Seko SJ och de nu avslutade förhandlingarna med SJ om kommande personalminskningar.

SJ har inför och under de nu avslutade förhandlingarna framfört att det är nödvändigt med en omfattande översyn av den administrativa personalen för att minska overheadkostnaderna. I arbetet har också ingått att anpassa verksamheten till de krav som ställs utifrån Affärsplanen. Samtidigt ska administrationen ge ett effektivt stöd med bibehållen kvalité till övriga organisationen.

Mot bakgrund av ovanstående har det i flera fall varit med en mycket stor förvåning och besvikelse som Seko under förhandlingarna tvingats konstatera att SJ presenterat förhandlingsunderlag som varit mycket bristfälliga.  I vissa delar på gränsen till oacceptabelt när det gäller synen på hur verksamheten ska organiseras och utföras. Seko är av den bestämda uppfattningen att SJ även framöver kommer att ha en mycket stor och omfattande administration, inte minst när det gäller antalet chefsnivåer. När det gäller själva förhandlingarna så har de bedrivits per område. De har i de flesta fall avslutats i oenighet och i flera fall med att Seko reserverat sig mot sig SJ beslut. Seko har också begärt tvisteförhandling för brott medbestämmandelagen, då SJ den 21 januari informerade och kommunicerade att företaget beslutat att stänga Contact Center Tranås, trots att förhandlingarna påbörjades först den 22 januari. Tvisteförhandlingen påbörjades den 19 februari.

Trafik & Service

Seko har under förhandlingarna varit mycket tydliga i att nuvarande Gruppchefs-organisationen är alldeles för stor och kan halveras. Vidare har vi markerat att vi på helheten starkt ifrågasätter den individuella kompetensen hos Gruppcheferna. När det gäller Produktionsområdescheferna har Seko framfört att de bör tas bort helt och hållet. Vi har också varit tydliga i att vi inte tror att det går att minska antalet Personal-planerare. Tvärtom tror vi att nuvarande antal behövs mer än väl. Vi har även framfört synpunkter på hur driftstödet kommer att organiseras framöver.

Marknad & Försäljning

När det gäller nedläggningen av sjutton Resebutiker i Sverige och en i Danmark är Seko av den bestämda uppfattningen att service och kundomhändertagande kommer att försämras. Något som riskerar att leda till att hot och våld ökar, dels för personal på slutstationerna och dels påverkar ombordpersonalens arbetsmiljö negativt.

Stationsservicen med bland annat liftarna för att hjälpa rörelsehindrade att komma ombord på tågen kommer inte längre att kunna hanteras.

Resebutikerna utför idag ett mycket stort ombokningsarbete i samband med trafikstörningar. De resebutiker som SJ nu beslutat att avveckla har idag en viktig betydelse vid byten mellan tåg, samt till andra transportslag. Seko bedömer att dagens mängd av ombokningar till andra tåg inte kan hanteras av befintlig ombordpersonal och framförallt inte, om SJ framöver beslutar om en minskad ombordbemanning. Kunder kommer att själva tvingas boka om sina resor för att komma vidare.

Samtalsvolymerna till Contact Center ökar kraftigt vid trafikstörningar. Även vid systemproblem ökar samtalsvolymen och dessvärre händer det ganska ofta att säljsystemen drabbas av problem. Med den minskade kapacitet som stängningen av Contact Center i Tranås innebär, kommer belastningen på kvarvarande Contact Center öka markant vid trafikstörningar.

Seko är också starkt kritiska till att SJ har för avsikt att ta bort den väl använda tjänsten ”TM Helpdesk”. Ombordpersonalens helpdesk är en förutsättning för att arbetet skall fungera på ett smidigt sätt ute på tågen. Att ta bort denna utan att erbjuda en fullvärdig ersättning är inte acceptabelt.

Planering & Trafikledning

Seko noterar att resurserna för att arbeta med trafikstörningar kraftigt försämras i och med att SJ Trafikledning kraftigt minskar sina resurser att arbeta med kundernas ombokningar vid störda lägen. I förhandlingarna har det framkommit att SJ Trafikledning utgår från att ombordpersonalen framöver i stor utsträckning själva ska ansvara för kundernas ombokningar vid spruckna anslutningar. Något Seko anser är fullständigt oacceptabelt och kommer att resultera i kraftigt försämrad arbetsmiljö för bland annat ombordpersonalen.

Fordon

SJ har i förhandlingarna inte varit villiga att minska på antalet chefsnivåer, främst inom Depå verksamheten, något som Seko ställt krav på.

Fortsatt arbete med översyn av bland annat chefsnivåer

SJ har under förhandlingarna gått med på att arbetet med att se över antalet chefsnivåer ska fortsätta. Det går inte att utesluta att nuvarande administration i samband med förhandlingarna inte orkat med att leverera förslag på en mer effektiv och plattare organisation.

Riskanalysarbete

Seko har under förhandlingarna tydligt markerat att innan SJ genomför verksamhetsförändringarna måste också riskanalysarbetet vara avslutat. De risker som framkommit skall också vara åtgärdade.  Sker inte detta riskerar bolaget att skapa ytterligare arbetsmiljöproblem i andra verksamheter som en konsekvens av nedläggning av bland annat Contact Center och Resebutiker.

Omsökning av tjänster

Seko har synen att omsökningar av tjänster skall begränsas till att ske endast i de fall där det är uppenbart att kompetenskraven höjs så väsentligt, att det inte går att tillämpa enbart inplacering av befintlig personal. Vi har en mycket restriktiv syn på när omsökning kan anses vara en rimlig väg att gå för att bemanna en organisation. Inledningsvis i förhandlingarna som nu avslutats krävde SJ omsökning på i princip alla tjänster där det skedde förändringar. Seko har efter förhandling kunnat minska ner antalet omsökningar, men tyvärr inte till en acceptabel nivå. Seko kommer nu att bevaka våra medlemmars rättigheter i samband med de omsökningar av tjänster som trots allt kommer att ske i olika delar av organisationen.

Fortsatta processen

I steg ett sker nu tillsättningar av chefstjänster. Därefter bemannas den övriga organisationen. Bemanning sker med hänsyn till turordning och tillräcklig kompetens för de arbetsuppgifter som kan vara delvis förändrade i och med den nya organisationen. Detta ser olika ut på olika delar av SJs nya organisation och det går inte att ge generella svar.

Omställningsarbetet tar sin början i och med att det nu kommer att ske uppsägningar. Vi representeras i omställningsgruppen av Erik Johannesson och Louise Reichenberg. Seko kommer bevaka att inplaceringar och övertalighet som leder till uppsägning följer givna riktlinjer om ålder i tjänst.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Driftstöd, Fordonsledning, Försäljning, Lagar & Avtal, Medlem i facket, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Service, SJ AB, Spårtrafik, Trafikledning, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.