Karensavdrag

Ändringen är föranledd av en lagändring från 1 januari 2019. Förhandlingar har pågått med SJ under våren och idag blev protokollet slutligen påtecknat av övriga fackförbund. Därav att det inte sänts ut tidigare.

Ingen medarbetare kommer att drabbas av negativ retroaktivitet. Däremot kommer de som fått för stora avdrag sedan årsskiftet att kompenseras. SJ har på sitt intranät lagt ut en information om ändringen inklusive ett antal beräkningsexempel som visar på vad ändringen i avtalet mer konkret innebär.

Publicerat i Lagar & Avtal | Kommentarer inaktiverade för Karensavdrag

Avtals- och löneförhandlingar SJ

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj i år och till och med den 30 april 2020 pågår nu för fullt. Aktuellt löneutrymme är 2,0% av den totala lönesumman.

När det gäller ny lön för de medlemmar som har I-lön, individuell lön så finns det nu en preliminär uppgörelse klar. Inför förhandlingarna har Sekos medlemmar fått möjlighet att via en särskilt blankett framföra sina synpunkter på sin nuvarande lön inklusive krav på ny lön.

När det gäller förhandlingarna om nya löner för medlemmar med Befa-lön, befattningslön, så sker de tillsammans med övriga fackförbund och pågår för fullt.

Ambitionen är att förhandlingarna ska vara klara så att ny och retroaktiv lön ska kunna utbetalas på juni månads löneutbetalning.

Många av Sekos medlemmar tillhör grupper som återfinns i den extra satsning som finns i avtalet på Spårtrafikområdet mellan Seko och Almega för perioden 2017-2020.

Seko SJs klubbar träffades den 26 april i Stockholm för ett avtalsmöte. På mötet gicks det centrala avtalet igenom varefter mötet gick igenom och diskuterade förutsättningar och inriktning på förhandlingarna med SJ.

Publicerat i Löneförhandlingar, SJ AB, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ

Framtidens planering #5: IVU/Rapid skjuts fram

SJ skjuter framtidens planering på obestämd framtid. Detta budskap förmedlades på SJ:s intranät den 12 mars.

Seko SJ anser att SJ:s fokus nu måste ligga på T20 och att få till en planeringsprocess som fungerar bättre än den inför T19.

Därför framför Seko SJ flera krav på arbetsgivaren för en fungerande process:

• SJ måste redan från grunden vid planering av tågtjänsten ta ett tydligare arbetsmiljöansvar i hela organisationen för att Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö följs.
• Eftersom det är osäkert när SJ bedömer att Rapid kan tas i bruk och hur framtidens planering ska se ut utgår Seko SJ från att gruppval genomförs på samtliga åkstationer enligt gällande kollektivavtal även inför T20.
• Klubbarnas lokala schemaombud måste involveras tidigare i turlistarbetet inför T20 och få större gehör för sina synpunkter både på turlistor och turnycklar.

Seko SJ:s schemagrupp har inga fler möten inplanerade just nu men är beredda att starta upp mötesverksamheten igen så snart SJ återkommer med besked om hur och när deras arbete med planeringsfrågan ska fortsätta.

Under tiden anser Seko SJ att SJ inte har råd att vänta med frågan om att förbättra våra medlemmars schemaläggning ur arbetsmiljösynpunkt.

Publicerat i Planering och Trafikledning, Tågtjänstfördelning, Tågtjänstförhandling, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Framtidens planering #5: IVU/Rapid skjuts fram

Blankett för förhandling om i-löner för 2019

Det är snart dags för årets lokala löneförhandlingar på SJ AB. I det arbetet ingår även i-löneförhandlingar för de medlemmar i Seko som har individuella löner. Som vanligt erbjuder Seko SJ en särskild blankett som utgör del i förhandlingsunderlaget för de medlemmar som idag har i-lön.

Återsänd den ifyllda blanketten så snart som möjligt, men senast den 25:e april, till e-postadressen avtal2019@sekosj.se så att de som sköter förhandlingsarbetet hinner ta del av informationen i god tid.

(Klicka på länken för att ladda ned blanketten.)

Publicerat i Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för Blankett för förhandling om i-löner för 2019

”Framtidens planering” nr 4

Seko SJ och SJ har nu under 2019 haft ett flertal möten för att diskutera implementeringen av Rapid. Temat på diskussionerna har varit vilken form av planering vi ska ha i framtiden.

Seko SJ har framfört sina medlemmars krav som går i linje med de inriktningar som listas nedan.

 • Stabilitet – våra medlemmar ska kunna lita på sitt schema.
 • Framförhållning – FP-plan för kalenderår enligt avtal och ett 90-dagars schema fyllt med verklighetsförankrade tjänstgöringsturer.
 • Ledigheter – SJ ska säkra upp en hållbar planering med personalresurser för att kunna ge medlemmar tidiga svar på ledighetsansökningar.
 • Individuell påverkan av sitt schema – hur våra medlemmar på ett aktivt sätt ska kunna påverka inriktning av sitt schema, samt kunna planera aktiviteter på del av dag.
 • Facklig interaktion – för att säkerställa en transparent process där medlemmen kan känna sig trygg med att dennes önskemål tas väl om hand, kräver Seko SJ en strategisk roll när det gäller att granska och ställa krav på de parametrar som ligger till grund för schemaprocessen.

SJ har till dags datum inte svarat på Seko SJs krav om en bättre planering eller ersättningsnivåer till vrålskubben.

Seko SJ kan också välkomna in depå fordons personal i vårt arbete. Anledningen till detta är att även deras personal kommer att planeras i Rapid i framtiden. Har ni frågor ni vill att vi ska ta upp, maila dessa till schemagrupp@sekosj.se alternativt prata med er lokala representant i Seko SJ schemagrupp:

Martin Alnebring, Hallsberg
Hanna Karlborg, Linköping
Leif Jansson, Stockholm
Sara Wirén, Västerås
Anna Hagberg, Eskilstuna
Lena Aldenmark, Seko SJ
Henrik Sverin, Skyddsombud
Anna-Karin Olsson, Malmö
Petri Ruth, Sundsvall
Christoffer Hemlin, Gävle
Maja Stiegson, Stockholm
Johannes Vidén, Göteborg
Bert Persson, Östersund
Natalie Wredfors Depå Hagalund
Tina Jädert, Depå Malmö

Publicerat i Arbetsmiljö, Planering och Trafikledning, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för ”Framtidens planering” nr 4

”Framtidens planering” nr 3

De senaste fyra mötena med SJ har blivit inställda på grund av brist på resurser på arbetsgivarsidan. Detta har medfört att svar på Seko SJs frågor har uteblivit.

Seko SJ har trots detta fortsatt att inom schemagruppen slipa på sina krav på förbättringar för alla medlemmar. Som tidigare är de prioriterade frågorna:

 • Stabilitet
  Våra medlemmar ska kunna lita på sitt schema!
 • Framförhållning
  Hur långt fram i tiden ska våra medlemmar kunna se sitt schema?
 • Ledigheter
  Hur säkerställer SJ att man ska kunna få tidigare besked om ansökt ledighet?
 • Individuell påverkan av sitt schema
  Hur ska våra medlemmar på ett aktivt sätt kunna påverka inriktning av sitt schema, samt kunna planera aktiviteter på del av dag?
 • Facklig interaktion
  För att säkerställa en transparent process där medlemmen kan känna sig trygg med att dennes önskemål tas väl om hand, kräver Seko SJ en strategisk roll när det gäller att granska och ställa krav på de parametrar som ligger till grund för morgondagens schema.

Precis som Seko SJ förutspådde och krävde har implementeringen av Rapid blivit framflyttad till hösten 2019. Detta beror på flera faktorer, bland annat Seko SJs krav på utbildning i Rapid till samtliga medlemmar.

Seko SJ och SJ har nu äntligen enats om en möteskalender fram till slutet på mars. På våra möten kommer vi att kräva svar på våra medlemmars frågor kring Rapid.

Har du frågor som du vill att vi ska ta upp, maila dessa till: schemagrupp@sekosj.se

Alternativt, prata med din lokala representant i Seko SJ schemagrupp:

 • Martin Alnebring, Hallsberg
 • Hanna Karlborg, Linköping
 • Leif Jansson, Stockholm
 • Sara Wirén, Västerås
 • Anna Hagberg, Eskilstuna
 • Lena Aldenmark, Malmö
 • Anna-Karin Olsson, Malmö
 • Petri Ruth, Sundsvall
 • Christoffer Hemlin, Gävle
 • Maja Stiegson, Stockholm
 • Johannes Vidén, Göteborg

Dessutom deltar Henrik Sverin som skyddsombud.

Publicerat i Planering och Trafikledning, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för ”Framtidens planering” nr 3

T19 turlistor för Trafik & Service

SJ har genomfört slutförhandling tågtjänstfördelning T19 efter en process som varit under all kritik.

Den 30 november genomfördes slutförhandling gällande tågtjänstfördelning T19. Processen fram till dagens slutförhandling har enligt Seko varit under all kritik.

Enligt SJs organisationskarta ligger enhet personalplanering under Trafik och Service. Efter dagens förhandling har Seko all anledning att ifrågasätta om det verkligen är sanningen. Frågan är om Trafik och Service inte styrs av personalplaneringen.

Processen som fram till slutförhandlingen inleddes med arbetsgivarens önskemål om att helt skrota de fasta listorna fram till implementeringen av Rapid. Något som direkt förkastades av Seko då SJs datum för implementering av systemet den 1 april var orealistiskt.

SJ har under processen bland annat uppvisat en ovilja att svara på turlistombudens krav på bättre arbetsmiljö vid tur- och nyckelkonstruktion samt avsaknad av kvalité på SJs förslag.

Det mail som skickades ut av personalplaneringen inför delgivning av schema för december förbättrade inte direkt situationen. Ansvaret för åkandepersonalens arbetsmiljö finns hos närmaste gruppchef inom Trafik och Service. Därför anser Seko att de med faktiskt arbetsmiljöansvar måste ta ett större ansvar. Förslag kan inte systematiskt
förkastas av personalplaneringen.

Under processen har SJ hela tiden velat skylla bristen på kvalitét med att det ska bli bättre med Rapid. Sekos svar är att våra medlemmar inte accepterar ett års dålig arbetsmiljö för att SJs organisation inte har resurser att göra ett bra jobb. Om detta arbete ska lägga grunden för implementering av ett nytt planeringssystem så inleder SJ verkligen på minus.

Publicerat i Arbetsmiljö, Tågtjänstfördelning, Tågtjänstförhandling, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för T19 turlistor för Trafik & Service

”Framtidens planering”

Vi kan idag läsa SJs information om framtidens planering. Från Seko SJs håll vill vi vara tydliga med att ingenting är klart och uppsidorna för våra medlemmar måste bli fler för att Seko SJ på något sätt ska vara nöjda!

Frågan om våra medlemmars scheman innehåller mycket mer än frågan om förutsättningar rörande FP-dagar. En sådan fråga är 19-05.

Seko SJ är tydliga på denna punkt, ingen kan mot sin vilja placeras in i någon av SJs föreslagna grupper B, C och D. Detta är i strid mot gällande avtal!

Det material som SJ nu har presenterat är endast en del i Framtidens planering i projekt Rapid. Många andra viktiga frågor återstår.

De samtal som Seko SJ har med SJ förs i konstruktiv anda där Seko SJ har identifierat ett flertal frågor som måste lösas för att våra medlemmar ska få det bättre.

 • Stabilitet, här ser Seko antingen ett kraftigt höjt tidsförskjutningstillägg på månad. Alternativt ett totalt förbud mot turändringar över två timmar.
 • Framförhållning, ett schema man kan lita på som sträcker sig minst tre månader framåt.
 • Ledigheter, säkerställa ett tidigare besked på ansökta ledigheter samt se över semesterhanteringen. Hur kan våra medlemmar få den semester de vill ha oavsett vilken helg de har sökt emot.
 • Individuell påverkan, som medarbetare på SJ ska man veta att det är möjligt att delta på en fastlagd aktivitet under en del av dagen.
 • Facklig interaktion, för att säkerställa en transparent process där medlemmen kan känna sig trygg med att dennes önskemål tas väl om hand. Seko kräver en strategisk roll när det gäller att granska och ställa krav på de parametrar som ligger till grund för morgondagens schema.

Seko SJs strategi är att fortsätta diskutera och förhandla med SJ i avsikt att nå en överenskommelse/avtal som täcker de behov Seko SJs medlemmar har i form av balans mellan arbete och fritid, tid för återhämtning och en planering man kan vara nöjd med.

Frågan kring förändringar i Spåra SJ bilaga 2 återstår.

Har ni frågor eller synpunkter hör av er till Seko SJs schemagrupp på schemagrupp@sekosj.se som tar dina synpunkter vidare.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för ”Framtidens planering”

#FairTransport

Publicerat i Arbetsmiljö, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, Spårtrafik, Trafikpolitik | Kommentarer inaktiverade för #FairTransport

IVU/Rapid och ”Framtidens planering”

Framtidens planering på SJ med införande av det nya planeringssystemet IVU står vid dörren. Tidsplanen för implementering och förankring är i dagsläget inte helt fastställd. Det enda som är säkert är att i morgon kommer inte planeringen att se ut som idag!

Seko SJ har inrättat en schemaarbetsgrupp som jobbar framåtriktat inför implementeringen av IVU. Gruppen består av representanter som blivit utsedda av sina klubbar.

Seko SJs prioriterade frågor i dagsläget är:

 • Stabilitet
  Våra medlemmar ska kunna lita på sitt schema!
 • Framförhållning
  Hur långt fram i tiden ska våra medlemmar kunna se sitt schema?
 • Ledigheter
  Hur säkerställer SJ att man ska kunna få tidigare besked om ansökt ledighet?
 • Individuell påverkan av sitt schema
  Hur ska våra medlemmar på ett aktivt sätt kunna påverka inriktning av sitt schema, samt kunna planera aktiviteter på del av dag?

Det finns även många andra frågor som måste lösas innan systemet börjar användas i skarpt läge. Har du några frågor, kontakta din närmsta chef, alternativt någon av oss i Sekos schemagrupp som finns närmast dig.

I Sekos schemagrupp ingår förtroendevalda från Seko SJ och av klubbarna utsedda företrädare:

 • Martin Alnebring, Hallsberg
 • Lena Aldenmark, Malmö
 • Anna Hagberg, Eskilstuna
 • Christoffer Hemlin, Gävle
 • Leif Jansson, Stockholm
 • Hanna Karlborg, Linköping
 • Anna-Karin Olsson, Malmö
 • Petri Ruth, Sundsvall
 • Maja Stiegson, Stockholm
 • Johannes Vidén, Göteborg
 • Sara Wirén, Västerås

I gruppen deltar också Henrik Sverin i egenskap av skyddsombud.

Publicerat i Planering och Trafikledning, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för IVU/Rapid och ”Framtidens planering”