Avtalsinformation

Spårtrafikavtalet

Förhandlingarna mellan Seko och Almega slutfördes den 25 april. Avtalet är på tretton månader och gäller under tiden 1 april 2016 till 30 april 2017 och innehåller bland annat ett löneutrymme på 2.38%. Avtalet innehåller också ett antal viktiga skrivningar om t.ex. arvodistråd och drogtester som redovisats i tidigare information från Seko.

Avtals- och löneförhandlingar SJ

Förhandlingarna mellan Seko och SJ om nya löner som ska gälla från och med den 1 april i år pågår. Den 8 juni träffades Seko och SJ och gick igenom den lönekartläggning och jämförelse som ska göras minst vart tredje år enligt lag. Ett uppföljande möte kommer att hållas den 20 juni.

Förhandlingar om villkorsändringar i Spåra SJ pågår. I denna del så har Seko och SJ hittills blivit överens om nya tillägg för de som arbetar på driftstöd samt nya utbildnings- och instruktörstillägg. Överenskommelse finns också om ändringar när det gäller avbytes- och förflyttningstid för åkande personal. Samtidigt så fortsätter diskussioner och förhandlingar om ett antal övriga viktiga frågor, t.ex. robustare schemaläggning för att undvika den livegenskap som många medlemmar upplever idag. Aktuella nya avtalstexter bifogas nedan.

De medlemmar som har individuell lön ska ha fått en särskild blankett från Seko inför årets I-löneförhandlingar. Är det någon medlem med I-lön som inte fått aktuell blankett, vänligen kontakta din klubb.

Ambitionen är att de nya lönerna ska kunna betalas ut på september månads löneutbetalning.

Bilaga till Seko SJ Avtalsinformation 9 juni 2016

Avbytes- och förflyttningstid för åkande personal

Seko har äntligen lyckats med att få SJ att gå med på att förflyttning till och från överliggningsplats och rastlokal ska ske på betald arbetstid. Samtidigt så kommer förflyttningstid att gälla för både lokförare och tågvärdar.

Ny text i Spåra SJ
Nödvändig avbytes- och förflyttningstid i tjänsten ska planeras så att lokförare och tågvärdar har möjlighet att utföra sina sysslor i normal arbetstakt både på sin hemstation och på andra platser som följer av tjänstgöringen.

Avbytestiden ska, om inget annat kräver det, vara två minuter. Utöver denna direkta avbytestid tillkommer tid för andra aktiviteter såsom överlämnandetid, övertagandetid och plattformstid. För förflyttning inom och utom åkstationen fastställs förekommande förflyttningstider med en promenadtakt i enlighet med digitala verktyg, normalt 75 m/minut.

Exempel på förflyttningar inom åkstationen är från den plats order hämtas till tågens uppställningsplatser/avbytesplatser.

Exempel på förflyttning utanför åkstationen är förflyttningar till/från annan tågstation för passresa eller till/från plats för rast eller överliggning.

Den fastställda tidsåtgången ska revideras årligen eller då förändringar i tågtrafiken kräver det.

Förflyttningstid är egentlig arbetstid som kan förlänga arbetspass och arbetsperiod både i början och slutet av turen. Förflyttningstid på en tur får inte inkräkta på de minst åtta timmarnas vila på bortastation. Tid för förflyttning ska exkluderas då veckoarbetstiden fastställs.

På hemmastation är nattvilan minst 11 timmar och börjar då medarbetaren slutar sin tjänstgöring för dagen.

Ovanstående förändringar tillämpas tidigast från T 17.

Utbildnings- och instruktörstillägg

Ny text i Spåra SJ
Medarbetare som utför intern utbildning, har instruktionstillägg enligt nedanstående alternativ. Instruktionstillägg utbetalas inte till chefer eller kvalificerade handläggare. Instruktionen ska följa en i förväg fastställd kurs- respektive praktikplan, som beskriver innehåll och omfattning.

Alternativ 1

Medarbetare som har uppdrag att utföra undervisning och instruktion ska erhålla en befattningslönedel om 6000 kronor per månad under den tid förordnandet avser.

Under den tid då medarbetaren genomgår utbildning till instruktör utgår en månatlig ersättning om 3000 kronor. Utbildningen ska normalt vara avslutad inom sex månader. Skulle så inte vara fallet, och det inte beror på arbetsgivaren, utgår istället instruktionstillägg under resterande utbildningstid.

Instruktör som också har uppdrag att vara ämnesansvarig erhåller en ersättning om 8000 kronor per månad under tiden förordnandet avser.

För arbetstagare med individuell lön fastställs istället ett särskilt lönetillägg på motsvarande grunder.

Ersättningarna omfattar den tid som åtgår för uppdraget samt tid för erforderliga förberedelser och efterarbeten. Detta ska inte medföra ändrad arbetstidsförläggning eller övertidsersättning. Inga rörliga tillägg för undervisning och instruktion erhålls utöver ovanstående ersättningar.

Alternativ 2

För övriga arbetstagare betalas:

För undervisning enligt fastställd kursplan

  •  56 kronor/timme för de första 60 timmarna per kalendermånad samt
  •  28 kronor/timme för överskjutande antal undervisningstimmar

För instruktion enligt fastställd praktikplan 200 kronor/dag

Tilläggen utgör även ersättning för erforderliga förberedelser, varvid detta inte skall medföra ändrad arbetstidsförläggning eller övertidskompensation.

Semestertillägg är inkluderat i samtliga undervisnings- och instruktionstillägg.

Driftstöd

Ny text i Spåra SJ
Parterna enas om befattningstillägg för uppdraget driftsstöd enligt följande modell:
1, 3000:-/mån under utbildningstid
2, 7000:-/mån efter fullgjord utbildning då lokföraren självständigt kan tjänstgöra på samtliga driftsstödspass.

Arbetsgivaren har för avsikt att utforma uppdraget för en begränsad tid om maximalt 3 år. Det första förordnandet efter utbildning kommer normalt att vara på 1 år för att ge båda parter en möjlighet att prova och utvärdera.

Utbildningslönen utgår under en tid om maximalt sex månader, om det inte beror på arbetstagarens frånvaro under perioden. Om utbildningen inte genomförts under perioden om sex månader och det beror på arbetsgivaren ska den fulla ersättningen om 7000:-/mån utgå från den sjunde månaden.

Förändringen genomförs från den 1 maj 2016.

Medarbetare som är under pågående utbildningen behåller den tidigare individuellt fastställda utbildningsnivå.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Diverse, Lagar & Avtal, Lokförare, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Okategoriserade, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Rekrytering av lokförare, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Spårtrafik. Bokmärk permalänken.