Medlemsvecka v. 17 Jobba rätt!

Årets medlemsvecka för Seko börjar närma sig och Seko SJ vill därför redan nu uppmärksamma vad vårt fokus kommer vara i år.

Seko SJ vill inte att våra medlemmar ska känna sig stressade, slarva med arbetsmiljö/moment eller bryter mot gällande regler och avtal. Därför vill vi att samtliga medlemmar lägger fokus på att ”Jobba rätt” under v.17!

Den 27 april kommer våra klubbar informera om vad exakt ”Jobba rätt” innebär samt be er att fylla i en enkät för att få in i vilken omfattning turer eller arbetsmoment är felaktiga eller upplevs att arbetstiden inte räcker till för uppdraget.

Bakgrunden till årets tema är att Seko SJ under många år har identifierat brister i arbetsmiljön kopplat till turer och scheman. Vi har också fått indikationer från arbetsgivaren att OSA-direktiv (organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4) ska ses som en ”rekommendation”. Försök att få stabilt schema har pågått under flera år och Seko SJ vill med denna insats visa i vilken omfattning detta påverkar fritid och arbetsmiljö för er medlemmar.

Seko SJ vill att ni medlemmar ska ha en hållbar arbetsmiljö, scheman som håller och att ni orkar jobba ända fram till pension!

Vi hoppas med denna aktivitet under en hel vecka få:

• medlemmar inte utföra arbetsuppgifter på sin fritid

• tar med sig detta arbetssätt framöver

• skapa en bra arbetsmiljö och god säkerhetskultur, då detta är en avgörande faktor för våra jobb

• påvisa genom felaktigheter (i t ex turkonstruktion) att ni medlemmar dagligen ”räddar” arbetsgivaren, då vi löser deras problem

Publicerat i Arbetsmiljö, Medlemsvecka | Kommentarer inaktiverade för Medlemsvecka v. 17 Jobba rätt!

Månadspublicering mars, Trafik & Service – ändringar

Seko SJ har blivit uppmärksammade om att ändringar har skett för våra medlemmar gällande schemaläggning i samband med att månadslistan publicerades i Employee Portal igår den 15 februari. Turer har blivit utlagda med flertalet förändringar gentemot den gruppnyckel man valt och blivit inplacerad i om man har valt att gå på fast lista. Detta berör både Trafik och Service. Seko SJ har bett alla lokala klubbar att samla in vilka ändringar som skett samt i vilken omfattning för att kunna gå vidare med detta.

Medlemmar som har drabbats ska i första hand kontakta er lokala klubb för att meddela om vilka ändringar som skett samt i vilken omfattning! Seko önskar ha in dessa ändringar innan den 20 februari, för att kunna hantera dessa inom kort på ordförandemöte den 23 februari.

Publicerat i Lokförare, Ombordpersonal, Schema, Service, Trafik, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Månadspublicering mars, Trafik & Service – ändringar

Schema T23 och Status 10-punktsprogram Trafik & Service

Årets förhandlingar för arbetstidens förläggning T23 enligt Bilaga 2 i Spåra SJ är slutförd, och schemaläggningen kommer fr o m 1 mars 2023 återgå till fast lista med gruppnycklar (20230301- 230531 och 230901- 231209) kompletterat med olika vikariegrupper. Detta ses som en stor vinst efter det kaos som skapats sedan införandet av IVU med ständigt nya turer och månadslistor. Med denna lösning hoppas vi att Sekos medlemmar ska uppleva större stabilitet i schema och att privatlivet går att kombinera med jobb.

Efter att Seko SJ agerat i flera forum och påpekat att SJ:s nya planeringssystem IVU inte kunde leverera vare sig åkbara turer eller scheman, drog processen igång med att ändra hela schemaupplägget i slutet på september i år, då SJ kallade till möte med alla arbetstagarorganisationer samt skyddsorganisation för att sätta samman ett gemensamt åtgärdsprogram för att komma till rätta med det som var mest akut kring schema men också med mer långsiktiga lösningar. Programmet med tio konkreta åtgärder fastställdes i oktober och Seko har sedan dess haft löpande dialog varannan vecka med SJ för att försöka få schemaläggningen för 2023 att bli till det bättre, där stabilitet i schemat är prioriterat och fredande av era medlemmars privatliv varit i fokus. Seko SJ har under denna höst haft löpande ordförandemöten för att stämma av med klubbarna om status för dessa tio punkter samt fått återkoppling gällande processen med förändringar inför bl a schemaläggning T23.

Seko framförde bl a i ett tidigt skede att:

• Stor vikt behövs läggas på lokal samverkan med turlistombuden och gruppcheferna för att uppnå bra turer och scheman

• Att planeringssupporten ska läggas ned och att personlig kontakt med personalplanerare ska upprättas per åkstation

• Återgå till fasta listor och gruppnycklar för att uppnå robusthet i schema

Alla dessa tre punkter är uppfyllda men Seko SJ menar att det finns mycket kvar att förbättra inom processen för schemafrågor. Se mer information i bilagan längre ner. ’

Styrelsen Seko SJ vill passa på att hälsa alla medlemmar gott nytt år!

Bilaga Seko SJ information T23, 2022-12-30

Vid förhandlingen den 23 december 2023 av Spåra SJ Bilaga 2, T23 för fasta listor och jourer blev SJ och Seko överens om att:

• Avstämning ska ske redan i juni för att ev. korrigera gruppnycklar och jourer till den 1 sept.

• Inför T24 sätta upp ramarna i ett tidigt skede för hur schemaprocess kan förbättras både i lokal samverkan och genomgång av OSA-principer (organisatoriskt och social arbetsmiljö)

• Framtagande av hur delgivning av tjänst för personal på fast lista ska hanteras samt att önskemålshantering för personal på vikarielista (skubb) ska införas 2023.

Seko SJ vill genom dessa påtryckningar se till att inte släppa taget om schemafrågorna, som just nu är den viktigaste frågan bland våra medlemmar. Under hela denna process har Seko SJ framfört skarp kritik att tidsaspekten för att uppnå ett bra schemaarbete har varit alltför pressat och att bl a turlistombud inte haft tillräckligt med tid för sina uppdrag.

Utifrån de förutsättningar som getts har ni alla där ute i vår fackliga verksamhet gjort ett fantastiskt bra arbete! Seko ser positivt på att flera delar i 10-punktsprogrammet för en förbättrad schemasituation nu är på plats eller är på väg att bli klara och att detta arbete bara är början på en process som kommer att fortsätta både under T23, men framför allt inför arbetet med T24. Vi blickar nu mot år 2023 och ser fram emot en mer stabil tillvaro där återkommande turer kommer att rulla enligt fast lista och att man kan följa sitt schema för ett bättre privatliv. Det är upptill SJ att bevisa att det går att lita på sitt schema!

Vad har hänt med Sekos krav enligt 10-punktsprogrammet?

• Planeringssupporten ska läggas ned. Status: Förhandlad och ersatts av planeringsteam för varje åkstation.

• Återgå till en schemamodell med sökbara grupper med fast lista samt olika vikariegrupper på varje ort. Status: Gruppval genomförs under januari 2023 och de nya listorna börjar gälla från och med den 1 mars 2023. Variabel grupp ersätts med Superflexibel grupp med en fast månads-ersättning på 7 000 kr. Föräldraanpassad Åkstation Sverige på 90% införs på samtliga åkstationer. Bilaga Seko SJ information T23, 2022-12-30

• Förstärkt arbete kring schemakvalitet – de lokala förutsättningarna fångas bättre genom att planering och gruppchefer har en avstämning innan schemasläpp. Status: Infört genom processen med T23 och för Seko är det en absolut förutsättning att den lokala förankringen utvecklas och fortsätter.

• Förstärkt planeringsfunktion – fler resurser behövs för att öka kvaliteten i scheman. Status: Förhandling genomförd och personalplaneringen har under hösten förstärkts med ytterligare resurser.

• Förfrågan arbete/ledighet jul -och nyår tidigareläggs – med tidig kännedom om vilka som vill arbeta jul/nyår ökar vi möjligheten att påverka. Status: Genomfört. • Ge tidiga besked om ledigheter – med hjälp av kvoter per åkstation kunna uppnå förbättrad framförhållning för medarbetare och planering. Status: Kvoter finns nu på plats för samtliga åkstationer och ca 400 st ansökningar om ledigheter beviljade fram till och med maj 2023.

• Förbättrad process för att balansera trafikutbudet mot personaltillgången under semesterperioden – robustare bemanningsplanering för sommaren. Status: Semestervalet har tidigarelagts och genomförts. Tyvärr valde SJ denna gång att inte tillämpa Spåra SJ möjlighet till utköp av semester under juni – augusti 2023.

• Förbättrad kommunikation kring ändring av scheman, delgivningsdirektivet – dialog med arbetstagarorganisationer och huvudskyddsombud om hur ändringar ska kommuniceras och kvitteras. Status: Arbete pågår i ”schemagruppen” och vårt krav att fast lista ska ligga och att förändringar enbart ska kommuniceras med personlig kontakt.

• Införa funktionalitet för turbyten mellan kollegor för ökad möjlighet att påverka sitt schema. Status: Pilot genomförd och funktionen införs under början av 2023.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Schema T23 och Status 10-punktsprogram Trafik & Service

Extra tidförskjutningstillägg för störningar IVU juli Trafik & Service

Flera av Seko SJ:s klubbar lyfte problematiken som uppstod i somras när IVU hade stora driftstörningar och inga turer eller schema kunde avläsas i EP under de första veckorna i juli.

Seko SJ kontaktade chefen för planeringen för att se vad som hade hänt. Seko föreslog att tidförskjutningstillägg skulle utbetalas för de dagar våra medlemmar inte haft möjlighet att se veckolistorna under dessa två veckor.

Seko SJ har inte släppt frågan utan drivit den för att säkerställa att våra medlemmar ska kompenseras för detta bortfall av schema som påverkade ens privatliv och vardag till stor del.

Seko SJ konstaterar att på lönespecifikation för december är tidförskjutningstillägget utbetalt med anmärkning ”korr rapid”. Har ni ej fått dessa, hör av er till er lokala klubb!

Publicerat i Lokförare, Ombordpersonal, Schema | Kommentarer inaktiverade för Extra tidförskjutningstillägg för störningar IVU juli Trafik & Service

Införandet av ny uniform pausas

Seko SJ välkomnar beslutet att SJ nu pausar införandet av ny uniform.

En bärande fråga för Seko har varit att hela första året skulle vara ett fullskaletest, dvs uniformen skulle testas och utvärderas och det skulle finnas utrymme för justeringar.

En ny uniform som inte alls var efterfrågad av personalen och som är så annorlunda jämfört med nuvarande har väckt mycket känslor och många åsikter.

Att införandet av en ny nu uniform skjuts upp ger förutsättningar för SJ att lyssna in och göra justeringar inför kommande lansering

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Införandet av ny uniform pausas

SJ 10 punkter för bättre schema

SJ 10 punkter för att kortsiktigt förbättra ett antal schemafrågor för åkandepersonalen.

Klubbarna inom Seko SJ har nu haft möte och gått igenom de 10 åtgärder som på kort tid bedöms få snabb effekt på flera av de nuvarande planering- och schemaproblemen för åkandepersonalen.  

Mötesdeltagarna är överens om att det är viktigt att åtgärderna genomförs och att SJ måste uppvisa en stor portion av ödmjukhet under denna resa för att skapa tillit och förtroende hos våra medlemmar och fackliga organisation. Inte minst via delaktighet lokalt av Seko schemaombud i kommande tur- och schemaarbete på orten.

Utgångspunkten för Seko är även fortsättningsvis att den livegenskap som många av våra medlemmar upplever idag måste bort. Våra medlemmar måste åter kunna planera sin fritid med familj, vänner och övrigt i vardagen.

Seko SJ har nu regelbundna möten inbokade under hösten med SJ och även möten inbokade med klubbordförandena.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lokförare, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Schema | Kommentarer inaktiverade för SJ 10 punkter för bättre schema

SJ 10 punkter för bättre schema

Seko och SJ är nu överens om 10 punkter för att kortsiktigt förbättra ett antal schemafrågor för åkandepersonalen.

Seko och SJ är nu överens om 10 åtgärder som på kort tid bedöms få snabb effekt på flera av de nuvarande planering- och schemaproblemen för åkandepersonalen. Klubbarnas ordförande och Seko SJ styrelse kommer på möte den 6 oktober gå igenom och diskutera de åtgärder som nu vidtas av SJ när det gäller planering och schema. Åtgärder som direkt är ett resultat av Seko SJs diskussioner med SJ under den senaste tiden. Mer information från Seko SJ kommentar att sändas ut efter mötet med klubbarnas ordförande.

”Åtgärderna som nu vidtas är ett steg i rätt riktning för att många av Sekos medlemmar och övriga anställda ska kunna gå från dagens förtvivlan till framtidstro. Resan framåt börjar nu med att visa på märkbara förbättringar på både kort och lång sikt när det gäller schemafrågor och dialog med medarbetarna inklusive fackliga företrädare. Översyn och hantering av nuvarande ”Delgivningsdirektiv” blir en viktig fråga på denna resa” Kommentar på SJ Intranät den 4 oktober av Seko SJ ordförande Stefan Zetterlund.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för SJ 10 punkter för bättre schema

Frågan om måltidsavdrag äntligen löst, klart med nya traktamentsregler på SJ.

Seko och SJ är nu äntligen överens om att inkomstskattelagens regler ska tillämpas fullt ut för alla anställda på SJ oavsett yrkestillhörighet. Det innebär att när beloppen för flerdygnstraktamente och måltidsavdrag förändras i inkomstskattelagen så blir det med automatik också en reglering av de nya beloppen i Spåra SJ.

Det särskilda Reseavtalet som tidigare funnits på SJ upphör att gälla den 31 maj. Istället så tillförs Spåra SJ från och med den 1 juni 2022 skrivningar om traktamentsregler och regler för bilersättning.

De nya traktamentesreglerna kommer att tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2020. Retroaktiv traktamentsersättning motsvarande skillnaden mellan tidigare Reseavtals flerdygnstraktamente på 210:- och inkomstskattelagens belopp på 240:- samt för dagar med halvt flerdygnstraktamente på 105:- istället för 120:- kommer att utbetalas på juni månads löneutbetalning. Ingen retroaktiv reglering kommer att ske av eventuellt tidigare utbetalda skattepliktiga traktamentesersättningar.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Lagar & Avtal, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Frågan om måltidsavdrag äntligen löst, klart med nya traktamentsregler på SJ.

Seko säger nej till SJ införande av SJ Hej 2.0

Återigen väljer SJ enhet Service att införa nya arbetsrutiner och arbetsuppgifter ombord på tågen utan att ta hänsyn till fack eller skyddsorganisationen invändningar.

Vi vet redan nu att det är en hög efterfrågan på att resa med SJ på tågen i sommar.

Att under rådande situation ombord på tågen med en redan mycket hög arbetsbelastning införa Hej 2.0 skapar inte en bättre arbetsmiljö för ombordpersonalen, tvärtom.

SJ har nu konstaterat att det är personalbrist, inte bara på lokförare utan också på tågvärdar. För att klara av situationen erbjuder SJ olika ersättningar för att få våra medlemmar att flytta på sin semester och arbeta övertid.

Samtidigt är det högsäsong för banarbeten. I bästa fall med planerade ändringar med anpassad tidtabell och turer. I många fall kommer det inte finnas vilket innebär att våra medlemmar mer eller mindre regelmässigt kommer bli försenade.

Att i det läget införa ett arbetssätt med ökat personligt fokus på kunden är orimligt, och kommer att ytterligare förstärka det vardagliga stresspåslag som redan finns med att hinna med alla arbetsuppgifter.

Seko har lämnat in ett arbetsmiljöärende till division Trafik & Service skyddskommitté.

Publicerat i Arbetsmiljö, Ombordpersonal | Kommentarer inaktiverade för Seko säger nej till SJ införande av SJ Hej 2.0

GFL belopp för SJ timanställda gällande från den 1 maj är nu fastställda.

Förhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj 2022 avslutades den 29 april och nu är de nya lönerna för timanställda fastställda. Timlönen fastställs utifrån det genomsnittliga förtjänstläget i varje befattningslönetariff och gäller under perioden 1 maj 2022 till 30 april 2023.

Yrkeskategori      Timlön 36 tim Timlön 38 tim Timlön 40 tim
Tågmästare            203,73       193,42
Loungevärd 182,87                     173,61     166,24
Fordonsoperatör   209,57                     198,96
Depåoperatör   181,93                     172,72
Komfortoperatör    173,59                    164,80
Tågvärd                   180,76 (183,22)*     171,61 (173,94)*
Lokförare                243,44                231,12
Tågtekniker            236,43                224,45
*= Tågvärd som utför biljettredovisning

På beloppen tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg. Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för GFL belopp för SJ timanställda gällande från den 1 maj är nu fastställda.