i SJs trafik på Norge har nu äntligen besvarats av Skatteverket.

Seko har under lång tid drivit på SJ om ett avgörande svar måste komma från Skatteverket i frågan om beräkningsgrund för åkandepersonalen traktamente i SJs trafik mellan Sverige och Norge. Detta mot bakgrund av att SJ över tid ändrat in tillämpning med hänvisning till svar från Skatteverket.
Under processen har enligt uppgift Skatteverket avgett tre olika svar och nu har de återkommit med ett slutgiltigt besked i frågan. Svaret innebär en återgång till tidigare hantering där ”tjänsteresetiden” i respektive land styr och inte någon annan beräkningsgrund.
Seko har tidigare fått besked från SJ om att om det blir aktuellt så retroaktiv ersättning att utbetalas.
Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Traktamente | Kommentarer inaktiverade för Norgetraktamenten

Avtalsinformation

Nuvarande regler i Spåra SJ om tidsförskjutningstillägg förlängs att gälla till den 30 april med en uppräkning av beloppen på 50%.

Seko SJ och SJ har tillsammans med Seko inom SJ Götalandståg och SJ Norrlandståg kommit överens om att vänta med införandet av den så kallade schemaändringskorridoren till 1 maj i år. Schemaändrings-korridoren är ett resultat av den centrala avtals- och lönerörelsen 2023 med Almega Tågföretagen och den reglerar bland annat hur sena ändringar i schemat ska kompenseras från och med den 1 mars i år.
Förhandling pågår sedan i höstas med SJ om vilken modell som ska användas i SJ-koncernenens verksamhet, den centrala modellen eller en lokal variant i koncernen. I avvaktan på att pågående förhandling blir klar har Seko och SJ kommit överens om att skjuta på införandet till den 1 maj. Nuvarande regelverk i Spåra SJ med tidsförskjutnings tillägg kommer istället fortsätta att gälla under perioden mars och april.
Tidsförskjutningstilläggen höjs under aktuell period med 50 % och de nya beloppen på SJ AB blir 199:50 kr i lågt tillägg och 232:50 i högt tillägg.
Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Schema, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Avtalsinformation

Slutförhandling T24 division Trafik & Service

Processen för att jobba fram ett bra och stabilt schema för nästa år avslutades sista november, då slutförhandlingar för turlistor och gruppnycklar för T24 på division trafik och service fastställdes.

Seko SJ lyfte fördelen med att turlistarbetet har startat i ett tidigt skede, vilket har genererat ett bättre resultat än föregående år, då man har hunnit bearbetat igenom materialet i flera omgångar och att den lokala förankringen och dialogen för åkstationen varit av stor vikt för framgång.


Sekos lokala turlistombud och skyddsombud har i dialog med personalplaneringens tur- och schemaoptimerare och gruppchefer landat i en produkt av fasta listor med bl a inriktning och möjlighet till komprimerat schema (8–6-upplägg för vissa åkstationer). Seko SJ lyfte att utvärdering av årets process inför arbete med T25 ska ske i närtid. Seko SJ är överens med SJ om detta. Det som bland annat behöver ses över är tillräcklig tid för klubbarnas turlistombud för att hinna se över material innan möten och gemensamt se över OSA-riktlinjer (arbetsmiljöperspektiv på turer och schemaläggning).
Medskick till T24 är att under året bevaka frågor om:


• Facklig insyn och hantering av granskning av nytillkomna turer inför varje månad, utöver den typvecka som fastställts på slutförhandlingen
• Förflyttningstid som ska förlängas med disptid 5 min för att hinna med pasståg både på hemma- och bortastation.
• Att tiderna för avsyning på service och avställning på trafik för tåg som t ex går mot depå ses över och samkörs.
• Se över att införa orderläsningstid vid jourtur som aktiveras av OPSL.
• Rast ska införas på s k ”verkstadsreserver” och att dialog förs med division fordon/depå, då tjänst planeras ut för aktuell dag.


Utöver ovan har föräldraledighetsgrupp (komprimerad tjänst 8–6), Superflex samt den nya helggruppen för att säkra upp ökad helgtjänstgöring under T24 (Service) förhandlats. För att kunna få gå på dessa grupper precis som på Åkstation Sverige finns olika förutsättningar och det kommer förtydligas i samband med gruppvalet som pågår mellan 4–17 december.


För mer information lokalt kontakta din klubb.

Publicerat i Ombordpersonal, Schema, Service, Tågtjänstförhandling, Trafik, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Slutförhandling T24 division Trafik & Service