Avsteg delgivning av tjänst upphör för SJ Division Trafik & Service

Avtalet om vissa avsteg i Spåra SJ när det gäller delgivning av tjänst för åkande personal upphör från och med den 1 juli.

Ytterligare ett steg mot en normalisering i verksamheten sker den 1 juli då det tidsbegränsade avtal som gällt sedan den 23 mars upphör.
SJ hade idag kallat till förhandling med inriktningen att förlänga avtalet om avsteg i en modifierad form till den 30 september.

Utgångspunkten för Seko har hela tiden varit att det avtal om avsteg som då tecknades var nödvändigt och gjordes i en situation som ingen tidigare varit med om. Nu ökar produktionen igen och Sekos medlemmar har under tiden ställt upp och tagit sitt ansvar för SJs verksamhet.

I och med att det nu inte blir någon förlängning av avtalet så gäller Spåra SJ fullt ut från och med den 1 juli, såväl när det gäller delgivning av tjänst som hantering av tidförskjutningstillägg.

Det innebär också att som konsekvens av tidigare genomförd förhandling om tågtjänst T20 så går all åkandepersonal på vikarielista under perioden juni till augusti.
SJ kommer att återkomma i frågan om utformning av fasta listor från och med den 1 september.

Publicerat i Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Avsteg delgivning av tjänst upphör för SJ Division Trafik & Service

Seko SJ har beslutat att säga nej till nuvarande förslag på avtal om ny schemaplaneringsmodell (IVU).

Klubbarna inom Seko SJ har idag på möte beslutat att följa styrelsens förslag om att meddela SJ att vi inte är beredda att ingå ett avtal om ny schema-planeringsmodell (IVU) i det skick som nu föreligger.

En schemaarbetsgrupp inom Seko med deltagare från samtliga klubbar har under mer än två år arbetat med frågan om ny schemaplaneringsmodell parallellt med SJ projekt om införande av det nya planeringsverktyget IVU/Rapid. Aktuella frågeställningar har även behandlats på ett stort antal möten med deltagare från samtliga klubbar under aktuell tidsperiod varvid konkreta frågeställningar och synpunkter framförts och nästan i sin helhet inarbetats i förslaget till avtal.

SJs projekt har blivit kraftigt försenat i sitt införande och tyvärr så har det även påverkat Sekos möjligheter tillsammans med Covid19 pandemin till att aktivt kunna vara med och testa, förstå och analysera systemet. Något som tillsammans med några andra frågor nu resulterat i att vi kommer meddela SJ att vi inte är beredda att ingå ett avtal i det skick som det nu föreligger i.

Publicerat i Lagar & Avtal, Okategoriserade, Planering och Trafikledning, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Seko SJ har beslutat att säga nej till nuvarande förslag på avtal om ny schemaplaneringsmodell (IVU).

Seko har nu omförhandlat avtalet med SJ om vissa avsteg i Spåra SJ för åkandepersonal som gällt från den 23 mars.

Fortfarande så är det ett mycket ansträngt läge på SJ personalplanering. Samtidigt så måste Sekos medlemmar som under senaste tiden gjort stora uppoffringar tillsammans med många andra åter börja kunna planera sitt liv på ett bättre sätt. Nuvarande situation är inte hållbar över tiden även om åtgärderna som tidigare överenskommits då var nödvändiga. Resan tillbaka till vad som gällde innan Corona kommer att bli mycket lång. Men nu måste denna resa börja mot en robustare schemaplanering som successivt blir mer och mer förutsägbar. Något som kommer att ske i flera steg. Följande första fyra steg är vi nu överens med SJ om.

Steg 1:
En delgivningssupport upprättas 30 april till och med den 25 maj till vilken man kan ringa om man fått en tur som orsakar problem. Supporten kommer att vara bemannad vardagar mellan kl. 17.00-19.00. Vårt utgångskrav var att kravet på att titta i Trappen skulle tidigareläggas helst till kl. 13.00 eller i alla fall tidigare än nuvarande kl. 17.00. Något som just nu inte var praktiskt möjligt genomföra.

Steg 2:
Krav på att titta i TrAppen när man har EN ledig dag upphör från och med den 6 maj.

Steg 3:
Krav på att titta i TrAppen när man har TVÅ lediga dagar upphör från och med den 19 maj

Steg 4:
Rullande 3-dagarspublicering av schema införs från och med den 25 maj. Ytterligare information kommer under början av nästa vecka.

Utan Seko stannar Sverige. När övriga Sverige stannar drabbar det Sekos medlemmar mycket hårt.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Seko har nu omförhandlat avtalet med SJ om vissa avsteg i Spåra SJ för åkandepersonal som gällt från den 23 mars.

Klart med avtal om korttidsarbete på SJ AB

Seko är nu överens med SJ om ett avtal med korttidsarbete i hela företaget.

Avtalet bygger på lagen om stöd vid korttidsarbete och gäller under tiden 2 april till och med den 1 oktober 2020. Avtalet har 7 dagars uppsägningstid. SJ kommer att kontakta samtliga medarbetare som nu beröras av avtalet och informera om vilken nivå på arbetstidsminskning som kommer att gälla.

Seko har bara haft möjlighet att översiktligt granska själva listorna som skapas med hänvisning till avtalet, varför frågor rörande urval av med-arbetare för korttidsarbete hänvisas till varje medarbetares närmaste chef.

Utgångspunkten är att varje ort och enhet ska ha kvar en bemanning både till antal och kompetenser som motsvarar det behov som bedöms behövas för att få verksamheten att fungera, oavsett om det handlar om produktion eller administration.

Minskas den ordinarie arbetstiden med 20 % så blir det en löneminskning på 4 %, minskas den ordinarie tiden med 40 % så blir det en löneminskning med 6 % och minskas den ordinarie tiden med 60 % så blir det en löneminskning med 7.5 %.

Semester och semesterintjänande påverkas inte av period med korttidsarbete.

Vi är medvetna om att det kommer att finnas ett stort antal frågor som det just nu inte finns svar på men vi arbetar just nu med ta fram en FAQ. Frågor och svar, som kommer att innehålla svar på ett antal frågor och den kommer att uppdateras löpande.

Publicerat i Centrala Mbl gruppen, Lagar & Avtal, Medlem i facket | Kommentarer inaktiverade för Klart med avtal om korttidsarbete på SJ AB

SJ s mörka läge med kraftig vikande resande och den mycket ansträngda situationen inom SJ Personalplanering kräver extra ordinära åtgärder.

Sjukskrivningstalen på SJ, likt samhället i övrigt ligger på nivåer som tidigare aldrig skådats på SJ. Sju gånger fler av åkande personalen än normalt är nu borta samtidigt som mer än nio av tio resenärer har försvunnit från tågen, gör produktionen mycket instabil. Stora trafikreduceringar i närtid är redan beslutade. Fler kan komma.

SJ, Seko och övriga personalorganisationer är därför överens om vissa avsteg i Spåra SJ för åkande personal inom division Trafik & Service under perioden 2020-03-23 – 2020-06-30.

Besked om vilken typ av tjänst som ska utföras på arbetsdag kommer att lämnas i arbetsverktyget TrAppen senast klockan 17 dagen innan arbetsdagen. Det åligger varje medarbetare att själv, såväl på arbets- som ledig dag, tillgodogöra sig information i TrAppen om hur denna ska tjänstgöra nästkommande arbetsdag. Turerna som presenteras skall vara ritade enligt gällande arbetstidsbestämmelser.

Seko SJ har inte accepterat några generella avsteg från gällande avtal.

Villkoret att tillgodogöra sig information i TrAppen även på ledig dag gäller till och med 2020-04-30. Parterna kommer sedan gemensamt besluta om skyldigheten att kontrollera sin tjänstgöring på ledig dag skall fortsätta att gälla. Samtliga med-arbetare som omfattas av detta avtal erhåller ett lönetillägg per månad på 1 000 kr. Tillägget baseras sen på tjänstgöringsgrad.

Även fortsättningsvis ska hänsyn tas till medarbetare som av olika skäl har en beviljad anpassning av hur arbete förläggs (kan exempelvis röra sig om an-passningar i rehabiliteringssyfte samt för att underlätta föräldraskap). Medarbetare som med anledning av detta avtal får en sent uppkommen ändring av sin tjänst-göring och därför måste avboka ett besök hos sjukvårdsinrättning eller tandläkare och därmed åläggs en avbokningsavgift ska i första hand kontakta personal-planeringen för att försöka lösa situationen och om det inte är görligt kommer medarbetaren mot uppvisande av underlag kompenseras av SJ. Personalplanerings enheten kommer att skapa en särskild supportfunktion till vilken medarbetarna ska kunna vända sig direkt.

Utan Seko stannar Sverige. När övriga Sverige stannar drabbar det Sekos medlemmar mycket hårt.

Publicerat i Lagar & Avtal, Lokförare, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för SJ s mörka läge med kraftig vikande resande och den mycket ansträngda situationen inom SJ Personalplanering kräver extra ordinära åtgärder.

Publicerat i Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Spårtrafik | Kommentarer inaktiverade för

Coronaviruset

Frågor om Coronaviruset hänvisar vi till arbetsgivaren SJ AB.

På SJs intranät finns en artikel ”Frågor och svar om nya Coroniviruset” med information.

Seko för löpande dialog med SJ kring frågan.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Coronaviruset

Seko säger ja till att inleda förhandlingar med SJ om ny schemaplaneringsmodell.

Klubbarna inom Seko SJ har på möte idag beslutat att ge styrelsen i uppdrag att inleda formella förhandlingar med SJ om införande av en ny schemaplanerings-modell. Ett beslut som föregåtts av ett arbete i en schemaarbetsgrupp med deltagare från samtliga klubbar under mer än ett år. Ett arbete som bedrivits parallellt med SJ projekt om införande av det nya planeringsverktyget IVU/Rapid.

Seko SJ har sedan flera år tillbaka haft många diskussioner med SJ om medlemmarnas ständigt försämrade möjligheter att kunna planera sin fritid. En del i detta arbete var den enkätundersökning med tillhörande intervjuer som genomfördes sommaren 2015 och som tydligt stärkte behovet av bättre schemaplanering och ett ökat behov av möjlighet till individuell påverkan på sitt schema.

De flesta avtalsyrkanden under många år har handlat om arbetstids- och schemafrågor, något som inte har varit särskilt konstigt med tanke på att det sedan flera år tillbaka inte funnits någon acceptabel robusthet i de flesta medlemmars scheman. Något som även bekräftats i de mätningar som gjorts per ort när det gäller antal ändringar från gruppnyckel till månadslista, månadslista till veckolista och från veckolista till aktuell tjänstgöringsdag.

Erfarenheterna sedan 2016 genomförda schemapilot i Göteborg har visat på att det går att skapa en bättre robusthet om man arbetar med en schemaplaneringsperiod på omkring 3 månader, något som inte utesluter att den som vill har sina FP dagar planerade på en 12 månaders period.

Arbetet fortsätter nu i Sekos schemaarbetsgrupp samtidigt som förhandlingarna inleds med SJ om en ny schemaplaneringsmodell. När ett färdigt avtal finns färdigt kommer det att stämmas av med klubbarna.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Seko säger ja till att inleda förhandlingar med SJ om ny schemaplaneringsmodell.

Ny organisation Depå Syd

Bakgrund
SJ kommer att genomföra en omorganisation den 1 januari, 2020 och bilda region Depå Syd. Den nya regionen omfattar nuvarande Depå Malmö och Göteborg.

Chef för Depå syd blir nuvarande Depåchef i Göteborg, Peter Alkroth. Nye regionchefen ska dela sin tid 50/50 mellan Malmö och Göteborg.
Gemensam planeringschef tillika biträdande regionchef blir Lars Josefsson, Göteborg.

För Malmös del kommer nuvarande Depåchef, Mats Lybe övergå till att arbeta med SJ Öresund fram till sin pensionering i början av 2021. Tjänsten som personalplanerare blir permanent och för komfort blir det ytterligare en produktionsledare. I övrigt inga förändringar när det gäller tjänster. SJ har för avsikt att göra en direktinplacering av de nya inrättade tjänsterna. Seko SJ är emot direktinplacering och anser att tjänsterna ska lysas ut och att sökning skall ske.

Produktionsledarna kommer att få ett utökat ansvar med högre befogenheter.
Dock i nuläget oklart vad det innebär och SJ kunde inte heller på sittande förhandling ge besked.

MBL förhandling genomfördes den 6 december. Från Seko SJ deltog Lollo Reichenberg och Tina Jädert.

Seko SJ är kritiska till förändringen och framförde på förhandlingen sin stora oro för att nye regionchefen inte kommer hinna med att på ett bra sätt vara chef för både Malmö och Göteborg. Vi ser också en risk med att depå Malmö förlorar den styrka som en lokal platschef på plats innebär. Vi förordar att en ny platschef depå Malmö tillsätts. Inte minst med tanke på att Malmö som lokal depå kommer att växa i samband med att SJ Öresund etableras. Även Göteborg riskerar naturligtvis att förlora den styrka som en lokal platschef innebär då den gemensamma chefen, enligt vad SJ framförde på förhandlingen, skall tillbringa hälften av sin tid på respektive depå.

En riskanalys gjordes i Göteborg dagen innan (5 december) MBL förhandlingen. Seko SJ anser att riskanalysen brister och att den är ett hafsverk. Bl a var skyddsombudet från Malmö inte med och Tina J som var i Göteborg på en riskanalys för Rapid fick akut hoppa in som Seko SJ företrädare från Malmö.

Förhandlingen avslutades med att Seko gav ett motvilligt ja (efter att SJ tydligt markerat att säger vi nej kan vi heller inte kravställa) med följande villkor:
1. Ny /uppdaterad riskanalys skall göras med av Seko utvalda representanter.
2. Uppföljning skall göras efter 6 månader.
3. De nya tjänsterna i Malmö skall utlysas.
4. Om den nya organisationen inte fungerar eller om omständigheter förändras skall nya diskussioner tas.

Publicerat i Arbetsmiljö, Fordonsledning, Fordonsoperatörer, Komfortoperatörer, Städ av fordon | Kommentarer inaktiverade för Ny organisation Depå Syd

SJ har meddelat att de står fast sin hantering när det gäller tillämpning och inplacering i lönestege för medarbetare med fast månadslön.

Det innebär att inplacering i lönestegen som är gjorda före 2019-05-01 står fast och inte kommer att ändras.

Seko SJ har under processen lagt fram förslag på lösning till arbetsgivaren, som bland annat skulle medföra lönekorrigering för de som hamnat i kläm. Detta för att komma till rätta med de problem som uppstod i samband med den nya tillämpningen.

SJ har nu avvisat Seko SJs förslag, något vi tycker är högst olyckligt. Det ansvaret kommer nu arbetsgivaren få bära. Seko SJ vill även vara tydliga med att vi fortfarande står till förfogande med att hitta konstruktiva lösningar.

Medarbetare som valt att ta en anställning i en tid där SJ har haft svårt att rekrytera personal ska man naturligtvis vårda.

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för SJ har meddelat att de står fast sin hantering när det gäller tillämpning och inplacering i lönestege för medarbetare med fast månadslön.