Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 är nu fullt ut igång. Seko har äntligen fått underlag och ett första bud från SJ när det gäller förslag på nya Befattningslöner. Ett bud som Seko idag har lagt ett motbud på, vilket SJ idag har lovat att återkomma med rekyl på under veckan.

Samtidigt fortsätter SJ sitt arbete med att genomföra lönesamtal med samtliga medarbetare som har individuell lön.

Seko och SJ är sedan tidigare överens om ett avtal som innebär att samma procenttal kommer att användas för beräkning av lönepott för samtliga fackföreningar på SJ under avtalsperioden. Något som avviker från det centrala avtalet för Spårtrafikområdet.

Även frågan om den så kallade – 0.15% skillnaden i Sekos centrala avtal sedan 2015 års förhandlingar på Spårtrafikområdet har vi nu lyckats lösa permanent på SJ. Något som känns mycket bra.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Serviceledare, SLX på snabbtåg tas bort den 1 april 2021

SJ AB har idag förhandlat med Seko om att ta bort Serviceledare, SLX på snabbtågen.

SJ införde 2010 efter förhandling med Seko funktionen SLX och syftet var då enligt SJ att ”säkerställa serviceleveransen av kundlöftet ombord på SJ snabbtåg. Förhandlingen 2010 avslutades i oenighet med Seko då SJ inte ville gå flera av våra krav till mötes.

Vid införandet handlade rollen om att arbetsleda ett lag ombord bestående av upp till fem personer på snabbtågen.

Lönetillägget för befattningen SLX har under åren blivit en betydande del av många medlemmars månadslön. Ett värde som enligt Seko är viktigt att omhänderta för berörda medlemmar. Ingen vill få sin lön sänkt med upp mot 10 %.

Seko krävde i förhandlingen att varje medlem skulle få sitt tillägg omvandlat till ett personligt avlösningsbart tillägg utifrån gällande lönesystemsavtal. Något som SJ idag inte gick med på.

SJ har nu beslutat att tillägget betalas ut i sin helhet under 2021 med en halvering från 1 januari 2022 och för att helt upphöra 1 juni 2022.

Förhandlingen slutade i oenighet i den del som rör lönetillägget.

Publicerat i Lagar & Avtal, Ombordpersonal, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Serviceledare, SLX på snabbtåg tas bort den 1 april 2021

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 har fortfarande formellt ännu inte startat. Innan förhandlingarna startar ska en lönekartläggning slutföras, lönepotter beräknas samt att SJ ska genomföra lönesamtal med samtliga medarbetare som har individuell lön. Preliminärt kommer förhandlingar om ny lön påbörjas under februari.

Seko och SJ är nu överens om ett avtal som innebär att förhandlingarna kommer att utgå från att det oaktat facklig tillhörighet blir gemensamma tariffer för de med befattningslön på SJ. En fråga som prioriterades högst och som viktigast på Seko klubbarnas avtalsmöte den 2 februari.

Det innebär också att samma procenttal kommer att användas för beräkning av lönepott för samtliga fackföreningar på SJ under avtalsperioden.

Något som även innebär att våra medlemmar med individuell lön har samma förutsättningar som de som tillhör andra fackföreningar vid förhandling om ny lön.

Även frågan om den så kallade – 0.15% skillnaden i vårt avtal sedan 2015 års förhandlingar på Spårtrafikområdet har vi nu lyckats lösa permanent på SJ. Något som känns mycket bra.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 har ännu inte formellt startat, däremot så pågår arbetet med att tillsammans med SJ bli överens om förutsättningarna för kommande förhandlingar.

Den 2 februari träffades klubbarna inom Seko SJ och diskuterade förutsättningarna och prioriteringar för kommande förhandlingar utifrån att den i december förra året avslutade förhandlingen om nytt centralt Spårtrafikavtal resulterade i två olika insamlingsmodeller för beräkning av lönepott. En modell för Seko och en för övriga fackliga organisationer som omfattas av Spåra SJ. Något som i grunden kraftigt påverkar förutsättningen för fortsatta gemensamma befattningslöner på SJ.

Samtliga klubbar var på mötet överens om att prioritera att Seko ska försöka finna en lösning i kommande förhandlingar med SJ som innebär att det även i fortsättningen kommer att vara gemensamma befattnings-lönetariffer på SJ oberoende av facklig tillhörighet.

När det gäller förhandlingar om lön för Seko medlemmar med individuell lönesättning kommer de i år att ske på ett nytt sätt. Något som kommer att ställa stora krav på SJ att med mycket hög kvalité genomföra kommande lönesamtal. Varje klubb ansvarar även denna gång för att den traditionella Seko I-löneblanketten delges sin klubbs medlemmar med individuell lön.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

SJ schemaläggning T21 nr3

Fortsatt nej från Seko till SJs schema hantering för åkande personal under T21.

SJ har i förhandling med Seko den 13 januari begärt att få ett ja för att fortsätta med sin nuvarande hantering av schemaläggning för åkande personal under hela år 2021.

Seko har som tidigare informerats om sagt nej till den nu av SJ införda schemamodellen för åkandepersonalen. Ett nej som nu återigen har upprepats. Enligt vår uppfattning är SJs agerande i strid med kollektivavtalet Spåra SJ.

SJ informerade under förhandlingen att de har för avsikt att genomföra ett nytt så kallat gruppval för perioden maj till december i år.

Publicerat i Tågtjänstfördelning | Kommentarer inaktiverade för SJ schemaläggning T21 nr3

Helg och föräldraanpassning

Seko fortsätter att ifrågasätta SJs tolkning av svensk lagstiftning.

Det så kallade gruppval som SJ nu har genomfört för åkande personalen har skapat den stora osäkerhet som Seko förutspådde. Medlemmar som har ett behov av föräldraanpassning har fått mot sin vilja byta ledig helg.

Många medlemmar som har sina barn varannan helg har ett uttalat behov av att vara ledig just den helgen. Det är runt sin lediga helg som man har byggt upp sitt pussel med ett aktivt föräldraskap. Detta har nu SJ slagit i spillror utan hänsyn till svensk lagstiftning.

Seko har sedan tidigare påtalat för SJ att de måste göra en lokal kartläggning av de lokala förutsättningar som råder tillsammans med Seko. Något man struntat helt i. Det situation som nu har uppstått kommer Seko att ta strid mot.

Anser du dig drabbad av SJs hantering kring helgvalet, tveka inte att kontakta din gruppchef och din lokala fackliga företrädare för vidare hantering.

Publicerat i Lagar & Avtal, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Helg och föräldraanpassning

Föräldraanpassning

Seko ifrågasätter starkt SJs tolkning av svensk lagstiftning.

SJ har sänt ut information att man ställer krav på att med-arbetaren måste gå ner i tid med 20% för att SJ ska följa svensk lagstiftning när det gäller att föräldra anpassa schema för åkande personal.

Diskrimineringslagens 3 kapitel 5 § reglerar de aktiva åtgärder en arbetsgivare måste vidta i arbetslivet. Det är i denna text det framgår om möjligheterna att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Sekos syn är att SJ måste utgå från varje individs behov och de lokala förutsättningar som råder. Att innan en kartläggning är gjord tillsammans med Seko ställa krav på berörda arbetstagaren att minska sin personliga arbetstid via tjänstledighet är enligt vår uppfattning inte förenligt med andemeningen i lagstiftningen.

Det var just på grund av detta Seko i april i år föreslog SJ att tillsätta en arbetsgrupp för att kunna kartlägga de individuella förutsättningarna. Seko väntar som i mycket annat på leverans även i denna fråga från ledningen för SJ Personalplanering.

Seko uppmanar de medlemmar som anser sig drabbade att kontakta sin lokala Seko företrädare och sin gruppchef.

Publicerat i Lagar & Avtal, Lokförare, Ombordpersonal | Kommentarer inaktiverade för Föräldraanpassning

Seko SJ tar ett tydligt avstånd från SJs påbörjade gruppval T21 för åkande personal.

Fientliga agerandet från SJ fortsätter!
Seko SJ tar ett mycket tydligt avstånd från det gruppval T21 som SJ nu påbörjat för åkandepersonalen division Trafik & Service.

SJ genomför nu ett gruppval för den åkande personalen utan att presentera förslag på grupper som innehåller några konkreta turer. I bästa fall erbjuds valet av fridagshelg, övriga fridagar på den så kallade gruppnyckeln skall SJ ensidigt välja åt medarbetaren.

Givetvis har Seko sagt nej till att ingå ett avtal om ovanstående och står inte bakom det som SJ nu gör.

Sekos medlemmar på SJ måste återigen kunna planera sina liv. Nu är det upp till SJ att på ett trovärdigt sätt lösa den uppkomna situationen.

Publicerat i Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Seko SJ tar ett tydligt avstånd från SJs påbörjade gruppval T21 för åkande personal.

Seko SJ svar på SJ information från div Trafik & Service den 3 dec 2020

Fientligt agerande från SJ!
Den extra informationen från ledningen för personal-planeringen på SJ div. Trafik & Service den 3 december till medarbetarna och då inte minst från ansvarig chef för personalplaneringen riskerar nu den fortsatta dialogen mellan Seko och ledningen för SJ Personalplanering.

SJ har nu enligt Seko med uppsåt begått ett brott mot MBL, Medbestämmandelagen. Något som vi inte kommer att acceptera.

Ett så fullständigt respektlöst agerande i strid med både hittills gällande praxis på SJ och gällande lagstiftning utgår vi från saknar stöd hos SJs koncernledning. Helt klart har Sekos förtroende för ansvarig chef nu fullständigt underminerats!

Seko SJ har redan begärt central förhandling med Almega, den arbetsgivarorganisation som SJ tillhör när det gäller förhandlingen som avslutades i oenighet. Vi kommer också under den närmaste tiden begära en lokal tvisteförhandling med SJ i frågan om lagbrott.

Sekos medlemmar på SJ måste återigen kunna planera sina liv. Nu är det upp till SJ att på ett trovärdigt sätt lösa den uppkomna situationen.

Publicerat i Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Seko SJ svar på SJ information från div Trafik & Service den 3 dec 2020

Seko SJ svar på SJ veckobrev div Trafik & Service den 27 nov 2020

Kejsarens nya kläder? SJs agerande med informationen i veckobrevet är minst lika genomskinligt!

SJ har i förra veckans veckobrev utryckt sig på ett sätt där den oinvigde läsaren kan få en uppfattning att Seko tackat nej till ett avtalsförslag som skulle vara bra för berörda Seko medlemmar och då inte minst för de medlemmar som behöver ett anpassat schema på grund av föräldraskap. Denna bild av SJ förslag till avtal delar inte Seko SJ, tvärtom. Detta påstående saknar grund och det är svårt att inte dra liknelser med uttrycket Kejsarens nya kläder. Tvärtom så hade SJ i sitt slutgiltiga förslag till avtal valt att ta bort alla skrivningar om föräldraledighet.

Citat från text i SJ utskick: Det har även gjorts en ändring i sak i det så kallade Omdisponeringsavtalet som planeringen motiverar på följande sätt:

Efter dialog med OPSL kan vi inte lämna några garantier, däremot finns en tydlig målsättning och ambition att inte gå utanför gränserna. Vi har heller inget systemstöd under den här perioden där vi kan skriva in hårda regler om gränser, vilket vi kommer att kunna göra i RAPID. Det ska inte vara möjligt att genomföra en ändring utöver dessa gränser i framtiden, men vi behöver verktygen för att kunna leverera.

Begreppet ”samling inte polemik” i en utmanande tid med pandemi i Sverige och övriga världen har som vi ser det, nu fått en ny innebörd!

Sekos medlemmar på SJ måste återigen kunna planera sina liv. Nu är det upp till SJ att på ett trovärdigt sätt lösa den uppkomna situationen.

Publicerat i Arbetsmiljö, Spåra SJ, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Seko SJ svar på SJ veckobrev div Trafik & Service den 27 nov 2020