#FairTransport

Publicerat i Arbetsmiljö, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, Spårtrafik, Trafikpolitik | Kommentarer inaktiverade för #FairTransport

IVU/Rapid och ”Framtidens planering”

Framtidens planering på SJ med införande av det nya planeringssystemet IVU står vid dörren. Tidsplanen för implementering och förankring är i dagsläget inte helt fastställd. Det enda som är säkert är att i morgon kommer inte planeringen att se ut som idag!

Seko SJ har inrättat en schemaarbetsgrupp som jobbar framåtriktat inför implementeringen av IVU. Gruppen består av representanter som blivit utsedda av sina klubbar.

Seko SJs prioriterade frågor i dagsläget är:

 • Stabilitet
  Våra medlemmar ska kunna lita på sitt schema!
 • Framförhållning
  Hur långt fram i tiden ska våra medlemmar kunna se sitt schema?
 • Ledigheter
  Hur säkerställer SJ att man ska kunna få tidigare besked om ansökt ledighet?
 • Individuell påverkan av sitt schema
  Hur ska våra medlemmar på ett aktivt sätt kunna påverka inriktning av sitt schema, samt kunna planera aktiviteter på del av dag?

Det finns även många andra frågor som måste lösas innan systemet börjar användas i skarpt läge. Har du några frågor, kontakta din närmsta chef, alternativt någon av oss i Sekos schemagrupp som finns närmast dig.

I Sekos schemagrupp ingår förtroendevalda från Seko SJ och av klubbarna utsedda företrädare:

 • Martin Alnebring, Hallsberg
 • Lena Aldenmark, Malmö
 • Anna Hagberg, Eskilstuna
 • Christoffer Hemlin, Gävle
 • Leif Jansson, Stockholm
 • Hanna Karlborg, Linköping
 • Anna-Karin Olsson, Malmö
 • Petri Ruth, Sundsvall
 • Maja Stiegson, Stockholm
 • Johannes Vidén, Göteborg
 • Sara Wirén, Västerås

I gruppen deltar också Henrik Sverin i egenskap av skyddsombud.

Publicerat i Planering och Trafikledning, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för IVU/Rapid och ”Framtidens planering”

Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2018 är nu klara!

Ny lön samt retroaktiv lön från 1 maj, kommer att betalas ut på juni månads lön. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2018 – 30 april 2019.

Befattningslönerna höjs som minst med 1.9 % i varje lönesteg. Flera lönesteg höjs med ett högre procenttal. De nya månadsbeloppen framgår av den bilaga som fogas till denna information. Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef.

Spårtrafikavtalets centrala överenskommelse om en särskild låglönesatsning på de som tjänar under 24 528:- i månaden är i sin helhet inarbetad i det avtal som nu är klart med SJ.

De nya beloppen för ny lön och retroaktivlön inklusive ny GFL-lön för timlöneanställda, kommer att utbetalas på juni månads lön.

Parterna är överens om att under avtalsperioden fram till april 2019 påbörja ett
arbete med en översyn av befattningslönesystemets struktur och utformning.
Inriktningen är att arbetet vid aktuell tidpunkt ska ha kommit så långt att det finns en
tydlig övergripande plan klar för kommande års löneförhandlingar. Parterna ska
även identifiera och söka lösningar på eventuella nödvändiga ändringar i kollektiv-
avtalen som kan komma att behövas med anledning av det nya personalplanerings-
systemet IVU.

Tilläggen för arbete på obekväm arbetstid är uppräknade med centralt avtalade 1.9%.

En sammanställning av de nya befattningslönerna gällande från den 1 maj hittar du här (i PDF-format): Seko SJ nya Grundlöner gällande från den 1 maj 2018

Publicerat i Löneförhandlingar, Spåra SJ, Timlöner | Kommentarer inaktiverade för Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2018 är nu klara!

SJ överlåter all verksamhet på SJ Service Center i Ånge

Idag den 23 maj har SJ informerat all berörd personal om att man kommer att överlåta sin verksamhet på SJ Service Center i Ånge till Webhelp.
 
Seko SJ och lokala Sekoföreträdare har hela tiden arbetat utifrån huvudspåret att verksamheten ska behållas inom SJ. Arbetsgivaren har trots synpunkter nu valt att överlåta all verksamhet i Ånge till Webhelp. Givetvis är Seko inte nöjda med SJ:s beslut utan hade hellre sett att SJ hade utvecklat och behållit verksamheten i egen regi.

För att säkra upp våra medlemmars villkor har det andra spåret varit att säkerställa att en övergång genomförs i det fall att SJ skulle välja att fullfölja sina planer. Inför en sådan övergång har målet varit att samtliga som väljer att gå över till Webhelp ska erbjudas så bra villkor som möjligt och som liknar villkoren i Spåra SJ. En sådan överenskommelse är nu på plats mellan Webhelp och Unionen, som är de parter som tecknar avtal för Webhelp.

Har du som är Seko-medlem frågor eller funderingar ta gärna kontakt med dina lokala förtroendevalda eller Seko SJ. Information kommer att presenteras löpande på denna blogg och via informationsblad.

Publicerat i Försäljning | Kommentarer inaktiverade för SJ överlåter all verksamhet på SJ Service Center i Ånge

Avtals- och löneförhandlingar SJ

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj i år och till och med den 30 april 2019 är som tidigare informerats om igång.

Idag den 21 maj har förhandlingarna påbörjats när det gäller ny lön för de medlemmar som har I-lön, individuell lön. Förhandlingsdagar om nya I-löner finns inbokade till och med den 23 maj. Inför förhandlingarna har Sekos medlemmar fått möjlighet att via en särskilt blankett framföra sina synpunkter på sin nuvarande lön inklusive krav på ny lön.

När det gäller förhandlingarna om nya löner för medlemmar med Befa-lön, befattningslön, så sker de tillsammans med övriga fackförbund. Seko väntar fortfarande på ett bud från SJ när det gäller befattningslönerna.

Ambitionen är att förhandlingarna ska vara klara så att ny och retroaktiv lön ska kunna utbetalas på juni månads löneutbetalning.

Många av Sekos medlemmar tillhör grupper som återfinns i den extra satsning som finns i avtalet på Spårtrafikområdet mellan Seko och Almega.

Seko SJs klubbar träffades den 1 mars i Stockholm för ett avtalsmöte. På mötet gicks det centrala avtalet igenom varefter mötet gick igenom och diskuterade förutsättningar och inriktning på förhandlingarna med SJ.

Publicerat i Löneförhandlingar, SJ AB, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ

Seko SJ styrelse har konstituerat sig

Styrelsen i Seko Förhandlingsorganisation SJ har haft sitt konstituerande styrelsemöte.

Den 27 mars höll Seko SJ sitt årsmöte och styrelsen har nu haft sitt konstituerande styrelsemöte. Ny i styrelsen är Lena Aldenmark från Malmö som hälsas åter till Seko SJ styrelse efter några års frånvaro.

Styrelsen består i sin helhet av Stefan Zetterlund ordförande, Lena Aldenmark vice ordförande, Anna Hagberg kassör, Henrik Sverin sekreterare, Christian Lilliehöök och Martin Alnebring ledamöter. Styrelsen tackar för förtroendet och ser fram mot ett gott samarbete med klubbarna inom Förhandlingsorganisationen.

För en fullständig förteckning av styrelsens nya uppställning och ansvarsområden se länken till bifogad PDF-fil nedan.

Ansvarsområden i Seko SJ styrelse 2018 (pdf)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Seko SJ styrelse har konstituerat sig

”Mystery Travellers”

SJ har informerat de fackliga organisationerna i skyddskommittén för enhet Service om att de vill införa något som man kallar för opartisk kvalitetsuppföljning, eller s.k. ”Mystery Travellers”.

Anledningen till detta är enligt arbetsgivaren att man vill kunna kvalitetsuppfölja biljettvisering, synlighet, tillgänglighet och städning på framförallt Tåg i Bergslagen. SJ verkar även vilja hålla dörren på glänt för att i en förlängning eventuellt införa liknande uppföljningar på övriga tåg och sträckor. Arbetsgivaren menar att man inte själv har förmåga att kunna följa upp på dessa punkter vilket är anledningen till att man vill anlita en extern leverantör.

Ett kort uppföljande samråd har nu genomförts mellan SJ och personalorganisationerna. På detta samråd har SJ meddelat att man redan har kontakter med en extern leverantör av tjänsterna samt att man anser att frågan inte behöver MBL-förhandlas. Detta eftersom SJ anser att förändringen redan omfattas av tidigare förhandling kring Precont när s.k. ”Mystery Shoppers” användes för ett antal år sedan.

Seko SJ är av helt motsatt uppfattning. Vidare anser Sekos representanter att användningen av hemliga kontrollanter ombord på tågen snarare försvagar än förstärker förtroendet för arbetsgivaren bland våra medlemmar, där många redan idag dagligen befinner sig i en pressad arbetssituation.

Seko SJ återkommer i hur frågan kommer att hanteras framöver.

Publicerat i Ombordpersonal, Service | Kommentarer inaktiverade för ”Mystery Travellers”

HSO SJ AB lade skyddstopp för tåg utan toaletter

Igår lade HSO SJ AB ett skyddsstopp på allt arbete ombord på tåg som helt saknar fungerande toaletter.

Bakgrund till skyddsstoppet är att både Seko SJ och skyddsorganisationen under en längre tid har påtalat det olämpliga i att det, på vissa sträckor från tid till annan den senaste tiden, har rullat tåg som helt har saknat fungerande toaletter. Det kan handla om resor så långa som fyra timmar vid några enstaka tillfällen.

Efter att skyddsorganisationen upplevde att diskussionerna med arbetsgivaren hade gått i stå valde huvudskyddsombudet på SJ AB att göra slag i saken och signalera hur viktig frågan är för arbetstagarna. Skyddsstoppet lades från kl 15:00 igår den 12 april och gällde stopp för allt arbete på tåg som från utgångsstation helt saknade fungerande toaletter.

Arbetsmiljöverket blixtsammankallade till en akutinspektion och valde att ställa krav på SJ att nu göra riskbedömning och handlingsplaner när det gäller tåg som saknar fungerande toaletter samt gå igenom de interna regler som bestämmer SJs komfortkrav för minsta antal fungerande toaletter. Skyddsombuden anser att dessa minimiregler skall gälla för samtliga tåg från utgångsstation, inte bara tåg som lämnar verkstad och depå. Under ovanstående förbehåll, samt med beskedet att skyddsorganisationen är välkommen att åter kontakta Arbetsmiljöverket om resultaten inte blir tillfredsställande, hävde Arbetsmiljöverket skyddsstoppet.

Både Seko SJ och skyddsorganisationen är nu nöjda med att arbetet kan få en konkret fortsättning och hoppas att arbetsgivaren också delar vår uppfattning om det ohållbara i arbetssituationen utan fungerande toaletter ombord.

 

 

Publicerat i Arbetsmiljö, Ombordpersonal, Service, Underhåll av järnvägsfordon | Kommentarer inaktiverade för HSO SJ AB lade skyddstopp för tåg utan toaletter

T19 SJ Enhet Trafik

Arbetet med T19 har redan dragit igång. Seko har lämnat in ett arbetsmiljöärende till SJ som rör de otydliga arbetsbeskrivningarna vi har inom SJ enhet trafik. Till T19 ska detta ändras!

Idag får vi lokförare vår arbetsbeskrivning ur turlistan. Denna saknar värdefull information om vad vi ska göra. Många gånger får vi gissa oss fram med att titta i fordonsomloppen eller uppställningsplanerna. Till T19 ska SJ därför ge ut en arbetsbeskrivning digitalt till varje tur. Hur detta ska formeras mer exakt återstår att reda ut.

Till T19 har även Seko begärt av SJ att titta på särskilt utvalda turer som är direkt dåliga ur ett arbetsmiljöhänseende. Ska vi kunna påverka våra turer så börjar det arbetet redan när SJ väljer att ansöka om tåglägen.

För informationen ansvarar Martin Alnebring.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lokförare, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för T19 SJ Enhet Trafik

Erinran efter APT i Stockholm

Seko SJ har idag haft styrelsemöte.

Styrelsen beslutade på detta möte att fortsätta driva ärendet rörande de erinran som delades ut efter den avbrutna APT den 22 februari. Seko SJ kommer med detta beslut att fortsätta driva frågan om upprättelse för sina medlemmar.

Publicerat i Lokförare | Kommentarer inaktiverade för Erinran efter APT i Stockholm