Avtals- och löneförhandlingar SJ 2022

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj 2022 har nu påbörjats. Lönekartläggning med syfte att identifiera osakliga löneskillnader är genomförd utan att några osakliga löneskillnader kunde identifieras.

Den 2 mars träffades klubbarna inom Seko SJ och diskuterade förutsättningarna och prioriteringar för de kommande förhandlingarna.

Samtliga klubbar var på mötet överens om att vi ska prioritera slutlönestegen för de medlemmar som har Befattningslön, samt att varje tariff ska hantera den pott som de själva genererar utifrån avtalets 1.8 %.

När det gäller förhandlingar om lön för Seko medlemmar med individuell lönesättning kommer de även i år att ske på samma sätt som förra året med fokus på lönesamtal samt en avslutande samlad avstämning.

Varje klubb ansvarar även denna gång för att den traditionella Seko I-löneblanketten delges sin klubbs medlemmar med individuell lön.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ 2022

Solidaritet med Ukraina

Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina har nu pågått i exakt en månad. En hel nations folk är offer för detta angrepp som har orsakat stort lidande och har tvingat miljontals på flykt, de flesta kvinnor och barn. Rapporter inkommer om tusentals skadade och om liv som har släckts i förtid.

Kraftfulla sanktioner har införts globalt för att strypa näringen till den ryska regimens krigsmaskineri som har haft en mycket kraftfull effekt. EU har agerat gemensamt genom att stänga medlemsländernas luftrum för ryska flyg i syfte att ytterligare sätta press på den ryska regimen att upphöra med aggressionerna. Sekos branschorganisation Spårtrafik har också uttalat sitt stöd för TURTCU, de ukrainska järnvägsarbetarna, som trots brinnande krig upprätthåller trafiken för sin nation i nöd. I väntan på att den svenska regeringen eller EU gemensamt tar ytterligare beslut om motsvarande åtgärder för ryska fartyg som angör svenska eller europeiska hamnar hörs röster om att eventuellt vidta fackliga initiativ i svenska hamnar i solidaritet med Ukrainas hamnarbetare och civilbefolkning. Initiativ om fackliga åtgärder som skulle innebära att man inte tar emot och arbetar med ryska fartyg som angör svenska hamnar.

Kriget pågår oavbrutet och lidandet fortsätter. Vi måste göra vad vi kan för att försöka stoppa kriget, ta avstånd från den ryska folkrättsvidriga invasionen och för att uttrycka vår solidaritet med Ukrainas folk.

Seko Förhandlingsorganisation SJ ser positivt på att röster hörs som fackliga initiativ och åtgärder. Vi skulle därför välkomna ett klart och tydligt beslut i frågan från den svenska regeringen och EU om liknande och gemensamma åtgärder. Åtgärder som skulle ha kraftfullare effekt mot detta folkrättsvidriga krig och för solidaritet med Ukraina.

Antaget av årsmötet för Seko Förhandlingsorganisation SJ, 2022-03-24.

Publicerat i Diverse | Kommentarer inaktiverade för Solidaritet med Ukraina

Sekos medlemmar på basgrupp får extra dag/dagar till sitt dagkonto

Seko har nu genomfört en ny tvisteförhandling med SJ för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ när det gäller försening av publicering av schema för januari månad för medlemmar inplacerade på basgrupp inkl. kundvärdar.

Tvisteförhandlingen resulterade i att de Sekomedlemmar som drabbades av försenad schemapublicering och var inplacerad på basgrupp kommer att få extra dag/dagar till sitt dagkonto som kompensation för det av personalplaneringen begångna avtalsbrottet.

Denna gång ser det olika ut och det är de orter som drabbats som får en eller två extra dagar till dagkontot.
• 1 – 2 dagars försening = 1 dag till dagkontot
• 5 dagars försening = 2 dagar till dagkontot

Seko och SJ har nu enats om en hantering som gäller samtliga berörda klubbar. Det betyder att samtliga begäran om tvisteförhandling från klubbarna kommer att dras tillbaka.

Kontakta din lokala klubb för mer information.

Publicerat i Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Sekos medlemmar på basgrupp får extra dag/dagar till sitt dagkonto

Seko driver på för en återgång till ett hållbart schema

Seko och SJ fortsätter med avstämningsmöten varje vecka. Seko lyfter hela tiden fram våra medlemmars frågeställningar samt kommer med förslag på konstruktiva lösningar.

Kunskapen om den egna verksamheten är lokal och Sekos arbetssätt med lokala turlistombud som kan sin verksamhet bäst, ska ges möjlighet till påverkan. Seko har därför krävt att det lokala turlistarbetet måste komma igång igen med vår lokala organisation. Med start från mars månad kommer turförteckning återigen att skickas ut till Sekos turlistombud. Seko och SJ är även överens om hur synpunkter från turlistombuden kommer att tas tillvara.

Föräldraanpassningen måste fungera på SJ. Seko har därför återigen lyft förslaget från 2019 om en arbetsgrupp för att just hantera denna fråga. SJ har nu ändrat sig och är positiva till förslaget från Seko. Arbetsgruppen kommer att titta på de individuella förutsättningarna som gäller för just den medarbetare och arbetsplats som lyfter problembeskrivningen.

SJ kommer även att utöka åkstation Sverige temporärt för att skapa bättre stabilitet på de orter som har mest akut personalbrist. Förfrågan är ute på de orter som har möjlighet att utöka sin grupp på åkstation Sverige. Även detta efter förslag från Seko.

Semestervalet i år kommer att hanteras av gruppchefsorganisationen. Detta är en återgång till hur det var innan pandemin. Seko har hela tiden krävt att semestervalet skall hanteras av närmsta beslutande chef som känner sina medarbetare bäst.

Seko gör skillnad för sina medlemmar. Samtidigt är vi medvetna om att det inte finns någon quick fix på de problem som råder. Seko fortsätter därför att vara konstruktiva och lyfta förslag på förbättringar som vi kan genomföra tillsammans.

Publicerat i Ombordpersonal, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Seko driver på för en återgång till ett hållbart schema

Seko begär återigen tvisteförhandling för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ

Seko SJ har idag den 15 januari haft ett extra styrelsemöte och beslutat att begära tvisteförhandling för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ när det gäller delgivning av tjänst.

Tvisteförhandlingen begärs med anledning av att våra medlemmar via mejl utsänt av SJ på kvällen den 14 januari delgivit tågvärdar och förare information om att de även på ledig dag ska hålla sig uppdaterade om turändringar för kommande arbetsdag. Seko har till SJ begärt skyndsam hantering av tvisteförhandlingen.

Seko har svårt att finna stöd i avtal eller i den enskildes anställnings-kontrakt att det finns någon form av skyldighet att på ledig dag ta del av information om hur man ska arbeta kommande tjänstgöringsdag.

Viktigt att notera är att SJ varken har informerat eller förhandlat med Seko om denna åtgärd, och att det ytterligare minskar förtroendet för SJ och deras respekt för att följa den förhandlingsordning som finns. När ska SJ inse innebörden och vikten av att samarbeta med den fackliga organisationen?

Vi är också mycket tveksamma till om beslutet har föregåtts av någon riskbedömning i samverkan med skyddsorganisationen.

Vi återkommer med ytterligare information så fort vi har något nytt att informera om.

Publicerat i Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Seko begär återigen tvisteförhandling för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ

Vad hände? Del 2

Seko SJ träffade företrädare från nya ledningen på personalplaneringen den 12 januari.

Seko SJ tog givetvis upp exempel på turer som bryter mot Spåra SJ och turer som av andra orsaker är dåliga. Vi tog upp och beskrev de tvära kast som sker för många av Seko SJ:s medlemmar vilket innebär att vardagen helt slås i sönder.

Seko SJ krav är att situationen måste stabiliseras så att våra medlemmar kan få stabilitet i sina liv. SJ har nu valt att övergå till en alltmer manuell planering av turer och scheman.

SJ har nu en brant uppförsbacke då den helt övergripande problematiken handlar om förtroende för företaget och dess förmåga att leverera godtagbara turer och scheman.

Seko SJ inriktning är arbeta framåt. Lösning av dagens problem är ingen quick fix, det måste tas steg för steg.

Seko SJ har identifierat följande frågeställningar som måste tas om hand direkt:
– Stabilitet
– Föräldraanpassning måste komma igång och fungera.
– Utöka Åkstation Sverige
– Semesterval – 2022, gruppcheferna ska ansvara för inplacering och förhandling för att frigöra resurser för personalplaneringen.

Seko SJ och SJ nu är överens att ha veckoavstämningar.

Har ni några frågor, kontakta er lokala fackliga företrädare.

Publicerat i Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Vad hände? Del 2

Seko information IVU/Rapid2 SJ Division Trafik och Service

Vad Händer?

Varje klubb inom Seko SJ har ett tydligt uppdrag att lokalt följa vad som händer med turer och schemaläggning då det är klubbarna som har kunskapen om hur det ser ut på individnivå. Vid brott mot Spåra SJ arbetstidsbestämmelser har klubben i uppdrag att begära tvisteförhandling. (arbetstidsbestämmelser, se tidigare utskickad ”lathund”)

I de fall publiceringen av januarischema 2022 gjordes senare än den 15 december har klubbarna i uppdrag att begära tvisteförhandling för brott mot Spåra SJ.

Seko SJ träffar ansvariga för SJ personalplanering den 12 januari. Fokus på mötet är:
– Turerna i januari (akut)
– Schemasläpp 15 januari för februari.
– Hur arbetar SJ med kvalitetssäkring av såväl turer som scheman?
– Fungerande föräldraanpassning

Seko SJ fortsätter att kräva inflytande i planeringsprocessen för förare- och ombordpersonal.
Ny information kommer efter mötet den 12 januari.
Har ni några frågor, kontakta er lokala fackliga företrädare.

Publicerat i Spåra SJ, Tågtjänstfördelning, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Seko information IVU/Rapid2 SJ Division Trafik och Service

Sekos medlemmar som är loungevärdar får två extra dagar till sitt dagkonto

Seko har nu genomfört tvisteförhandling med SJ för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ när det gäller den försenade publi-ceringen av schema för december månad från den 15 till den 19 november för medlemmar som arbetar som loungevärdar.

Tvisteförhandlingen resulterade i att alla Seko medlemmar som drabbades av den försenade schemapublicering kommer att få två extra dagar till sitt dagkonto som kompensation för avtalsbrottet.

Berörda medlemmars Seko klubbar har tagit fram uppgift på vilka medlemmar som omfattas av tvisten och som ska erhålla två extra dagar till sitt dagkonto. Namnen är överlämnade till SJ för vidare hantering.

Publicerat i Lagar & Avtal, Medlem i facket | Kommentarer inaktiverade för Sekos medlemmar som är loungevärdar får två extra dagar till sitt dagkonto

Seko möte med SJ VD

Den 15 december hade Seko möte med Monica Lingegård. Fokus på mötet var det som behöver göras för att få företaget tillbaka till en hållbar situation för Sekos medlemmar.

Seko framförde bland annat tre punkter till Monica för att identifiera vad som behövs för att försöka få rätsida på situationen:
• Ett hållbart schema
• En stabil produktion
• En löpande schemadialog

Ända sen starten av arbetet med implementeringen av IVU/Rapid2 har Seko tagit ansvar och varit konstruktiva. Ett arbete som Seko nu ser fram emot att återuppta med ny ledning.

Seko lyfte under mötet särskilt arbetssituationen inom personalplanering och trafikledning. Arbetsmiljön på berörda enheter är något som behöver åtgärdas skyndsamt.

Arbetsgivaren delar uppenbart Sekos syn på vad som behöver åtgärdas på kort- och lång sikt. Ett tufft arbete väntar nu med att få företaget tillbaka till ett läge som vi alla önskar.

Publicerat i Arbetsmiljö | Kommentarer inaktiverade för Seko möte med SJ VD

Sekos medlemmar på basgrupp får två extra dagar till sitt dagkonto

Seko har nu genomfört tvisteförhandling med SJ för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ när det gäller beslutet om flytt av publicering av schema för december månad för medlemmar inplacerade på basgrupp från den 15 till den 19 november.

Tvisteförhandlingen resulterade i att alla Seko medlemmar som drabbades av den försenade schemapublicering och då var inplacerad på basgrupp kommer att få två extra dagar till sitt dagkonto som kompensation för det av personalplaneringen begångna avtalsbrottet.

Berörda medlemmar uppmanas att så fort som möjligt ta kontakt med sin lokala klubb och försäkra sig om att man finns med på den lista som varje klubb ska skapa innehållande uppgift på aktuella medlemmar.

Uppgifterna från varje klubb kommer sedan att utgöra underlag för erhållande av två extra dagar till varje berörd medlems dagkonto.

Publicerat i Lagar & Avtal, Lokförare, Ombordpersonal, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Sekos medlemmar på basgrupp får två extra dagar till sitt dagkonto