Status process T24 division Trafik & Service

Processen kring turer, scheman och grupper för T24 fortsätter.

Sekos turlistombud och skyddsombud har i flera steg varit involverade i arbetet lokalt för att påverka den egna ortens turer och scheman. Seko förhandlingsorganisation SJ hade centrala samråd med SJ över de nya turlistorna den 27/10, där vi framförde kritik i årets turlistarbete där det fortfarande inte är optimalt med t ex tid för att granska underlagen. Gällande turlistorna framfördes:

  • Lägga in korrekta tider för rast och orderläsning på jourturer och verkstadsturer enhet trafik.
  • Se över OSA-riktlinjer igen för att hitta ytterligare förbättringar i återhämtning i turer.
  • Hantering banarbetsturer under året.
  • Passresor och problematiken med fel förlagd förflyttningstid.

Parallellt fortgår löpande diskussion med SJ om förbättring av scheman inte minst när det gäller förutsägbarhet, stabilitet och återhämtning.

SJ kommer köra mer tåg under 2024 då fritidsresandet ökar. Konsekvensen blir bland annat fler avgångar på fredagar och söndagar och problematiken att fler turer slutar senare och börjar tidigt vid ledig helg. Diskussion om helggrupper och andra schemamodeller förs, för att se till att säkra våra medlemmars fritid.

När det gäller ¼-tiden förs diskussion kring hantering och utfall, inte minst i syfte att fördela den tid som återstår efter att turer har fyllts igen med fullbetald tid och se till att fördela dessa på ett rättvist sätt på individnivå.

T24 går nu in i slutet av processen och det som återstår är lokala diskussioner kring gruppnycklar (scheman) innan slutförhandling den 30 november. Gruppval pågår mellan 4 – 17 december. De nya grupperna börjar gälla den 1 februari, 2024 och fram till dess går alla på vikarielista. De nya turerna och viklista för alla är från och med den 10/12, 2023  – 31/1, 2024.

Publicerat i Schema, Service, Tågtjänstförhandling, Trafik, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Status process T24 division Trafik & Service

Stiftelsen SJ/BV Personalens Förmånsfond

Missa inte att ansöka pengar från de stiftelser som finns att tillgå för oss järnvägsanställda Sekomedlemmar.

Stiftelsen SJ/BV-personalens Förmånsfond

Stiftelsen lämnar bidrag till anställd, pensionär eller efterlevande maka/make/sambo/barn järnvägsbolag i SverigeDu kan söka bidrag för
–    egen eller familjemedlems sjukdom–   studerande barn till pensionär eller efterlevande

Stiftelsen Nils Varenius fond

Stiftelsen lämnar bidrag till anställd vid järnvägsbolag i Sverige
Du kan söka bidrag för
–    försörjningsplikt eller sjukdom–    studier

Stiftelsen Axel Roos fond

Denna stiftelse lämnar ett årligt understöd för den som utsatts för olycka vid arbetsplats enligt nedan
Du kan söka understöd om du är:
–    änka eller minderårigt barn efter före detta anställd vid järnvägsbolag i Sverige, som under pågående arbete lidit så svåra kroppsskador att de avlidit
–    anställd vid järnvägsbolag i Sverige, som under pågående arbete ådragit sig så svåra kroppsskador, att arbetsförmågan har minskat väsentligt.

Stiftelsen greve Adolf von Rosens fond

Stiftelsens ändamål är att, bereda understöd åt förare av tåg, som är eller har varit anställda vid järnvägsbolag i Sverige.
Du som är förare av tåg kan söka bidrag
–    vid sjukdom som förhindrar arbete fullt ut under en längre tid
–    för hemmavarande barn under 18 år som har fördyrade kostnader för studier

Sista ansökningsdag är den 20 november 2023!

Ansökningsblankett som kan användas för samtliga stiftelser:Ansökningshandlingar | Stiftelsen SJ/BV Personalens Förmånsfond (sjbv.se)

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Stiftelsen SJ/BV Personalens Förmånsfond

Förutsättningar T24, Trafik & Service

Förutsättningarna för planering och genomförande av T24 är satt. Efter flera år av stökig schemaplanering på SJ, är förhoppningarna att komma igång med denna process i ett tidigare stadie att få bättre turer och bättre gruppnycklar än förra årets utfall, som genomfördes under stor stress och tidspress.

Möte ägde rum med SJ den 15 juni för att gå igenom premisserna för hur T24 ska läggas upp för att uppnå bästa förutsättningar att jobba med det turlistmaterial som kommer att finnas för nästa år, det s k ”T24”. Även skyddsorganisationen deltog, då man gick igenom de OSA-direktiv (organisatorisk- och social arbetsmiljö) som finns framtagna för hur turkonstruktion och schemaläggning ska hanteras för att uppnå bästa möjliga arbetsmiljö. En hel del synpunkter framfördes av Seko, som redan hade identifierats vid förra årets turlistförhandlingar som hölls i december. Bl a lyfte Seko att:
• För att lokala förutsättningar i den lokala samverkan ska ge bästa utfall på gruppnycklarna, behövs det möjlighet att förlägga 0-dagar eller dygnsöverskridanden turer utan tjänstgöringstur dagen efter.
• Raster för regionala/IC-avgångar bör iakttas med längre rast än 1h, då det ibland är långa sträckor med Regional/IC i samma omfattning som snabbtågen.
• Sk ”periodturer” (turer som förläggs kväll till morgon utan nattvila mellan arbetspassen, t ex börjar kl 20 för att sedan avsluta turen kl 7, och där det ligger kvartstid under tiden 01-05) inte planeras med en tjänstgöringstur före eller efter, då ingen riktigt nattvila erhållits, samt inte flera periodturer på rad.
• Utfallet av enkäten kring gruppval T23 ska redovisas och hanteras på varje åkstation.


SJ kommer redan nu i juni delge turlistombud och skyddsombud den typvecka som kommer att ligga för T24 för granskning. Detta för att få återkoppling i ett tidigt skede kring vilka turer som kan behöva arbetas om för att uppnå bästa åkning till T24. Seko har tryckt på att den lokala samverkan är av största vikt för att konstruera bra schema och turer, då kompetensen för åkningen finns hos turlistombuden för åkstationen. Seko SJ bevakar och följer upp denna process under året för att se vad som ytterligare kan behövas korrigeras för att schemaläggningen kan bli bättre.

Publicerat i Schema, Tågtjänstfördelning, Tågtjänstförhandling, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Förutsättningar T24, Trafik & Service

Löneförhandlingarna med SJ för 2023 är nu klara!

Förhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj 2023 är nu klara. Utgångspunkten för förhandlingarna har varit det nya avtalet för branschen. Avtalet gäller under perioden 1maj 2023 till den 30 april 2024. Seko har i förhandlingarna med SJ begärt att den nya lönen ska betalas ut så fort som möjligt och att det borde vara görligt betydligt tidigare än september månad som SJ tidigare informerat om på SJ Intranät.

Avtalet är slutförhandlat den 21 juni 2023, vilket är det datum som i förekommande fall ska användas vid anmälan om ändrad inkomst till Försäkringskassan.

Seko har i förhandlingarna om tarifflöner även denna gång haft ambitionen att få med SJ på att prioritera slutlönesteget i varje tariff. De nya månadsbeloppen för tarifflöner framgår nedan under denna information.

Förhandlingarna om ny lön för medlemmar med individuell lön har även denna gång genomförts via avstämning av ett samlat förslag från SJ. En modell som även används på övriga företag i branschen. Medlemmarna med I-löner kommer få besked om sin nya lön av sin lönesättande chef.

Hela kollektivavtalet, Spåra SJ, kommer att ses över av parterna under hösten och för detta arbete finns ett flertal tillfällen redan inbokade. Seko SJ-klubbar träffas den 30 augusti för att fastställa vilka ändringar vi vill göra i avtalet.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Grundlöner från den 1 maj år 2023

Tågmästare

P17   21 805 kronor

P18   24 240 kronor

P19   28 140 kronor

P10   31 820 kronor

Loungevärd

P28   23 215 kronor

P29   25 350 Kronor

P20   28 620 kronor

Tågtekniker

F17   27 855 kronor

F18   33 440 kronor

F19   34 705 kronor

F10   37 460 kronor

Fordonsoperatör

P37   25 195 kronor

P39   28 630 kronor

P30   33 165 kronor

Depåoperatör

P48   23 230 kronor

P49   25 885 kronor

P40   28 410 kronor

Komfortoperatör

P58   23 110 kronor

P59   24 700 kronor

P50   27 300 kronor

Tågvärd

P68   23 015 kronor

P69   25 125 kronor

P60   28 620 kronor

Lokförare

P78   19 115 kronor

P79   32 510 kronor

P70   38 700 kronor

Parterna är överens om att justera obekvämstillägget enligt följande:

Enkel: 22,43 kr

Kvalificerad: 50,07 kr

Storhelg: 112,51 kr

Publicerat i Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för Löneförhandlingarna med SJ för 2023 är nu klara!

Avtalsinformation

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2023

Det centrala avtalet mellan Seko och Almega är nu klart och påtecknat. Det innebär att löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj 2023 blir nästa steg i årets avtalsrörelse.

Tidsplanen för förhandlingarna har förändrats under den senaste veckan, men nu har vi fått ett bud från SJ när det gäller Befattningslöner och SJ håller på med lönesamtal med de medlemmar som har individuell lön.

SJ har nu meddelat att de har en ambition att förhandlingarna ska vara klara till midsommar, men att den nya lönen inklusive retroaktiv lön inte ska betalas ut förrän i september. Denna tidplan ör inget vi har varit överens om. Men Seko kommer givetvis göra sitt yttersta för att förhandlingarna om nya löner ska bli klara så fort som det är möjligt. När det gäller översyn och ev. förändring av villkoren i kollektivavtalet Spåra SJ så finns det datum inbokade under hela hösten.

Klubbarna inom Seko SJ kommer att träffas den 30 augusti för att diskutera våra prioriteringar i arbetet med översyn av Spåra SJ.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Spårtrafik | Kommentarer inaktiverade för Avtalsinformation

Utvärdering gruppval T23 SJ Trafik & Service

En viktig del i SJ 10 punktsprogram som presenterades hösten 2022 var att återigen kunna välja grupper på samma sätt som gjordes innan IVU implementerades november 2021.

Sent hösten 2022 startade processen för T 23 med gruppval genom att Seko SJs turlistombud på orterna tillsammans med lokala skyddsombud, gruppchefer och personalplaneringen diskuterade av SJ föreslagna turer och scheman (fasta listor). En process som bara kan bli bättre inför T 24.

Seko SJ har från dag ett drivit frågan om att gruppvalen ska utvärderas och nu inte minst frågan om varför det var så få som sökte de fasta listorna. SJ har nu gått oss till mötes och en enkät med frågeställningar kring valet är på väg ut till samtliga berörda medarbetare.

Seko SJ uppmanar nu alla våra medlemmar att besvara enkäten. Resultatet i enkäten kommer att diskuteras och utvärderas lokalt på varje åkstation, vilket ger våra turlisteombud viktigt underlag inför processen till T24.

Har ni frågor eller funderingar, vänd er till de lokala fackliga förtroendevalda i klubben!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Utvärdering gruppval T23 SJ Trafik & Service

Konfliktinformation

Medling pågår just nu i konflikten mellan Seko och Almega Tågföretagen i pågående löne- och avtalsförhandlingar. Sekos förhoppning är givetvis att medlarna kan finna en lösning som är godtagbar för Sekos medlemmar. I annat fall så bryter Sekos varslade konfliktåtgärder ut torsdagen den 11 maj klockan 15.00.

Seko SJ förhandlingsorganisation vill vara tydliga med att alla frågor som berör eventuellt kommande konflikt besvaras i grunden av förbundets konfliktpanel. Seko SJ förhandlingsorganisation och varje klubb har en egen utsedd konfliktansvarig för att samla in frågor. Detta för att sedan kunna sammanställa och sända ut information med svar till er alla.

All information som gäller konflikten finns på: https://www.seko.se/avtal/avtal-2023/spartrafikkonflikten-samlad-information/

Vad gäller vid en konflikt den 11 maj kl 15.00?

Alla Sekos medlemmar som jobbar på SJ och andra bolag i branschen berörs av konflikten. I steg ett kl. 15.00 den 11 maj berörs SJ AB av övertids-, mertids- samt nyanställningsblockad inom samtliga yrken på företaget.

INGA medlemmar får arbeta över- eller mertid om stridsåtgärderna träder i kraft. Medlemmar i Seko är skyldiga att delta i stridsåtgärderna. Arbetsgivaren har ett ansvar att säkerställa att ingen över- eller mertid utförs av Sekos medlemmar. Även eventuell övertid som är inplanerad sedan tidigare omfattas av stridsåtgärderna.

Nyanställningsblockaden omfattar samtliga anställda och innebär att SJ inte får anställa ny personal och gäller samtliga anställningsformer. Pass för timanställda får bokas fram till dess att konflikten träder i kraft kl. 15.00 den 11 maj. Det innebär att tjänstgöringspass som är inbokade för tjänstgöring före men ska utföras efter det att konflikten har brutit ut får utföras. Varje nytt inbokat arbetspass efter det att konflikten utbrutit räknas som en nyanställning och är inte tillåtet.

Har ni frågor och funderingar, vänd er till lokala fackliga förtroendevalda!

Publicerat i Konflikt | Kommentarer inaktiverade för Konfliktinformation

Medlemsvecka v 17 – Jobba rätt!

Seko SJ förhandlingsorganisation vill inte att våra medlemmar ska känna sig stressade, slarvar med arbetsmiljön/moment eller bryter mot gällande regler och avtal. Under Sekos medlemsvecka vill vi därför att ni fokuserar på att ”jobba rätt”!

Seko SJ hoppas med detta tema under medlemsveckan belysa brister i planeringen, tjänstedirektiv samt säkerställa att säkerhet efterlevs och på detta vis minska stressen under en arbetsdag. Seko-medlemmar ska känna att man har en hållbar arbetsmiljö, scheman som håller och att ni orkar jobba ända fram till pension.

Vad innebär det att jobba rätt?

Vi vill att ni medlemmar ser till att följa era turer till punkt och pricka, såsom de är ritade. Hur ni delges denna information skiljer sig beroende på just din verksamhet inom SJ, för t ex åkande personal gäller  Trappen/Employee Portal (EP) och på depå delges detta via arbetsordrar m.m.

Vad kan vara fel i din tjänst för dagen?

Förflyttningstid: (åkande personal)

Fel tid för förflyttningen är utritad eller att den är utebliven. Om förflyttningstid saknas, så inleder du förflyttningen när föregående arbetsmoment avslutats. Gå på utsatt tid. Gå inte iväg tidigare, exempelvis under din rast, för att förflyttningstiden är felaktigt ritad och du inte kommer hinna dit du ska innan den är slut. Följ turen!

Arbetstidsregler:

Kom ihåg att du har rätt till 30 minuter rast i rastlokal. Du ska ha minst 30 minuter i lokalen, så kom ihåg att kräva förflyttningstid också om din rast spricker (åkande personal). Rast ska inte ske på tåg utan i en lokal med möjlighet att t ex diska matlåda och kunna värma din mat i microvågsugn. Var uppmärksam på turer där arbetsgivaren har planerat exakt 30 minuter rast och inte tagit höjd för försening. Du ska ha dina 30 minuters rast och om det medför att ditt nästa tåg avgår sent, så är det en nödvändig konsekvens.

Arbetsmoment:

Var uppmärksam på vilka arbetsmoment som förekommer i turen, och försök inte gissa dig till vad som ska göras. Att vi arbetsleder oss själva på det viset skapar en dålig säkerhetskultur som bygger på antaganden och inte på tydlighet.

Finns t ex tid för bromsprov vid klargöring eller briefing innan avgång?

Vad betyder “Disp” i ett givet sammanhang? Återigen, det är inte ditt jobb att gissa. Ring och fråga vid oklarheter till respektive enhet, t ex vid avställning kontakta Fordonsledning för att veta vad som exakt gäller.

Varför ska jag rapportera felaktigheter i turen?

De arbetsmoment som ligger med i turen i t ex Trappen/EP, är detta som sedan rapporteras till lön. Saknar du tid har du indirekt jobbat gratis. Om du gör en rapport på felaktigheten kommer detta in som statistik i Synergi, samt att du kompletterar genom att göra en övertidsrapportering att du ej fått tid för alla arbetsmoment under dagen.

Genom denna hantering under medlemsveckan och framöver hoppas vi kunna belysa, vad som fortfarande inte fungerar i tjänstgöringsturerna och genom detta belysa för SJ att hänsyn måste tas till OSA ((organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4) samt att RÄTT tid för ALLA arbetsmoment ska finnas utlagt.

Seko SJ förhandlingsorganisation önskar få in underlag över hur det står till med tjänstgöringsturer nuförtiden. Efter att IVU infördes har det varit en lång väg tillbaka till att försöka skapa stabilitet och bra turer. Därför skulle vi behöva din hjälp med besvara dessa frågor, tack!

Använd följande länk:

https://forms.gle/U8W3QrEQf8zMyxWc7

Mvh Seko SJ Förhandlingsorganisation

Publicerat i Medlemsvecka, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Medlemsvecka v 17 – Jobba rätt!

Medlemsvecka v. 17 Jobba rätt!

Årets medlemsvecka för Seko börjar närma sig och Seko SJ vill därför redan nu uppmärksamma vad vårt fokus kommer vara i år.

Seko SJ vill inte att våra medlemmar ska känna sig stressade, slarva med arbetsmiljö/moment eller bryter mot gällande regler och avtal. Därför vill vi att samtliga medlemmar lägger fokus på att ”Jobba rätt” under v.17!

Den 27 april kommer våra klubbar informera om vad exakt ”Jobba rätt” innebär samt be er att fylla i en enkät för att få in i vilken omfattning turer eller arbetsmoment är felaktiga eller upplevs att arbetstiden inte räcker till för uppdraget.

Bakgrunden till årets tema är att Seko SJ under många år har identifierat brister i arbetsmiljön kopplat till turer och scheman. Vi har också fått indikationer från arbetsgivaren att OSA-direktiv (organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4) ska ses som en ”rekommendation”. Försök att få stabilt schema har pågått under flera år och Seko SJ vill med denna insats visa i vilken omfattning detta påverkar fritid och arbetsmiljö för er medlemmar.

Seko SJ vill att ni medlemmar ska ha en hållbar arbetsmiljö, scheman som håller och att ni orkar jobba ända fram till pension!

Vi hoppas med denna aktivitet under en hel vecka få:

• medlemmar inte utföra arbetsuppgifter på sin fritid

• tar med sig detta arbetssätt framöver

• skapa en bra arbetsmiljö och god säkerhetskultur, då detta är en avgörande faktor för våra jobb

• påvisa genom felaktigheter (i t ex turkonstruktion) att ni medlemmar dagligen ”räddar” arbetsgivaren, då vi löser deras problem

Publicerat i Arbetsmiljö, Medlemsvecka | Kommentarer inaktiverade för Medlemsvecka v. 17 Jobba rätt!

Månadspublicering mars, Trafik & Service – ändringar

Seko SJ har blivit uppmärksammade om att ändringar har skett för våra medlemmar gällande schemaläggning i samband med att månadslistan publicerades i Employee Portal igår den 15 februari. Turer har blivit utlagda med flertalet förändringar gentemot den gruppnyckel man valt och blivit inplacerad i om man har valt att gå på fast lista. Detta berör både Trafik och Service. Seko SJ har bett alla lokala klubbar att samla in vilka ändringar som skett samt i vilken omfattning för att kunna gå vidare med detta.

Medlemmar som har drabbats ska i första hand kontakta er lokala klubb för att meddela om vilka ändringar som skett samt i vilken omfattning! Seko önskar ha in dessa ändringar innan den 20 februari, för att kunna hantera dessa inom kort på ordförandemöte den 23 februari.

Publicerat i Lokförare, Ombordpersonal, Schema, Service, Trafik, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Månadspublicering mars, Trafik & Service – ändringar