Framtidens planering nr 7

Seko fortsätter sitt interna arbete inför implementeringen av Rapid.
I avvaktan av att arbetsgivarens ska komma med ett förhandlingsunderlag fortsätter schemagruppen att träffas och slipa på Sekos krav.


• Stabilitet
Våra medlemmar ska kunna lita på sitt schema.

• Framförhållning
FP-plan för kalenderår enligt avtal och ett 90-dagars schema fyllt med verklighetsförankrade tjänstgöringsturer.

• Ledigheter
SJ ska säkra upp en hållbar planering med personalresurser för att kunna ge medlemmar tidiga svar på ledighetsansökningar.

• Individuell påverkan av sitt schema

Hur våra medlemmar på ett aktivt sätt ska kunna påverka inriktning av sitt schema, samt kunna planera aktiviteter på del av dag.

• Facklig interaktion
För att säkerställa en transparent process där medlemmen kan känna sig trygg med att dennes önskemål tas väl om hand, kräver Seko SJ en strategisk roll när det gäller att granska och ställa krav på de parametrar som ligger till grund för schemaprocessen.

Vi väntar fortfarande på ett förhandlingsunderlag, något vi har gjort sen 16 mars 2018.

Publicerat i Lagar & Avtal, Okategoriserade, Planering och Trafikledning, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Framtidens planering nr 7

Arbetet med framtidens planering är återigen igång.

Sekos ingång i framtidens planering har alltid varit att det ska bli bättre än idag för våra medlemmar. Sekos schemagrupp jobbar gemensamt på att identifiera och försöka hitta lösningar på dagens problem.

Svaren på Seko SJ enkäten den 9 maj under medlemsveckan som klubbarna ansvarade för bekräftade den tes som schemagruppen arbetar efter. Det finns medlemmar som kan tänka sig att på frivillig basis jobba mer än dagens varannan helg. Detta mot skälig kompensation. Att tro något annat är inte seriöst.

Vi vill därför rikta ett stort tack till er som fyllde i enkäten. Era svar stärkte bilden av det Seko har påstått och hela tiden

Seko och SJ är inte överens om någonting. Ingenting är klart om hur det ska bli. Oaktat vad enskilda arbetsgivarföreträdare påstår på olika möten och apt:er.

Av det som SJ hittills har presenterat som en ny schemamodell är inte något som Seko kommer att acceptera. Vi vet vad vi vill och vad våra medlemmar vill ha.

Har ni frågor, synpunkter eller bara är nyfikna. Kontakta er lokala representant i Seko SJ schemagrupp.

Martin Alnebring      Hallsberg                                Hanna Karlborg   Linköping
Leif Jansson               Stockholm                              Sara Wirén            Västerås
Lena Aldenmark       Seko SJ                                    Henrik Sverin      Skyddsombud
Philip Jepsen             Malmö                                     Petri Ruth             Sundsvall
Christoffer Hemlin   Gävle                                        Arvid Alsén          Stockholm
Johannes Vidén        Göteborg                                 Bert Persson         Östersund
Natalie Wredfors      Depå Hgl                                 Tina Jädert           Depå Malmö

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning | Kommentarer inaktiverade för Arbetet med framtidens planering är återigen igång.

Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2019 är nu klara!

Ny lön samt retroaktiv lön från 1 maj kommer att betalas ut på juni månads lön. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2019 – 30 april 2020.

Flera lönesteg i befattningslönesystemet höjs med ett högre procenttal än centralt avtalade 2.0 %. De nya månadsbeloppen framgår av den bilaga som fogas till denna information.

Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef.

Spårtrafikavtalets centrala överenskommelse om en särskild låglönesatsning på de som tjänar under 25 043:- i månaden är i sin helhet inarbetad i det avtal som nu är klart med SJ.

De nya beloppen för ny lön och retroaktiv lön inklusive ny GFL-lön för timlöneanställda, kommer att utbetalas på juni månads lön.

Parterna är överens om att under avtalsperioden fram till april 2020 fortsätta arbetet med en översyn av befattningslönesystemets struktur och utformning.

I samband med årets löneförhandlingar har även en tvist sedan sommaren 2018 rörande av SJ indragna befattningslönetillägg funktion 58 lösts.

Reglerna för inplacering i grundlönesteg för medarbetare med befattningslön har även de ändrats i positiv riktning. Ytterligare information kommer senare.

Parterna har även enats om att höja lokförarnas och fordonoperatörernas löner med värdet av Transportstyrelsens registerhållningsavgift. Avgiften ingår från och med nu i lönen. 

Tågmästare
P 17  19 995 kronor
P 18  22 165 kronor
P 19  25 800 kronor
P 10  29 080 kronor

Kundvärd/Kundkommunikatör (f.d.Resesäljare)
P 28  21 085 kronor
P 29  23 215 kronor
P 20  26 120 kronor

Fordonsoperatör
P 37  23 170 kronor
P 39  26 816 kronor
P 30  30 345 kronor

Depåoperatör
P 48  21 300 kronor
P 49  23 735 kronor
P 40  26 050 kronor

Komfortoperatör
P 58 21 200 kronor
P 59  22 665 kronor
P 50  25 000 kronor

Tågvärd
P 68  21 200 kronor
P 69  23 215 kronor
P 60  26 120 kronor 

Lokförare
P 78 17 200 kronor
P 79  30 300 kronor
P 70  35 350 kronor 

Belopp för obekvämstillägg från den 1 maj 2019:
Enkel: 20,57 kr Kvalificerad: 45,92 kr Storhelg: 103,18 kr

Är du inte medlem? Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare. Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 maj 2019 är nu klara!

Karensavdrag

Ändringen är föranledd av en lagändring från 1 januari 2019. Förhandlingar har pågått med SJ under våren och idag blev protokollet slutligen påtecknat av övriga fackförbund. Därav att det inte sänts ut tidigare.

Ingen medarbetare kommer att drabbas av negativ retroaktivitet. Däremot kommer de som fått för stora avdrag sedan årsskiftet att kompenseras. SJ har på sitt intranät lagt ut en information om ändringen inklusive ett antal beräkningsexempel som visar på vad ändringen i avtalet mer konkret innebär.

Publicerat i Lagar & Avtal | Kommentarer inaktiverade för Karensavdrag

Avtals- och löneförhandlingar SJ

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj i år och till och med den 30 april 2020 pågår nu för fullt. Aktuellt löneutrymme är 2,0% av den totala lönesumman.

När det gäller ny lön för de medlemmar som har I-lön, individuell lön så finns det nu en preliminär uppgörelse klar. Inför förhandlingarna har Sekos medlemmar fått möjlighet att via en särskilt blankett framföra sina synpunkter på sin nuvarande lön inklusive krav på ny lön.

När det gäller förhandlingarna om nya löner för medlemmar med Befa-lön, befattningslön, så sker de tillsammans med övriga fackförbund och pågår för fullt.

Ambitionen är att förhandlingarna ska vara klara så att ny och retroaktiv lön ska kunna utbetalas på juni månads löneutbetalning.

Många av Sekos medlemmar tillhör grupper som återfinns i den extra satsning som finns i avtalet på Spårtrafikområdet mellan Seko och Almega för perioden 2017-2020.

Seko SJs klubbar träffades den 26 april i Stockholm för ett avtalsmöte. På mötet gicks det centrala avtalet igenom varefter mötet gick igenom och diskuterade förutsättningar och inriktning på förhandlingarna med SJ.

Publicerat i Löneförhandlingar, SJ AB, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ

Framtidens planering #5: IVU/Rapid skjuts fram

SJ skjuter framtidens planering på obestämd framtid. Detta budskap förmedlades på SJ:s intranät den 12 mars.

Seko SJ anser att SJ:s fokus nu måste ligga på T20 och att få till en planeringsprocess som fungerar bättre än den inför T19.

Därför framför Seko SJ flera krav på arbetsgivaren för en fungerande process:

• SJ måste redan från grunden vid planering av tågtjänsten ta ett tydligare arbetsmiljöansvar i hela organisationen för att Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö följs.
• Eftersom det är osäkert när SJ bedömer att Rapid kan tas i bruk och hur framtidens planering ska se ut utgår Seko SJ från att gruppval genomförs på samtliga åkstationer enligt gällande kollektivavtal även inför T20.
• Klubbarnas lokala schemaombud måste involveras tidigare i turlistarbetet inför T20 och få större gehör för sina synpunkter både på turlistor och turnycklar.

Seko SJ:s schemagrupp har inga fler möten inplanerade just nu men är beredda att starta upp mötesverksamheten igen så snart SJ återkommer med besked om hur och när deras arbete med planeringsfrågan ska fortsätta.

Under tiden anser Seko SJ att SJ inte har råd att vänta med frågan om att förbättra våra medlemmars schemaläggning ur arbetsmiljösynpunkt.

Publicerat i Planering och Trafikledning, Tågtjänstfördelning, Tågtjänstförhandling, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Framtidens planering #5: IVU/Rapid skjuts fram

Blankett för förhandling om i-löner för 2019

Det är snart dags för årets lokala löneförhandlingar på SJ AB. I det arbetet ingår även i-löneförhandlingar för de medlemmar i Seko som har individuella löner. Som vanligt erbjuder Seko SJ en särskild blankett som utgör del i förhandlingsunderlaget för de medlemmar som idag har i-lön.

Återsänd den ifyllda blanketten så snart som möjligt, men senast den 25:e april, till e-postadressen avtal2019@sekosj.se så att de som sköter förhandlingsarbetet hinner ta del av informationen i god tid.

(Klicka på länken för att ladda ned blanketten.)

Publicerat i Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för Blankett för förhandling om i-löner för 2019

”Framtidens planering” nr 4

Seko SJ och SJ har nu under 2019 haft ett flertal möten för att diskutera implementeringen av Rapid. Temat på diskussionerna har varit vilken form av planering vi ska ha i framtiden.

Seko SJ har framfört sina medlemmars krav som går i linje med de inriktningar som listas nedan.

 • Stabilitet – våra medlemmar ska kunna lita på sitt schema.
 • Framförhållning – FP-plan för kalenderår enligt avtal och ett 90-dagars schema fyllt med verklighetsförankrade tjänstgöringsturer.
 • Ledigheter – SJ ska säkra upp en hållbar planering med personalresurser för att kunna ge medlemmar tidiga svar på ledighetsansökningar.
 • Individuell påverkan av sitt schema – hur våra medlemmar på ett aktivt sätt ska kunna påverka inriktning av sitt schema, samt kunna planera aktiviteter på del av dag.
 • Facklig interaktion – för att säkerställa en transparent process där medlemmen kan känna sig trygg med att dennes önskemål tas väl om hand, kräver Seko SJ en strategisk roll när det gäller att granska och ställa krav på de parametrar som ligger till grund för schemaprocessen.

SJ har till dags datum inte svarat på Seko SJs krav om en bättre planering eller ersättningsnivåer till vrålskubben.

Seko SJ kan också välkomna in depå fordons personal i vårt arbete. Anledningen till detta är att även deras personal kommer att planeras i Rapid i framtiden. Har ni frågor ni vill att vi ska ta upp, maila dessa till schemagrupp@sekosj.se alternativt prata med er lokala representant i Seko SJ schemagrupp:

Martin Alnebring, Hallsberg
Hanna Karlborg, Linköping
Leif Jansson, Stockholm
Sara Wirén, Västerås
Anna Hagberg, Eskilstuna
Lena Aldenmark, Seko SJ
Henrik Sverin, Skyddsombud
Anna-Karin Olsson, Malmö
Petri Ruth, Sundsvall
Christoffer Hemlin, Gävle
Maja Stiegson, Stockholm
Johannes Vidén, Göteborg
Bert Persson, Östersund
Natalie Wredfors Depå Hagalund
Tina Jädert, Depå Malmö

Publicerat i Arbetsmiljö, Planering och Trafikledning, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för ”Framtidens planering” nr 4

”Framtidens planering” nr 3

De senaste fyra mötena med SJ har blivit inställda på grund av brist på resurser på arbetsgivarsidan. Detta har medfört att svar på Seko SJs frågor har uteblivit.

Seko SJ har trots detta fortsatt att inom schemagruppen slipa på sina krav på förbättringar för alla medlemmar. Som tidigare är de prioriterade frågorna:

 • Stabilitet
  Våra medlemmar ska kunna lita på sitt schema!
 • Framförhållning
  Hur långt fram i tiden ska våra medlemmar kunna se sitt schema?
 • Ledigheter
  Hur säkerställer SJ att man ska kunna få tidigare besked om ansökt ledighet?
 • Individuell påverkan av sitt schema
  Hur ska våra medlemmar på ett aktivt sätt kunna påverka inriktning av sitt schema, samt kunna planera aktiviteter på del av dag?
 • Facklig interaktion
  För att säkerställa en transparent process där medlemmen kan känna sig trygg med att dennes önskemål tas väl om hand, kräver Seko SJ en strategisk roll när det gäller att granska och ställa krav på de parametrar som ligger till grund för morgondagens schema.

Precis som Seko SJ förutspådde och krävde har implementeringen av Rapid blivit framflyttad till hösten 2019. Detta beror på flera faktorer, bland annat Seko SJs krav på utbildning i Rapid till samtliga medlemmar.

Seko SJ och SJ har nu äntligen enats om en möteskalender fram till slutet på mars. På våra möten kommer vi att kräva svar på våra medlemmars frågor kring Rapid.

Har du frågor som du vill att vi ska ta upp, maila dessa till: schemagrupp@sekosj.se

Alternativt, prata med din lokala representant i Seko SJ schemagrupp:

 • Martin Alnebring, Hallsberg
 • Hanna Karlborg, Linköping
 • Leif Jansson, Stockholm
 • Sara Wirén, Västerås
 • Anna Hagberg, Eskilstuna
 • Lena Aldenmark, Malmö
 • Anna-Karin Olsson, Malmö
 • Petri Ruth, Sundsvall
 • Christoffer Hemlin, Gävle
 • Maja Stiegson, Stockholm
 • Johannes Vidén, Göteborg

Dessutom deltar Henrik Sverin som skyddsombud.

Publicerat i Planering och Trafikledning, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för ”Framtidens planering” nr 3

T19 turlistor för Trafik & Service

SJ har genomfört slutförhandling tågtjänstfördelning T19 efter en process som varit under all kritik.

Den 30 november genomfördes slutförhandling gällande tågtjänstfördelning T19. Processen fram till dagens slutförhandling har enligt Seko varit under all kritik.

Enligt SJs organisationskarta ligger enhet personalplanering under Trafik och Service. Efter dagens förhandling har Seko all anledning att ifrågasätta om det verkligen är sanningen. Frågan är om Trafik och Service inte styrs av personalplaneringen.

Processen som fram till slutförhandlingen inleddes med arbetsgivarens önskemål om att helt skrota de fasta listorna fram till implementeringen av Rapid. Något som direkt förkastades av Seko då SJs datum för implementering av systemet den 1 april var orealistiskt.

SJ har under processen bland annat uppvisat en ovilja att svara på turlistombudens krav på bättre arbetsmiljö vid tur- och nyckelkonstruktion samt avsaknad av kvalité på SJs förslag.

Det mail som skickades ut av personalplaneringen inför delgivning av schema för december förbättrade inte direkt situationen. Ansvaret för åkandepersonalens arbetsmiljö finns hos närmaste gruppchef inom Trafik och Service. Därför anser Seko att de med faktiskt arbetsmiljöansvar måste ta ett större ansvar. Förslag kan inte systematiskt
förkastas av personalplaneringen.

Under processen har SJ hela tiden velat skylla bristen på kvalitét med att det ska bli bättre med Rapid. Sekos svar är att våra medlemmar inte accepterar ett års dålig arbetsmiljö för att SJs organisation inte har resurser att göra ett bra jobb. Om detta arbete ska lägga grunden för implementering av ett nytt planeringssystem så inleder SJ verkligen på minus.

Publicerat i Arbetsmiljö, Tågtjänstfördelning, Tågtjänstförhandling, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för T19 turlistor för Trafik & Service