Vad händer nu inom DSB Väst?

SJ AB har sagt att man tänker bilda ett nytt bolag för den trafik som idag bedrivs av DSB Väst. Om uppgiften stämmer måste det förhandlas fram ett helt nytt kollektivavtal. (Möjligen kan SJ AB som alternativ väcka liv i ett vilande bolag där det redan finns ett giltigt kollektivavtal)

Det nya bolaget kommer sannolikt att söka och beviljas inträde i arbetsgivarorganisationen Almega. Genom medlemskapet i Almega blir bolaget automatiskt bundet av det centrala Spårtrafikavtalet. Här finns flera viktiga regler som t,ex att bolaget ska betala in pengar till tjänstepension, arbetsskadeförsäkringar, övertidsregleringar och lön vid sjukdom.

Utöver det centrala avtalet behövs alltid ett företagsanpassat avtal. Anledningen är att det centrala avtalet saknar viktiga regleringar som t,ex löner för olika yrkesgrupper, detaljregleringar om arbetstid och ett stort antal andra regler.

SEKO kommer därför att så snabbt som möjligt påbörja förhandlingar för att reglera upp dessa viktiga frågor.

Målsättningen är att ett nytt avtal ska vara klart före 1 maj, men med förbehållet att innehållet alltid är viktigare än att avtalet ska vara färdigt före ett visst datum.

Från SEKO leds förhandlingarna av Maud Kjellberg, som är ombudsman i Göteborg, tillsammans med fackliga företrädare från DSB Väst och SEKO SJ. Efter att det nya avtalet är klart startar/fortsätter direkt förhandlingar om övergångsvilllkoren för alla som går över direkt från DSB Väst till det nya bolaget.

SEKO utgår ifrån att det blir övergångs (inrangerings) förhandlingar då flera företrädare från både SJ AB och DSB Väst i bland annat media uttryckt att det handlar om ’övertagande av verksamhet’. Begreppet ’ övertagande av verksamhet’ kommer från LAS (Lagen om anställningsskydd) och skyddar en del av de “gamla” anställningsvillkoren  i samband med överlåtande/övertagande av verksamhet.Skyddet som består av två delar, reglerar dels att man får ta med anställningstiden från DSB Väst in i det nya bolaget och att de anställningsvillkor som gällde i DSB Väst kan komma att fortsätta att gälla i 12 månader eller tills det centrala avtalet löper ut räknat från dagen från övertagandet.

Observera att “12 månaders skyddet” bara gäller om man inte i inrangeringsförhandlingar blir överens om vad som ska gälla.

SEKO,s krav i de kommande förhandlingarna är dels att nå ett bra grundavtal för nyanställda i bolaget och att nå en inangeringsöverenskommelse som säkrar bra löner och villkor långsiktigt, dvs inte bara för 12 månader eller tills ett nytt avtal tecknas. För stunden vet vi inte vilka villkor löner och villkor som det nya bolaget kommer att acceptera. Det vi däremot vet är att man från förbundet noga kommer att följa de lokala förhandlingarna.

Om det nya bolaget på något sätt uppträder oseriöst och t,ex försöker “runda” skyddet som följer av LAS (Lagen om anställningsskydd) vid verksamhetsövergångar kommer frågorna att lyftas in som en del i de pågående centrala löneförhandlingarna.

Det oklara läget gör att SEKO rekommenderar alla medlemmar att avvakta med att ingå bindande avtal  om anställning i det nya bolaget.

Rekommendationen gäller fram tills bolaget presenterar vilka löner och andra anställningsvillkor som kommer att gälla. Principen är enkel. Först får man reda på vad som gäller och när man vet, tar man ställning till om en villkoren är acceptabla.

Några allmänna ’Frågor & Svar’

Hur kommer övertagandet att gå till?

Det finns en paragraf i Anställningsskyddslagen (LAS) som heter 6b, som är viktig att känna till när man skall orientera sig vad som händer när verksamhet övergår till en annan arbetsgivare.

Vid strikt tillämpning av LAS §6b händer följande: All personal vid DSB Väst – undantag visstidsanställda vars anställning upphör innan övertagandet – övergår den 1 maj till det nya bolaget.

Det behövs ingen uppsägning från DSB Väst och de som går över behöver heller inte träffa något nytt anställningsavtal med den nya arbetsgivaren. Anställningen följer med över till det nya bolaget utan några formaliteter.

Den nya arbetsgivarna har inget ’fritt val’ utan måste, med något enstaka undantag (VD, eventuellt ytterligare någon i företagsledande ställning), ta över DSB Västs personal.

Däremot har berörda valfrihet och kan tacka nej.

Samtliga rättigheter och skyldigheter enligt gällande anställningsavtal övergår på det nya bolaget, som alltså måste tillämpa dem. Dit hör lön, semester och andra villkor. Det nya bolaget träder in i DSB Västs ställe, vilket innebär att de nya arbetsgivarna kan utöva arbetsledningsrätt på samma sätt som DSB Väst tidigare kunnat och även ändra arbetsvillkoren på samma sätt som de tidigare arbetsgivarna.

Eftersom anställningsvillkoren vid DSB Väst är reglerade i kollektivavtal åligger det de nya arbetsgivarna att tillämpa samma villkor under högst ett år från övergången (regleras i MBL 28§). Tiden kan bli kortare om det nya bolaget och de fackliga organisationerna blir överens om att tillämpa ett nytt kollektivavtal för de som gått över.

Det är SEKOs uppfattning att det som nu händer med DSB Väst skall betraktas som ”övergång av verksamhet” och hanteras utifrån reglerna i LAS §6b.

Detta har SEKO även uppfattat som att det är såväl DSB Väst och det nya bolagets uppfattning. Det innebär i så fall att den 1 maj förs alla anställda som uttryckligen inte har tackat nej över till det nya bolaget.

Måste det nya bolaget ta över alla anställda som idag arbetar inom DSB Väst? Ja, strikt enligt lag eftersom det handlar om ”övergång av verksamhet” och parterna inte kommer överens om annat. Även visstidsanställda och provanställda som har kontrakt som löper över den 1 maj 2012 (Det nya bolaget kan naturligtvis avbryta provanställningen utifrån de möjligheter lagar och kollektivavtal ger, men det får inte göras med hänvisning till att DSB Väst lämnar trafiken,eller att det nya bolaget inte har något behov). Undantag görs för VD, eventuellt någon till i företagsledande ställning samt eventuellt inhyrda konsulter

Måste jag följa med över till det nya bolaget 1 maj 2012?

Nej. Eftersom det anses som ”övergång av verksamhet” (se ovan) så måste arbetsgivaren – om parterna inte kommer överens om annat – ta över alla anställda, men arbetstagaren har rätt att tacka nej.

Vad händer om jag tackar nej?

Du behåller din anställning vid DSB Väst men kommer sannolikt att sägas upp pga arbetsbrist då DSB Väst hela verksamhet upphör.

SEKO uppmanar alla att gå över.

Då det inte finns några lediga jobb inom DSB Väst uppstår arbetsbrist och uppsägning. Den som tackat nej till ett likvärdigt arbete och t,ex hamnar i arbetslöshet riskerar att få en lång karenstid i arbetslöshetskassan. Anledningen är att ’tacka nej’ sannolikt kommer att jämställas med att säga upp sig själv. Dvs man har själv försatt sig i arbetslöshet, trots att det fanns möjlighet till ett likvärdigt arbete.

För den som har fått ”ett skäligt erbjudande” till ett likvärdigt arbete hos det nya bolaget men tackat nej, så gäller heller inte det s. k Omställningsavtalet (trygghetsavtal som bl a erbjuder hjälp till nytt arbete).

För de som väljer att tacka nej så är det även troligt att DSB Väst kommer att kvitta lön under uppsägningstiden mot den lön man skulle erhållit hos det nya bolaget.

Det finns inget annat än uppsägning att vänta; utan trygghetsavtal samt osäkerhet runt uppsägningslön. Dessutom hotar en längre avstängning från A-kassan.

Vilket är sista datum för att tacka nej till övergång?

SEKO har förståelse för att det nya bolaget har behov av att så tidigt som möjligt veta vilka anställda man har tillgång till, när verksamheten förs över.

Samtidigt bör anställningsvillkoren  vara så klara så att den enskilde vet vad han tar ställning till. I lagen finns inga detaljerade regler hur sent man ’tacka nej’ till att byta arbetsgivare. I lagens förarbeten anges att man skall meddela sin arbetsgivare detta inom skälig tid från det att man blev underrättad om övergången. Av underrättelsen bör framgå vilka villkor som gäller efter övergången.

Det är SEKOs uppfattning att innan det nya bolaget kan kräva definitiva besked från de anställda om man avser att tacka nej till övergång, skall anställningsvillkoren vara kända för berörda.

Får jag tillgodoräkna mina anställningsår vid DSB Väst om det senare blir övertalighet inom det nya bolaget?

Enligt LAS får man ta med sig sina anställningsår från den tidigare arbetsgivaren. Med anställningsår menas i detta fall all tid vid DSB Väst samt i förekommande fall även all tid som följde med vid övergången från SJ AB eller Göteborgs Spårvägar till DSB Väst.

Om jag tackar nej och sägs upp från min anställning på grund av arbetsbrist; har jag då företrädesrätt för en anställning inom det nya bolaget?

Nej, du räknas som vilken sökande som helst.

Hur kommer lediga och långtidssjuka att hanteras?

SEKO anser att även dessa individer skall föras över i samband med övertagandet.

SEKO menar att det finns stöd i lagstiftningen för en sådan hållning.

Vad händer med mina anställningsvillkor?

Rättigheter och skyldigheter enligt anställningsavtal följer enligt lag med över till den nya arbetsgivaren. Gällande villkor tas över, dock max ett år eller tills nytt avtal har tecknats. Denna regel följer av att övertagandet betraktas som ”övergång av verksamhet” (se ovan) och att inget inrangeringsavtal träffas.

Får man ta med sig sparade semesterdagar vid övergång till det nya bolaget.

Ja, dagarna förs över med automatik.

Får man ta med sig innestående värden på dag och timkonton?

Här finns idag inget svar och det är en av frågorna som kommer att tas upp under inrangeringsförhandlingarna.

Följer värdet av pensions och trygghetsavtalet med över till det nya bolaget?

Ja, ingen skillnad. Det nya bolaget kommer att tillämpa samma pensionsplan (ITP) och trygghetsavtal (Omställningsavtalet) som idag tillämpas av DSB Väst.

Hur går förhandlingarna om övergångsvillkor till?

Avsikten är att lokalt avtal skall var klart innan den 1 maj. Detta för att de som erbjuds övergång skall veta vilka villkor som gäller.

De lokala förhandlingarna påbörjas så snart som möjligt och kommer att föras mellan det nya bolaget och SEKO Väst och med stöd av våra lokala klubbar.

Förhandlingarna förs under fredsplikt eftersom SEKO har ett giltigt avtal med Almega. Skulle parterna mot förmodan inte bli överens gäller nuvarande anställningsvillkor i ytterligare 12 månader eller tills det centrala avtalet löper ut.

SEKOs ambition är att avtalet ska vara klart innan verksamheten tas över. Innehållet är naturligtvis viktigare än tidsaspekten. Ingen ska behöva tacka ja till övergång förrän villkoren är kända. Når vi inte en acceptabel uppgörelse innan övertagandet 1 maj får förhandlingarna fortsätta. I det läget gäller samma anställningsvillkor som idag.

Övriga avtalsfrågor

Det finns områden som idag inte är reglerade i kollektivavtal. Dit hör bland annat arbetsmiljö, företagshälsovård, rätt till facklig information för nyanställda mm.

SEKO avser att i samband med inrangeringsförhandlingarna avtalsreglera områden som idag inte omfattas av kollektivavtal.

Kommer arbetsinnehållet att ändras och i så fall hur?

Här finns tyvärr inget tydligt svar då vi ännu saknar kunskap om det nya bolagets planer.

Kan SEKO påverka verksamheten innan uppstart ?

Nej, vi har inga formella möjligheter att förhandla med en framtida arbetsgivare.

I samband med andra övertaganden i andra delar av Sverige har SEKO ändå fått möjlighet att delta i arbetet inför trafikstart. Erfarenheterna från det arbetet är positivt då många av dom som arbetar i det överlåtande företaget har erfarenheter och kunskaper som underlättar ett problemfritt övertagande.

Hur det nya bolaget ställer sig i denna fråga vet vi inte.

Hur ska samverkan ske i verksamhetsfrågor?

Samverkansformerna kommer att diskuteras vid inrangeringstillfället.

Hur ska samverkan i arbetsmiljö– och skyddsfrågor ske?

Samverkansformerna kommer att diskuteras vid inrangeringstillfället. För att stimulera och utveckla det lokala arbetsmiljöarbetet är det SEKOs uppfattning att ett lokalt arbetsmiljöavtal ska tecknas.

Övrigt

Den här informationen och Frågor & Svars-sidorna är ett försök till att besvara några vanligaste frågorna. SEKO kommer fortlöpande att informera under förhandlingarnas gång.

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Diverse, Lagar & Avtal, Lokförare, Lokledare, Löneförhandlingar, Ombordpersonal, SJ AB, Spårtrafik, Trafikledning, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.