Schema T23 och Status 10-punktsprogram Trafik & Service

Årets förhandlingar för arbetstidens förläggning T23 enligt Bilaga 2 i Spåra SJ är slutförd, och schemaläggningen kommer fr o m 1 mars 2023 återgå till fast lista med gruppnycklar (20230301- 230531 och 230901- 231209) kompletterat med olika vikariegrupper. Detta ses som en stor vinst efter det kaos som skapats sedan införandet av IVU med ständigt nya turer och månadslistor. Med denna lösning hoppas vi att Sekos medlemmar ska uppleva större stabilitet i schema och att privatlivet går att kombinera med jobb.

Efter att Seko SJ agerat i flera forum och påpekat att SJ:s nya planeringssystem IVU inte kunde leverera vare sig åkbara turer eller scheman, drog processen igång med att ändra hela schemaupplägget i slutet på september i år, då SJ kallade till möte med alla arbetstagarorganisationer samt skyddsorganisation för att sätta samman ett gemensamt åtgärdsprogram för att komma till rätta med det som var mest akut kring schema men också med mer långsiktiga lösningar. Programmet med tio konkreta åtgärder fastställdes i oktober och Seko har sedan dess haft löpande dialog varannan vecka med SJ för att försöka få schemaläggningen för 2023 att bli till det bättre, där stabilitet i schemat är prioriterat och fredande av era medlemmars privatliv varit i fokus. Seko SJ har under denna höst haft löpande ordförandemöten för att stämma av med klubbarna om status för dessa tio punkter samt fått återkoppling gällande processen med förändringar inför bl a schemaläggning T23.

Seko framförde bl a i ett tidigt skede att:

• Stor vikt behövs läggas på lokal samverkan med turlistombuden och gruppcheferna för att uppnå bra turer och scheman

• Att planeringssupporten ska läggas ned och att personlig kontakt med personalplanerare ska upprättas per åkstation

• Återgå till fasta listor och gruppnycklar för att uppnå robusthet i schema

Alla dessa tre punkter är uppfyllda men Seko SJ menar att det finns mycket kvar att förbättra inom processen för schemafrågor. Se mer information i bilagan längre ner. ’

Styrelsen Seko SJ vill passa på att hälsa alla medlemmar gott nytt år!

Bilaga Seko SJ information T23, 2022-12-30

Vid förhandlingen den 23 december 2023 av Spåra SJ Bilaga 2, T23 för fasta listor och jourer blev SJ och Seko överens om att:

• Avstämning ska ske redan i juni för att ev. korrigera gruppnycklar och jourer till den 1 sept.

• Inför T24 sätta upp ramarna i ett tidigt skede för hur schemaprocess kan förbättras både i lokal samverkan och genomgång av OSA-principer (organisatoriskt och social arbetsmiljö)

• Framtagande av hur delgivning av tjänst för personal på fast lista ska hanteras samt att önskemålshantering för personal på vikarielista (skubb) ska införas 2023.

Seko SJ vill genom dessa påtryckningar se till att inte släppa taget om schemafrågorna, som just nu är den viktigaste frågan bland våra medlemmar. Under hela denna process har Seko SJ framfört skarp kritik att tidsaspekten för att uppnå ett bra schemaarbete har varit alltför pressat och att bl a turlistombud inte haft tillräckligt med tid för sina uppdrag.

Utifrån de förutsättningar som getts har ni alla där ute i vår fackliga verksamhet gjort ett fantastiskt bra arbete! Seko ser positivt på att flera delar i 10-punktsprogrammet för en förbättrad schemasituation nu är på plats eller är på väg att bli klara och att detta arbete bara är början på en process som kommer att fortsätta både under T23, men framför allt inför arbetet med T24. Vi blickar nu mot år 2023 och ser fram emot en mer stabil tillvaro där återkommande turer kommer att rulla enligt fast lista och att man kan följa sitt schema för ett bättre privatliv. Det är upptill SJ att bevisa att det går att lita på sitt schema!

Vad har hänt med Sekos krav enligt 10-punktsprogrammet?

• Planeringssupporten ska läggas ned. Status: Förhandlad och ersatts av planeringsteam för varje åkstation.

• Återgå till en schemamodell med sökbara grupper med fast lista samt olika vikariegrupper på varje ort. Status: Gruppval genomförs under januari 2023 och de nya listorna börjar gälla från och med den 1 mars 2023. Variabel grupp ersätts med Superflexibel grupp med en fast månads-ersättning på 7 000 kr. Föräldraanpassad Åkstation Sverige på 90% införs på samtliga åkstationer. Bilaga Seko SJ information T23, 2022-12-30

• Förstärkt arbete kring schemakvalitet – de lokala förutsättningarna fångas bättre genom att planering och gruppchefer har en avstämning innan schemasläpp. Status: Infört genom processen med T23 och för Seko är det en absolut förutsättning att den lokala förankringen utvecklas och fortsätter.

• Förstärkt planeringsfunktion – fler resurser behövs för att öka kvaliteten i scheman. Status: Förhandling genomförd och personalplaneringen har under hösten förstärkts med ytterligare resurser.

• Förfrågan arbete/ledighet jul -och nyår tidigareläggs – med tidig kännedom om vilka som vill arbeta jul/nyår ökar vi möjligheten att påverka. Status: Genomfört. • Ge tidiga besked om ledigheter – med hjälp av kvoter per åkstation kunna uppnå förbättrad framförhållning för medarbetare och planering. Status: Kvoter finns nu på plats för samtliga åkstationer och ca 400 st ansökningar om ledigheter beviljade fram till och med maj 2023.

• Förbättrad process för att balansera trafikutbudet mot personaltillgången under semesterperioden – robustare bemanningsplanering för sommaren. Status: Semestervalet har tidigarelagts och genomförts. Tyvärr valde SJ denna gång att inte tillämpa Spåra SJ möjlighet till utköp av semester under juni – augusti 2023.

• Förbättrad kommunikation kring ändring av scheman, delgivningsdirektivet – dialog med arbetstagarorganisationer och huvudskyddsombud om hur ändringar ska kommuniceras och kvitteras. Status: Arbete pågår i ”schemagruppen” och vårt krav att fast lista ska ligga och att förändringar enbart ska kommuniceras med personlig kontakt.

• Införa funktionalitet för turbyten mellan kollegor för ökad möjlighet att påverka sitt schema. Status: Pilot genomförd och funktionen införs under början av 2023.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.