Ny organisation Depå Syd

Bakgrund
SJ kommer att genomföra en omorganisation den 1 januari, 2020 och bilda region Depå Syd. Den nya regionen omfattar nuvarande Depå Malmö och Göteborg.

Chef för Depå syd blir nuvarande Depåchef i Göteborg, Peter Alkroth. Nye regionchefen ska dela sin tid 50/50 mellan Malmö och Göteborg.
Gemensam planeringschef tillika biträdande regionchef blir Lars Josefsson, Göteborg.

För Malmös del kommer nuvarande Depåchef, Mats Lybe övergå till att arbeta med SJ Öresund fram till sin pensionering i början av 2021. Tjänsten som personalplanerare blir permanent och för komfort blir det ytterligare en produktionsledare. I övrigt inga förändringar när det gäller tjänster. SJ har för avsikt att göra en direktinplacering av de nya inrättade tjänsterna. Seko SJ är emot direktinplacering och anser att tjänsterna ska lysas ut och att sökning skall ske.

Produktionsledarna kommer att få ett utökat ansvar med högre befogenheter.
Dock i nuläget oklart vad det innebär och SJ kunde inte heller på sittande förhandling ge besked.

MBL förhandling genomfördes den 6 december. Från Seko SJ deltog Lollo Reichenberg och Tina Jädert.

Seko SJ är kritiska till förändringen och framförde på förhandlingen sin stora oro för att nye regionchefen inte kommer hinna med att på ett bra sätt vara chef för både Malmö och Göteborg. Vi ser också en risk med att depå Malmö förlorar den styrka som en lokal platschef på plats innebär. Vi förordar att en ny platschef depå Malmö tillsätts. Inte minst med tanke på att Malmö som lokal depå kommer att växa i samband med att SJ Öresund etableras. Även Göteborg riskerar naturligtvis att förlora den styrka som en lokal platschef innebär då den gemensamma chefen, enligt vad SJ framförde på förhandlingen, skall tillbringa hälften av sin tid på respektive depå.

En riskanalys gjordes i Göteborg dagen innan (5 december) MBL förhandlingen. Seko SJ anser att riskanalysen brister och att den är ett hafsverk. Bl a var skyddsombudet från Malmö inte med och Tina J som var i Göteborg på en riskanalys för Rapid fick akut hoppa in som Seko SJ företrädare från Malmö.

Förhandlingen avslutades med att Seko gav ett motvilligt ja (efter att SJ tydligt markerat att säger vi nej kan vi heller inte kravställa) med följande villkor:
1. Ny /uppdaterad riskanalys skall göras med av Seko utvalda representanter.
2. Uppföljning skall göras efter 6 månader.
3. De nya tjänsterna i Malmö skall utlysas.
4. Om den nya organisationen inte fungerar eller om omständigheter förändras skall nya diskussioner tas.

Publicerat i Arbetsmiljö, Fordonsledning, Fordonsoperatörer, Komfortoperatörer, Städ av fordon | Kommentarer inaktiverade för Ny organisation Depå Syd

SJ har meddelat att de står fast sin hantering när det gäller tillämpning och inplacering i lönestege för medarbetare med fast månadslön.

Det innebär att inplacering i lönestegen som är gjorda före 2019-05-01 står fast och inte kommer att ändras.

Seko SJ har under processen lagt fram förslag på lösning till arbetsgivaren, som bland annat skulle medföra lönekorrigering för de som hamnat i kläm. Detta för att komma till rätta med de problem som uppstod i samband med den nya tillämpningen.

SJ har nu avvisat Seko SJs förslag, något vi tycker är högst olyckligt. Det ansvaret kommer nu arbetsgivaren få bära. Seko SJ vill även vara tydliga med att vi fortfarande står till förfogande med att hitta konstruktiva lösningar.

Medarbetare som valt att ta en anställning i en tid där SJ har haft svårt att rekrytera personal ska man naturligtvis vårda.

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för SJ har meddelat att de står fast sin hantering när det gäller tillämpning och inplacering i lönestege för medarbetare med fast månadslön.

Seko Förhandlingsorganisation SJ kallar klubbarnas ombud till extra representantskapsmöte.

Seko SJ har under en längre tid väntat på ett konkret avtalsförslag från SJ rörande införandet av Rapid (IVU) på SJ.

Seko SJ har under hela tiden varit tydliga med att förankring och beslut sker på Seko SJ:s representantskap där samtliga klubbar inom SJ är representerade.

Tyvärr lyckades SJ inte överlämna något konkret förslag i rimlig tid för att något beslut skulle kunna tas på det redan inplanerade mötet med representantskapet.

Styrelsen föreslog därför mötet att ta beslut om att rekommendera styrelsen att fatta beslut om att kalla till ett extra representantskapsmöte. Ett förslag som klubbarnas ombud instämde i.

Samtidigt så uppmanades klubbarna att gå hem och diskutera och förankra frågor rörande Rapid med medlemmarna inför det extra mötet med representantskapet.

Extra representantskapsmöte kommer att hållas den 9 december i Stockholm.

Publicerat i Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Seko Förhandlingsorganisation SJ kallar klubbarnas ombud till extra representantskapsmöte.

Seko ökar trycket på personalplaneringen

Situationen på SJs planeringsavdelning är ohållbar både för dem som arbetar där och för åkandepersonalens kalendrar.

Schemat som åkandepersonalen tjänstgör på är den sista länken i en lång kedja av sena leveranser och kvalitetsbrister. Inte beroende på att personalen inte anstränger sig, utan beroende på att det enligt Seko saknas förutsättningar. Omritade turer och ihopbyggda turer på kort varsel blir resultatet.

Seko SJs schemagrupp bjöd därför in ansvariga från SJs personalplanering till ett möte för att diskutera den akuta situationen. SJs förklaring var den akuta bristen på åkandepersonal. Deras beräkningar av tillgänglig personal stämmer inte.

Registrering av övertid-och blanketter är ytterligare ett problemområde som aldrig verkar ordna upp sig. Brott mot gällande avtal har blivit en norm. Sekos SJ återkommande krav på divisionsledningen har nu lett till att en arbetsgrupp ska bildas för att en gång för alla komma till bukt med problemen.

Tyvärr kommer inte problemen att sluta med sommaren. Att SJ räknat med att Rapid redan skulle ha varit i bruk har skapat en situation inom SJ där personalplaneringen har personal och en organisation anpassat efter ett annat sätt att arbeta. Detta tillsammans med brister i nuvarande datasystem bidrar till kvalitetsbrister på materialet som ska ligga till grund för T20.

Seko SJ efterlyser därför ett tydligt ansvarstagande från divisionsledningen tillsammans med kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med de brister i arbetsmiljön som råder på personalplaneringen och i åkandeverksamheten.

Har ni synpunkter på er arbetssituation eller schema, vänd er i första hand till er gruppchef som har arbetsmiljöansvaret.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Lokförare, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ, Tågtjänstfördelning, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Seko ökar trycket på personalplaneringen

Inplacering i grundlönesteg

Seko SJ har i dag haft ett första möte med SJ om deras tillämpning av de vid årets lönerevision gjorda ändringar i lönesystemsavtalet.

På mötet redogjorde vi för de kontrollfrågor vi ställde i samband med förhandlingen och hur vi uppfattade de svar som SJ då gav.
Vi tog också upp frågor från klubbarna om tillämpningen av avtalet när det gäller de som tidigare haft en allmän visstidsanställning på månads-, eller timbasis samt att vi vill att det görs en kartläggning för att identifiera de som hamnat i kläm. Det senare för att ha ett underlag för att kunna fortsätta dialogen om en lösning på den uppkomna situationen. 

SJ lovade att ta med frågorna till berörda delar i företaget inför avvaktan på att ett nästa möte i hålls i frågan.

Medarbetare som valt att ta en anställning i en tid där SJ har haft svårt att rekrytera personal ska man naturligtvis vårda.

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Okategoriserade, Spåra SJ, Timlöner | Kommentarer inaktiverade för Inplacering i grundlönesteg

SJ tillämpning av inplacering i grundlönesteg

Bakgrunden till den nya skrivningen i avtalet är de diskussioner som Seko och SJ hade i samband med årets lönerevision om tillgodoräkning av arbetslivserfarenhet vid inplacering i grundlönesteg. Lönesystemsavtalet var tidigare inte enhetlig mellan yrkesgrupper och det var något som parterna ville korrigera.

Tanken var att samtliga nyanställda skulle få tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet vid inplacering i lönestegen, likt den modell som tågvärdarna alltid har haft.

Två års arbetslivserfarenhet skulle medföra inplacering i lönesteg två. SJ har nu valt en generösare tillämpning, något som Seko i grunden anser är bra. Det som inte är bra gäller de medarbetare som hamnat i kläm mellan den gamla och den nya tillämpningen.

Seko har därför beslutat att inleda en dialog med SJ om att försöka finna en lösning på den uppkomna situationen.

Medarbetare som valt att ta en anställning i en tid där SJ har haft svårt att rekrytera personal ska man naturligtvis vårda.

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Ombordpersonal, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för SJ tillämpning av inplacering i grundlönesteg

Framtidens planering nr 7

Seko fortsätter sitt interna arbete inför implementeringen av Rapid.
I avvaktan av att arbetsgivarens ska komma med ett förhandlingsunderlag fortsätter schemagruppen att träffas och slipa på Sekos krav.


• Stabilitet
Våra medlemmar ska kunna lita på sitt schema.

• Framförhållning
FP-plan för kalenderår enligt avtal och ett 90-dagars schema fyllt med verklighetsförankrade tjänstgöringsturer.

• Ledigheter
SJ ska säkra upp en hållbar planering med personalresurser för att kunna ge medlemmar tidiga svar på ledighetsansökningar.

• Individuell påverkan av sitt schema

Hur våra medlemmar på ett aktivt sätt ska kunna påverka inriktning av sitt schema, samt kunna planera aktiviteter på del av dag.

• Facklig interaktion
För att säkerställa en transparent process där medlemmen kan känna sig trygg med att dennes önskemål tas väl om hand, kräver Seko SJ en strategisk roll när det gäller att granska och ställa krav på de parametrar som ligger till grund för schemaprocessen.

Vi väntar fortfarande på ett förhandlingsunderlag, något vi har gjort sen 16 mars 2018.

Publicerat i Lagar & Avtal, Okategoriserade, Planering och Trafikledning, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Framtidens planering nr 7

Arbetet med framtidens planering är återigen igång.

Sekos ingång i framtidens planering har alltid varit att det ska bli bättre än idag för våra medlemmar. Sekos schemagrupp jobbar gemensamt på att identifiera och försöka hitta lösningar på dagens problem.

Svaren på Seko SJ enkäten den 9 maj under medlemsveckan som klubbarna ansvarade för bekräftade den tes som schemagruppen arbetar efter. Det finns medlemmar som kan tänka sig att på frivillig basis jobba mer än dagens varannan helg. Detta mot skälig kompensation. Att tro något annat är inte seriöst.

Vi vill därför rikta ett stort tack till er som fyllde i enkäten. Era svar stärkte bilden av det Seko har påstått och hela tiden

Seko och SJ är inte överens om någonting. Ingenting är klart om hur det ska bli. Oaktat vad enskilda arbetsgivarföreträdare påstår på olika möten och apt:er.

Av det som SJ hittills har presenterat som en ny schemamodell är inte något som Seko kommer att acceptera. Vi vet vad vi vill och vad våra medlemmar vill ha.

Har ni frågor, synpunkter eller bara är nyfikna. Kontakta er lokala representant i Seko SJ schemagrupp.

Martin Alnebring      Hallsberg                                Hanna Karlborg   Linköping
Leif Jansson               Stockholm                              Sara Wirén            Västerås
Lena Aldenmark       Seko SJ                                    Henrik Sverin      Skyddsombud
Philip Jepsen             Malmö                                     Petri Ruth             Sundsvall
Christoffer Hemlin   Gävle                                        Arvid Alsén          Stockholm
Johannes Vidén        Göteborg                                 Bert Persson         Östersund
Natalie Wredfors      Depå Hgl                                 Tina Jädert           Depå Malmö

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning | Kommentarer inaktiverade för Arbetet med framtidens planering är återigen igång.

Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2019 är nu klara!

Ny lön samt retroaktiv lön från 1 maj kommer att betalas ut på juni månads lön. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2019 – 30 april 2020.

Flera lönesteg i befattningslönesystemet höjs med ett högre procenttal än centralt avtalade 2.0 %. De nya månadsbeloppen framgår av den bilaga som fogas till denna information.

Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef.

Spårtrafikavtalets centrala överenskommelse om en särskild låglönesatsning på de som tjänar under 25 043:- i månaden är i sin helhet inarbetad i det avtal som nu är klart med SJ.

De nya beloppen för ny lön och retroaktiv lön inklusive ny GFL-lön för timlöneanställda, kommer att utbetalas på juni månads lön.

Parterna är överens om att under avtalsperioden fram till april 2020 fortsätta arbetet med en översyn av befattningslönesystemets struktur och utformning.

I samband med årets löneförhandlingar har även en tvist sedan sommaren 2018 rörande av SJ indragna befattningslönetillägg funktion 58 lösts.

Reglerna för inplacering i grundlönesteg för medarbetare med befattningslön har även de ändrats i positiv riktning. Ytterligare information kommer senare.

Parterna har även enats om att höja lokförarnas och fordonoperatörernas löner med värdet av Transportstyrelsens registerhållningsavgift. Avgiften ingår från och med nu i lönen. 

Tågmästare
P 17  19 995 kronor
P 18  22 165 kronor
P 19  25 800 kronor
P 10  29 080 kronor

Kundvärd/Kundkommunikatör (f.d.Resesäljare)
P 28  21 085 kronor
P 29  23 215 kronor
P 20  26 120 kronor

Fordonsoperatör
P 37  23 170 kronor
P 39  26 816 kronor
P 30  30 345 kronor

Depåoperatör
P 48  21 300 kronor
P 49  23 735 kronor
P 40  26 050 kronor

Komfortoperatör
P 58 21 200 kronor
P 59  22 665 kronor
P 50  25 000 kronor

Tågvärd
P 68  21 200 kronor
P 69  23 215 kronor
P 60  26 120 kronor 

Lokförare
P 78 17 200 kronor
P 79  30 300 kronor
P 70  35 350 kronor 

Belopp för obekvämstillägg från den 1 maj 2019:
Enkel: 20,57 kr Kvalificerad: 45,92 kr Storhelg: 103,18 kr

Är du inte medlem? Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare. Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2019 är nu klara!

Karensavdrag

Ändringen är föranledd av en lagändring från 1 januari 2019. Förhandlingar har pågått med SJ under våren och idag blev protokollet slutligen påtecknat av övriga fackförbund. Därav att det inte sänts ut tidigare.

Ingen medarbetare kommer att drabbas av negativ retroaktivitet. Däremot kommer de som fått för stora avdrag sedan årsskiftet att kompenseras. SJ har på sitt intranät lagt ut en information om ändringen inklusive ett antal beräkningsexempel som visar på vad ändringen i avtalet mer konkret innebär.

Publicerat i Lagar & Avtal | Kommentarer inaktiverade för Karensavdrag