STOPPA KAOSET nr2

Sekos medlemmar ska ges möjlighet att börja att kunna planera sina liv.

Möjligheten till att kunna få kontroll av sin fritid var ett återkommande tema från Seko på mötet som tidigare informerats om i Seko SJ info den 24/8 och som hölls med SJ den 26/8.

Samtidigt som aktuella frågor rörande en bättre schemaplanering diskuterades, redovisade SJs företrädare de processer och konkreta utmaningar som företaget står inför kopplat till Corona pandemin.

Efter mötet kallade Seko till sig SJs representanter till ett nytt möte för att återigen framföra kravet om att få ett stopp på det organisatoriska- och schemakaos som nu råder i företaget.

Efter initiativ av Seko har påbörjats ett arbete med att hitta kort- och långsiktiga lösningar på kaoset. Utgångspunkten för arbetet är att Sekos medlemmar måste få tillbaka kontrollen av sin fritid.

Denna vecka är ett nytt möte inbokat med SJ, samt ett möte med klubbrepresentanter inom Seko SJ för att identifiera, diskutera och komma fram med konkreta förslag på lösning av den uppkomna situationen.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Lokförare, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för STOPPA KAOSET nr2

STOPPA KAOSET!

Nu får det vara nog, Sekos medlemmar på SJ måste återigen få en möjlighet att planera sitt liv.

Många av Sekos medlemmar har under våren levt med att mer eller mindre arbeta på ett schema som delgivits dag för dag. Något som det har funnits en acceptans för i situationen med Corona pandemi och alla förändringar i SJs tågtrafik.

Situationen har inte blivit bättre under sommaren. Tvärtom så har sommaren ur vår synvinkel varit planeringsmässigt katastrofal.

Nu får det vara nog, nu måste Sekos medlemmar återigen få ett schema som möjliggör ett liv vid sidan av sitt arbete på SJ. Gränsen är nu nådd för vad som kan accepteras. Nuvarande kaos måste ersättas av ordning och reda i schemaplaneringen.

Seko har samtidigt även identifierat slitningar mellan personalgrupper som riktar sin frustration mot varandra. Detta är naturligtvis inte acceptabelt men är symptom på det kaos som SJ nu befinner sig i. Detta är ett organisatoriskt kaos och kan bara åtgärdas av tydlighet och långsiktighet i nödvändiga beslut som nu måste till.

Seko kommer under de närmaste dagarna att träffa ledande företrädare för SJ och framföra vår syn på kaoset inom företaget.

Sekos klubbordföranden och Seko SJ styrelse kommer också i närtid att ha ett möte för att diskutera den nu rådande allvarliga situationen i schemaplaneringen.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lokförare, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning | Kommentarer inaktiverade för STOPPA KAOSET!

Avsteg delgivning av tjänst upphör för SJ Division Trafik & Service

Avtalet om vissa avsteg i Spåra SJ när det gäller delgivning av tjänst för åkande personal upphör från och med den 1 juli.

Ytterligare ett steg mot en normalisering i verksamheten sker den 1 juli då det tidsbegränsade avtal som gällt sedan den 23 mars upphör.
SJ hade idag kallat till förhandling med inriktningen att förlänga avtalet om avsteg i en modifierad form till den 30 september.

Utgångspunkten för Seko har hela tiden varit att det avtal om avsteg som då tecknades var nödvändigt och gjordes i en situation som ingen tidigare varit med om. Nu ökar produktionen igen och Sekos medlemmar har under tiden ställt upp och tagit sitt ansvar för SJs verksamhet.

I och med att det nu inte blir någon förlängning av avtalet så gäller Spåra SJ fullt ut från och med den 1 juli, såväl när det gäller delgivning av tjänst som hantering av tidförskjutningstillägg.

Det innebär också att som konsekvens av tidigare genomförd förhandling om tågtjänst T20 så går all åkandepersonal på vikarielista under perioden juni till augusti.
SJ kommer att återkomma i frågan om utformning av fasta listor från och med den 1 september.

Publicerat i Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Avsteg delgivning av tjänst upphör för SJ Division Trafik & Service

Seko SJ har beslutat att säga nej till nuvarande förslag på avtal om ny schemaplaneringsmodell (IVU).

Klubbarna inom Seko SJ har idag på möte beslutat att följa styrelsens förslag om att meddela SJ att vi inte är beredda att ingå ett avtal om ny schema-planeringsmodell (IVU) i det skick som nu föreligger.

En schemaarbetsgrupp inom Seko med deltagare från samtliga klubbar har under mer än två år arbetat med frågan om ny schemaplaneringsmodell parallellt med SJ projekt om införande av det nya planeringsverktyget IVU/Rapid. Aktuella frågeställningar har även behandlats på ett stort antal möten med deltagare från samtliga klubbar under aktuell tidsperiod varvid konkreta frågeställningar och synpunkter framförts och nästan i sin helhet inarbetats i förslaget till avtal.

SJs projekt har blivit kraftigt försenat i sitt införande och tyvärr så har det även påverkat Sekos möjligheter tillsammans med Covid19 pandemin till att aktivt kunna vara med och testa, förstå och analysera systemet. Något som tillsammans med några andra frågor nu resulterat i att vi kommer meddela SJ att vi inte är beredda att ingå ett avtal i det skick som det nu föreligger i.

Publicerat i Lagar & Avtal, Okategoriserade, Planering och Trafikledning, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Seko SJ har beslutat att säga nej till nuvarande förslag på avtal om ny schemaplaneringsmodell (IVU).

Seko har nu omförhandlat avtalet med SJ om vissa avsteg i Spåra SJ för åkandepersonal som gällt från den 23 mars.

Fortfarande så är det ett mycket ansträngt läge på SJ personalplanering. Samtidigt så måste Sekos medlemmar som under senaste tiden gjort stora uppoffringar tillsammans med många andra åter börja kunna planera sitt liv på ett bättre sätt. Nuvarande situation är inte hållbar över tiden även om åtgärderna som tidigare överenskommits då var nödvändiga. Resan tillbaka till vad som gällde innan Corona kommer att bli mycket lång. Men nu måste denna resa börja mot en robustare schemaplanering som successivt blir mer och mer förutsägbar. Något som kommer att ske i flera steg. Följande första fyra steg är vi nu överens med SJ om.

Steg 1:
En delgivningssupport upprättas 30 april till och med den 25 maj till vilken man kan ringa om man fått en tur som orsakar problem. Supporten kommer att vara bemannad vardagar mellan kl. 17.00-19.00. Vårt utgångskrav var att kravet på att titta i Trappen skulle tidigareläggas helst till kl. 13.00 eller i alla fall tidigare än nuvarande kl. 17.00. Något som just nu inte var praktiskt möjligt genomföra.

Steg 2:
Krav på att titta i TrAppen när man har EN ledig dag upphör från och med den 6 maj.

Steg 3:
Krav på att titta i TrAppen när man har TVÅ lediga dagar upphör från och med den 19 maj

Steg 4:
Rullande 3-dagarspublicering av schema införs från och med den 25 maj. Ytterligare information kommer under början av nästa vecka.

Utan Seko stannar Sverige. När övriga Sverige stannar drabbar det Sekos medlemmar mycket hårt.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Seko har nu omförhandlat avtalet med SJ om vissa avsteg i Spåra SJ för åkandepersonal som gällt från den 23 mars.

Klart med avtal om korttidsarbete på SJ AB

Seko är nu överens med SJ om ett avtal med korttidsarbete i hela företaget.

Avtalet bygger på lagen om stöd vid korttidsarbete och gäller under tiden 2 april till och med den 1 oktober 2020. Avtalet har 7 dagars uppsägningstid. SJ kommer att kontakta samtliga medarbetare som nu beröras av avtalet och informera om vilken nivå på arbetstidsminskning som kommer att gälla.

Seko har bara haft möjlighet att översiktligt granska själva listorna som skapas med hänvisning till avtalet, varför frågor rörande urval av med-arbetare för korttidsarbete hänvisas till varje medarbetares närmaste chef.

Utgångspunkten är att varje ort och enhet ska ha kvar en bemanning både till antal och kompetenser som motsvarar det behov som bedöms behövas för att få verksamheten att fungera, oavsett om det handlar om produktion eller administration.

Minskas den ordinarie arbetstiden med 20 % så blir det en löneminskning på 4 %, minskas den ordinarie tiden med 40 % så blir det en löneminskning med 6 % och minskas den ordinarie tiden med 60 % så blir det en löneminskning med 7.5 %.

Semester och semesterintjänande påverkas inte av period med korttidsarbete.

Vi är medvetna om att det kommer att finnas ett stort antal frågor som det just nu inte finns svar på men vi arbetar just nu med ta fram en FAQ. Frågor och svar, som kommer att innehålla svar på ett antal frågor och den kommer att uppdateras löpande.

Publicerat i Centrala Mbl gruppen, Lagar & Avtal, Medlem i facket | Kommentarer inaktiverade för Klart med avtal om korttidsarbete på SJ AB

SJ s mörka läge med kraftig vikande resande och den mycket ansträngda situationen inom SJ Personalplanering kräver extra ordinära åtgärder.

Sjukskrivningstalen på SJ, likt samhället i övrigt ligger på nivåer som tidigare aldrig skådats på SJ. Sju gånger fler av åkande personalen än normalt är nu borta samtidigt som mer än nio av tio resenärer har försvunnit från tågen, gör produktionen mycket instabil. Stora trafikreduceringar i närtid är redan beslutade. Fler kan komma.

SJ, Seko och övriga personalorganisationer är därför överens om vissa avsteg i Spåra SJ för åkande personal inom division Trafik & Service under perioden 2020-03-23 – 2020-06-30.

Besked om vilken typ av tjänst som ska utföras på arbetsdag kommer att lämnas i arbetsverktyget TrAppen senast klockan 17 dagen innan arbetsdagen. Det åligger varje medarbetare att själv, såväl på arbets- som ledig dag, tillgodogöra sig information i TrAppen om hur denna ska tjänstgöra nästkommande arbetsdag. Turerna som presenteras skall vara ritade enligt gällande arbetstidsbestämmelser.

Seko SJ har inte accepterat några generella avsteg från gällande avtal.

Villkoret att tillgodogöra sig information i TrAppen även på ledig dag gäller till och med 2020-04-30. Parterna kommer sedan gemensamt besluta om skyldigheten att kontrollera sin tjänstgöring på ledig dag skall fortsätta att gälla. Samtliga med-arbetare som omfattas av detta avtal erhåller ett lönetillägg per månad på 1 000 kr. Tillägget baseras sen på tjänstgöringsgrad.

Även fortsättningsvis ska hänsyn tas till medarbetare som av olika skäl har en beviljad anpassning av hur arbete förläggs (kan exempelvis röra sig om an-passningar i rehabiliteringssyfte samt för att underlätta föräldraskap). Medarbetare som med anledning av detta avtal får en sent uppkommen ändring av sin tjänst-göring och därför måste avboka ett besök hos sjukvårdsinrättning eller tandläkare och därmed åläggs en avbokningsavgift ska i första hand kontakta personal-planeringen för att försöka lösa situationen och om det inte är görligt kommer medarbetaren mot uppvisande av underlag kompenseras av SJ. Personalplanerings enheten kommer att skapa en särskild supportfunktion till vilken medarbetarna ska kunna vända sig direkt.

Utan Seko stannar Sverige. När övriga Sverige stannar drabbar det Sekos medlemmar mycket hårt.

Publicerat i Lagar & Avtal, Lokförare, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för SJ s mörka läge med kraftig vikande resande och den mycket ansträngda situationen inom SJ Personalplanering kräver extra ordinära åtgärder.

Publicerat i Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Spårtrafik | Kommentarer inaktiverade för

Coronaviruset

Frågor om Coronaviruset hänvisar vi till arbetsgivaren SJ AB.

På SJs intranät finns en artikel ”Frågor och svar om nya Coroniviruset” med information.

Seko för löpande dialog med SJ kring frågan.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Coronaviruset

Seko säger ja till att inleda förhandlingar med SJ om ny schemaplaneringsmodell.

Klubbarna inom Seko SJ har på möte idag beslutat att ge styrelsen i uppdrag att inleda formella förhandlingar med SJ om införande av en ny schemaplanerings-modell. Ett beslut som föregåtts av ett arbete i en schemaarbetsgrupp med deltagare från samtliga klubbar under mer än ett år. Ett arbete som bedrivits parallellt med SJ projekt om införande av det nya planeringsverktyget IVU/Rapid.

Seko SJ har sedan flera år tillbaka haft många diskussioner med SJ om medlemmarnas ständigt försämrade möjligheter att kunna planera sin fritid. En del i detta arbete var den enkätundersökning med tillhörande intervjuer som genomfördes sommaren 2015 och som tydligt stärkte behovet av bättre schemaplanering och ett ökat behov av möjlighet till individuell påverkan på sitt schema.

De flesta avtalsyrkanden under många år har handlat om arbetstids- och schemafrågor, något som inte har varit särskilt konstigt med tanke på att det sedan flera år tillbaka inte funnits någon acceptabel robusthet i de flesta medlemmars scheman. Något som även bekräftats i de mätningar som gjorts per ort när det gäller antal ändringar från gruppnyckel till månadslista, månadslista till veckolista och från veckolista till aktuell tjänstgöringsdag.

Erfarenheterna sedan 2016 genomförda schemapilot i Göteborg har visat på att det går att skapa en bättre robusthet om man arbetar med en schemaplaneringsperiod på omkring 3 månader, något som inte utesluter att den som vill har sina FP dagar planerade på en 12 månaders period.

Arbetet fortsätter nu i Sekos schemaarbetsgrupp samtidigt som förhandlingarna inleds med SJ om en ny schemaplaneringsmodell. När ett färdigt avtal finns färdigt kommer det att stämmas av med klubbarna.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Seko säger ja till att inleda förhandlingar med SJ om ny schemaplaneringsmodell.