SJ har beslutat att lägga ner åkstationen i Eskilstuna

SJ har nu förhandlat och beslutat om nedläggning av åkstationen i Eskilstuna från och med den 12 december i år.

Förhandlingen avslutades den 30 juni och bakgrunden till förhandlingen var den övergång som kommer att ske av verksamheten till MTR samma datum.

Seko har i förhandlingen framfört att det är inget som vi tycker om att lägga ner en åkstation. Men att vi inser att beslutet i detta fall är oundvikligt då SJ inte ska ha kvar någon verksamhet i Eskilstuna.

Nu gäller det att det fortsatta arbetet med avveckling av åkstationen sker på ett så bra sätt som möjligt för berörda medlemmar. Oaktat om man som anställd kommer att byta arbetsgivare eller har motsatt sig övergång och nu via övertalighet riskerar att bli uppsagd.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din klubb för mer information.

Publicerat i Lokförare, Ombordpersonal | Kommentarer inaktiverade för SJ har beslutat att lägga ner åkstationen i Eskilstuna

Enkät gällande schemaplanering.

Seko SJ schemagrupp har tagit fram förslaget till enkät med syfte att få fram ett brett underlag som ska mynna ut i konkreta förbättringsförslag för Sekos medlemmar.

Fokus på enkäten är dagens schemamodell och hur den kan utvecklas för att bli så bra som möjligt för Sekos medlemmar.

Enkäten kommer att skickas ut av SJ med lokal skyddskommitté som avsändare.

Vi uppmanar alla medlemmar att fylla i enkäten så att den blir ett bra underlag för Seko SJ att fortsätta arbetet med att förbättra schemaläggningen.

Publicerat i Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Enkät gällande schemaplanering.

SJ erbjudande Verksamhetsövergång i Mälardalen nr 2.

Efter att SJ:s informationsmöten angående övergången till Mälartåg har dragit igång har ett antal frågor inkommit från våra medlemmar. Flera medlemmar har bland annat undrat om Seko SJ står bakom SJ:s sätt att hantera denna situation och de urvalskriterier som SJ presenterat på mötena. Svaret på detta är nej! SJ erbjudande Verksamhetsövergång i Mälardalen nr 2.

Seko SJ har i förhandlingarna med SJ framfört att det endast är Eskilstunas åkstation som enligt oss fullt ut uppfyller kriterierna om verksamhetsövergång enligt LAS 6b. För övriga berörda orter kunde i förhandlingarna inte enighet uppnås med SJ om kriterier rörande verksamhetsövergång. SJ valde då att frånträda förhandlingarna och fatta ensidiga beslut angående vilka som berörs av övergången och hur hantering ska se ut.

SJ har under sina informationsmöten förra veckan framfört att det är glasklart vad som gäller för de så kallade inrangeringsförhandlingar som pågår mellan fack-förbunden och MTR. Ni som har tagit del av Seko avtalsnytt som har skickats ut gällande Mälartågsförhandlingarna har troligen snappat upp att det inte är riktigt så glasklart trots allt.

Företrädare från Seko SJ tillsammans med Seko från Transdev och förbundet fortsätter arbetet med att teckna kollektivavtal för Mälartågsverksamheten. Något som inte är helt okomplicerat.

Berörda Seko SJ klubbar i Mälardalen kommer i närtid att kalla till medlemsmöten för att säkra dialogen med medlemmarna. Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Vi ber er medlemmar (och övriga) att sitta så lugnt ni bara förmår i båten tillsvidare och vi återkommer framöver med mer information så fort vi har någon sådan att ge.

Publicerat i Lagar & Avtal | Kommentarer inaktiverade för SJ erbjudande Verksamhetsövergång i Mälardalen nr 2.

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020 är nu klara!

Förhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 är nu klara. Avtalet gäller under perioden 1 december 2020 till den 30 april 2022. Ny lön samt retroaktiv lön från den 1 december 2020 kommer att utbetalas på maj månads lön. Avtalet är formellt daterat den 23 april 2021, vilket är det datum som i förekommande fall ska användas vid anmälan om ändrad inkomst till försäkringskassan.

Samma procenttal har tillämpats för beräkning av lönepott för samtliga fackföreningar på SJ under avtalsperioden. Något som avviker från det centrala avtalet på Spårtrafikområdet för Seko.

Seko har i förhandlingarna om tarifflöner haft ambitionen att prioritera slutlönesteget i varje tariff, vilket vi till stor del lyckats med. De nya månadsbeloppen för tarifflöner framgår av den bilaga som fogas till denna information.

Nytt i år har varit att förhandlingarna om ny lön för medlemmar med individuell lön har genomförts via avstämning av förslag från SJ istället för som tidigare via förhandling på individnivå. En modell som sedan tidigare används på övriga företag i branschen. Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av sin lönesättande chef.

Skillnaden på värdet med – 0.15% i Sekos centrala avtal sedan 2015 års förhandlingar på Spårtrafikområdet är nu äntligen också permanent löst.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Grundlöner från den 1 december år 2020:
Tågmästare
P 17 20 575 kronor
P18 22 870 kronor
P 19 26 550 kronor
P 10 30 000 kronor

Loungevärd
P 28 21 835 kronor
P 29 23 890 kronor
P 20 26 930 kronor

Fordonsoperatör
P 37 23 845 kronor
P 39 27 210 kronor
P 30 31 275 kronor

Depåoperatör
P 48 21 920 kronor
P 49 24 425 kronor
P 40 26 805 kronor

Komfortoperatör
P 58 21 815 kronor
P 59 23 330 kronor
P 50 25 725 kronor

Tågvärd
P 68 21 835 kronor
P 69 23 890 kronor
P 60 26 930 kronor

Lokförare
P 78 18 000 kronor
P 79 31 000 kronor
P 70 36 400 kronor

Obekvämstillägg:
Enkel: 21,17 kr
Kvalificerad: 47,25 kr
Storhelg: 106,17 kr

Publicerat i Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020 är nu klara!

SJ erbjudande verksamhetsövergång till MTR.

Seko har precis som våra medlemmar i Mälardalen tagit del av den information som SJ igår den 26 april delgav sina åkande medarbetare om kommande process när det gäller eventuell verksamhetsövergång till MTR från och med december 2021.

I avvaktan på ytterligare information från Seko så upplyser vi våra medlemmar om möjligheten till ”att ha lite is i magen” och avvakta med att lämna besked till SJ.

Seko kommer så fort det är möjligt att återkomma med mer information.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Lagar & Avtal | Kommentarer inaktiverade för SJ erbjudande verksamhetsövergång till MTR.

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 är nu fullt ut igång. Seko har äntligen fått underlag och ett första bud från SJ när det gäller förslag på nya Befattningslöner. Ett bud som Seko idag har lagt ett motbud på, vilket SJ idag har lovat att återkomma med rekyl på under veckan.

Samtidigt fortsätter SJ sitt arbete med att genomföra lönesamtal med samtliga medarbetare som har individuell lön.

Seko och SJ är sedan tidigare överens om ett avtal som innebär att samma procenttal kommer att användas för beräkning av lönepott för samtliga fackföreningar på SJ under avtalsperioden. Något som avviker från det centrala avtalet för Spårtrafikområdet.

Även frågan om den så kallade – 0.15% skillnaden i Sekos centrala avtal sedan 2015 års förhandlingar på Spårtrafikområdet har vi nu lyckats lösa permanent på SJ. Något som känns mycket bra.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Serviceledare, SLX på snabbtåg tas bort den 1 april 2021

SJ AB har idag förhandlat med Seko om att ta bort Serviceledare, SLX på snabbtågen.

SJ införde 2010 efter förhandling med Seko funktionen SLX och syftet var då enligt SJ att ”säkerställa serviceleveransen av kundlöftet ombord på SJ snabbtåg. Förhandlingen 2010 avslutades i oenighet med Seko då SJ inte ville gå flera av våra krav till mötes.

Vid införandet handlade rollen om att arbetsleda ett lag ombord bestående av upp till fem personer på snabbtågen.

Lönetillägget för befattningen SLX har under åren blivit en betydande del av många medlemmars månadslön. Ett värde som enligt Seko är viktigt att omhänderta för berörda medlemmar. Ingen vill få sin lön sänkt med upp mot 10 %.

Seko krävde i förhandlingen att varje medlem skulle få sitt tillägg omvandlat till ett personligt avlösningsbart tillägg utifrån gällande lönesystemsavtal. Något som SJ idag inte gick med på.

SJ har nu beslutat att tillägget betalas ut i sin helhet under 2021 med en halvering från 1 januari 2022 och för att helt upphöra 1 juni 2022.

Förhandlingen slutade i oenighet i den del som rör lönetillägget.

Publicerat i Lagar & Avtal, Ombordpersonal, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Serviceledare, SLX på snabbtåg tas bort den 1 april 2021

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 har fortfarande formellt ännu inte startat. Innan förhandlingarna startar ska en lönekartläggning slutföras, lönepotter beräknas samt att SJ ska genomföra lönesamtal med samtliga medarbetare som har individuell lön. Preliminärt kommer förhandlingar om ny lön påbörjas under februari.

Seko och SJ är nu överens om ett avtal som innebär att förhandlingarna kommer att utgå från att det oaktat facklig tillhörighet blir gemensamma tariffer för de med befattningslön på SJ. En fråga som prioriterades högst och som viktigast på Seko klubbarnas avtalsmöte den 2 februari.

Det innebär också att samma procenttal kommer att användas för beräkning av lönepott för samtliga fackföreningar på SJ under avtalsperioden.

Något som även innebär att våra medlemmar med individuell lön har samma förutsättningar som de som tillhör andra fackföreningar vid förhandling om ny lön.

Även frågan om den så kallade – 0.15% skillnaden i vårt avtal sedan 2015 års förhandlingar på Spårtrafikområdet har vi nu lyckats lösa permanent på SJ. Något som känns mycket bra.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 har ännu inte formellt startat, däremot så pågår arbetet med att tillsammans med SJ bli överens om förutsättningarna för kommande förhandlingar.

Den 2 februari träffades klubbarna inom Seko SJ och diskuterade förutsättningarna och prioriteringar för kommande förhandlingar utifrån att den i december förra året avslutade förhandlingen om nytt centralt Spårtrafikavtal resulterade i två olika insamlingsmodeller för beräkning av lönepott. En modell för Seko och en för övriga fackliga organisationer som omfattas av Spåra SJ. Något som i grunden kraftigt påverkar förutsättningen för fortsatta gemensamma befattningslöner på SJ.

Samtliga klubbar var på mötet överens om att prioritera att Seko ska försöka finna en lösning i kommande förhandlingar med SJ som innebär att det även i fortsättningen kommer att vara gemensamma befattnings-lönetariffer på SJ oberoende av facklig tillhörighet.

När det gäller förhandlingar om lön för Seko medlemmar med individuell lönesättning kommer de i år att ske på ett nytt sätt. Något som kommer att ställa stora krav på SJ att med mycket hög kvalité genomföra kommande lönesamtal. Varje klubb ansvarar även denna gång för att den traditionella Seko I-löneblanketten delges sin klubbs medlemmar med individuell lön.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

SJ schemaläggning T21 nr3

Fortsatt nej från Seko till SJs schema hantering för åkande personal under T21.

SJ har i förhandling med Seko den 13 januari begärt att få ett ja för att fortsätta med sin nuvarande hantering av schemaläggning för åkande personal under hela år 2021.

Seko har som tidigare informerats om sagt nej till den nu av SJ införda schemamodellen för åkandepersonalen. Ett nej som nu återigen har upprepats. Enligt vår uppfattning är SJs agerande i strid med kollektivavtalet Spåra SJ.

SJ informerade under förhandlingen att de har för avsikt att genomföra ett nytt så kallat gruppval för perioden maj till december i år.

Publicerat i Tågtjänstfördelning | Kommentarer inaktiverade för SJ schemaläggning T21 nr3