Seko begär återigen tvisteförhandling för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ

Seko SJ har idag den 15 januari haft ett extra styrelsemöte och beslutat att begära tvisteförhandling för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ när det gäller delgivning av tjänst.

Tvisteförhandlingen begärs med anledning av att våra medlemmar via mejl utsänt av SJ på kvällen den 14 januari delgivit tågvärdar och förare information om att de även på ledig dag ska hålla sig uppdaterade om turändringar för kommande arbetsdag. Seko har till SJ begärt skyndsam hantering av tvisteförhandlingen.

Seko har svårt att finna stöd i avtal eller i den enskildes anställnings-kontrakt att det finns någon form av skyldighet att på ledig dag ta del av information om hur man ska arbeta kommande tjänstgöringsdag.

Viktigt att notera är att SJ varken har informerat eller förhandlat med Seko om denna åtgärd, och att det ytterligare minskar förtroendet för SJ och deras respekt för att följa den förhandlingsordning som finns. När ska SJ inse innebörden och vikten av att samarbeta med den fackliga organisationen?

Vi är också mycket tveksamma till om beslutet har föregåtts av någon riskbedömning i samverkan med skyddsorganisationen.

Vi återkommer med ytterligare information så fort vi har något nytt att informera om.

Publicerat i Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Seko begär återigen tvisteförhandling för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ

Vad hände? Del 2

Seko SJ träffade företrädare från nya ledningen på personalplaneringen den 12 januari.

Seko SJ tog givetvis upp exempel på turer som bryter mot Spåra SJ och turer som av andra orsaker är dåliga. Vi tog upp och beskrev de tvära kast som sker för många av Seko SJ:s medlemmar vilket innebär att vardagen helt slås i sönder.

Seko SJ krav är att situationen måste stabiliseras så att våra medlemmar kan få stabilitet i sina liv. SJ har nu valt att övergå till en alltmer manuell planering av turer och scheman.

SJ har nu en brant uppförsbacke då den helt övergripande problematiken handlar om förtroende för företaget och dess förmåga att leverera godtagbara turer och scheman.

Seko SJ inriktning är arbeta framåt. Lösning av dagens problem är ingen quick fix, det måste tas steg för steg.

Seko SJ har identifierat följande frågeställningar som måste tas om hand direkt:
– Stabilitet
– Föräldraanpassning måste komma igång och fungera.
– Utöka Åkstation Sverige
– Semesterval – 2022, gruppcheferna ska ansvara för inplacering och förhandling för att frigöra resurser för personalplaneringen.

Seko SJ och SJ nu är överens att ha veckoavstämningar.

Har ni några frågor, kontakta er lokala fackliga företrädare.

Publicerat i Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Vad hände? Del 2

Seko information IVU/Rapid2 SJ Division Trafik och Service

Vad Händer?

Varje klubb inom Seko SJ har ett tydligt uppdrag att lokalt följa vad som händer med turer och schemaläggning då det är klubbarna som har kunskapen om hur det ser ut på individnivå. Vid brott mot Spåra SJ arbetstidsbestämmelser har klubben i uppdrag att begära tvisteförhandling. (arbetstidsbestämmelser, se tidigare utskickad ”lathund”)

I de fall publiceringen av januarischema 2022 gjordes senare än den 15 december har klubbarna i uppdrag att begära tvisteförhandling för brott mot Spåra SJ.

Seko SJ träffar ansvariga för SJ personalplanering den 12 januari. Fokus på mötet är:
– Turerna i januari (akut)
– Schemasläpp 15 januari för februari.
– Hur arbetar SJ med kvalitetssäkring av såväl turer som scheman?
– Fungerande föräldraanpassning

Seko SJ fortsätter att kräva inflytande i planeringsprocessen för förare- och ombordpersonal.
Ny information kommer efter mötet den 12 januari.
Har ni några frågor, kontakta er lokala fackliga företrädare.

Publicerat i Spåra SJ, Tågtjänstfördelning, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Seko information IVU/Rapid2 SJ Division Trafik och Service

Sekos medlemmar som är loungevärdar får två extra dagar till sitt dagkonto

Seko har nu genomfört tvisteförhandling med SJ för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ när det gäller den försenade publi-ceringen av schema för december månad från den 15 till den 19 november för medlemmar som arbetar som loungevärdar.

Tvisteförhandlingen resulterade i att alla Seko medlemmar som drabbades av den försenade schemapublicering kommer att få två extra dagar till sitt dagkonto som kompensation för avtalsbrottet.

Berörda medlemmars Seko klubbar har tagit fram uppgift på vilka medlemmar som omfattas av tvisten och som ska erhålla två extra dagar till sitt dagkonto. Namnen är överlämnade till SJ för vidare hantering.

Publicerat i Lagar & Avtal, Medlem i facket | Kommentarer inaktiverade för Sekos medlemmar som är loungevärdar får två extra dagar till sitt dagkonto

Seko möte med SJ VD

Den 15 december hade Seko möte med Monica Lingegård. Fokus på mötet var det som behöver göras för att få företaget tillbaka till en hållbar situation för Sekos medlemmar.

Seko framförde bland annat tre punkter till Monica för att identifiera vad som behövs för att försöka få rätsida på situationen:
• Ett hållbart schema
• En stabil produktion
• En löpande schemadialog

Ända sen starten av arbetet med implementeringen av IVU/Rapid2 har Seko tagit ansvar och varit konstruktiva. Ett arbete som Seko nu ser fram emot att återuppta med ny ledning.

Seko lyfte under mötet särskilt arbetssituationen inom personalplanering och trafikledning. Arbetsmiljön på berörda enheter är något som behöver åtgärdas skyndsamt.

Arbetsgivaren delar uppenbart Sekos syn på vad som behöver åtgärdas på kort- och lång sikt. Ett tufft arbete väntar nu med att få företaget tillbaka till ett läge som vi alla önskar.

Publicerat i Arbetsmiljö | Kommentarer inaktiverade för Seko möte med SJ VD

Sekos medlemmar på basgrupp får två extra dagar till sitt dagkonto

Seko har nu genomfört tvisteförhandling med SJ för brott mot kollektivavtalet Spåra SJ när det gäller beslutet om flytt av publicering av schema för december månad för medlemmar inplacerade på basgrupp från den 15 till den 19 november.

Tvisteförhandlingen resulterade i att alla Seko medlemmar som drabbades av den försenade schemapublicering och då var inplacerad på basgrupp kommer att få två extra dagar till sitt dagkonto som kompensation för det av personalplaneringen begångna avtalsbrottet.

Berörda medlemmar uppmanas att så fort som möjligt ta kontakt med sin lokala klubb och försäkra sig om att man finns med på den lista som varje klubb ska skapa innehållande uppgift på aktuella medlemmar.

Uppgifterna från varje klubb kommer sedan att utgöra underlag för erhållande av två extra dagar till varje berörd medlems dagkonto.

Publicerat i Lagar & Avtal, Lokförare, Ombordpersonal, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Sekos medlemmar på basgrupp får två extra dagar till sitt dagkonto

Information handlingsplaner IVU/Rapid

Efter förslag från Seko SJ har den grupp som ska hantera de inlämnade 6.6a-ärendena (en begäran om åtgärd) resulterat i en partssammansatt grupp.

Arbetsgruppen ska hantera frågeställningar med koppling till de inlämnade ärendena och den handlingsplan SJ ska fastställa för hela division Trafik och Service. Utöver det ska arbetsgruppen även löpande diskutera frågor som rör IVU/Rapid2. Gruppen är ett komplement till divisionens skyddskommitté.

Två möten har ägt rum och fler möten är inplanerade framöver. I arbetsgruppen ingår representanter för Seko, SJ och skyddsorganisationen på Trafik och Service. Hittills har två av de fyra aktuella ärendena diskuterats. SJ har även redovisat statistik för bl.a. antal dispdagar och träffsäkerheten kopplat till 19 – 05 regeln i Spåra SJ i planerat läge för november- och decemberschema bland åkande personal.

Seko har haft fortsatt fokus på att lyfta de frågor som vi tidigare har identifierat bl.a. säkerställa att kringtider (växling/klargöring/koncepttid) för turer stämmer, ytterligare påtryckning om att identifiera de som frivilligt vill arbeta jul/nyår, problemen för de med föräldraanpassning, samt föra fram hur vardagen för er som jobbar med systemet ute i produktion verkligen har det bland resenärer och på tågen. Inte minst att leva med dessa ständiga ändringar i turerna/schema.

SJ försöker nu förbättra schemasläpp för januari och februari, och har nu bett Seko och skyddsorganisationen att få förslag på ett antal turliste- och skyddsombud för att hjälpa till med att se över turer och schemaförläggning. Att de väljer att göra detta nu, när lanseringen av IVU/Rapid inte har fungerat optimalt, visar på att SJ behöver vår styrka från Seko och skyddsorganisationen för att klara av sin verksamhet, något som Seko framfört under en längre tid.

Har ni några frågor, kontakta er lokala fackliga företrädare.

Publicerat i Tågtjänstfördelning | Kommentarer inaktiverade för Information handlingsplaner IVU/Rapid

Spåra SJ för åkande

I vårt kollektivavtal Spåra SJ finns det bestämmelser och regler. Här finns en sammanställning med det mest basala för att kunna hålla koll på vad som gäller för planerade turer. Arbete på övertid är inte reglerat av texten nedan.

Arbetspass: Max 5 h, sedan har du rätt till rast, minst 30 minuter, exklusive förflyttningstid.

Planerad arbetsperiod: Max 12 h från start till slut, varav högst 10 h får vara ”egentlig” arbetstid. Passresa som avslutar arbetsperioden och som ej sker på lok, får förlänga 10 h/12 h ovan. Förflyttningstid (gångtid) är egentlig arbetstid och får förlänga arbetspass och arbetsperiod både i början och slutet.

Fridagsperiod: När du har en eller flera Fp- eller Fv-dagar utlagda, ska det alltid finnas minst 12 h runt ledighetsperioden. T.ex, Slutar du kl 17:39 inför Fp/Fv-dagar skall du inte börja tidigare än 05:39 nästa arbetsdag (Notera att detta inte gäller 0- och tjänstledighetsdagar).

Fp/Fv-dagar: Får bara flyttas efter överenskommelse med dig. Du har alltså rätt att säga nej.

Veckovila: Under varje kalendervecka ska du ha minst en Fp/Fv-dag. Alltså 24 h plus 12 h sammanhängande ledighet = 36 h. De 12 h kan gå in i nästa vecka.

Nattvila på hemmastation: Minst 11 h.

Nattvila på bortastation: Får kortas ned till 8 h, men då skall nästa nattvila på hemmastation minst vara 11 h plus skillnaden man minskat nattvilan med på bortastation.

Turändringar: Har du inställt sig till en tur, för att sen upptäcka att arbetstiderna ändrats när du väl är på plats, så står följande i avtalet: ”Den ordinarie arbetstiden i ett arbetspass får inte ändras, om arbetstagaren redan har påbörjat arbetspasset eller inställt sig på arbetsplatsen.” Man kan fortfarande få övertid, men då ska man ha tid från när man skulle ha börjat turen.

Frågor Tveka inte att ta kontakt med din lokala Seko klubb eller sänd din fråga via mejl Till seko.sj@sj.se

Publicerat i Lagar & Avtal | Kommentarer inaktiverade för Spåra SJ för åkande

SJ måste ta sitt fulla ansvar för införandet av IVU/Rapid2

Sekos medlemmar är ingen handelsvara! Nu måste SJ ta sitt fulla ansvar för den uppkomna situationen med IVU/Rapid2.

Sekos medlemmar sliter och håller i många fall på att gå sönder om de inte redan gjort det. Även våra medlemmar ska kunna planera att umgås med vänner och familj, kunna hämta och lämna på dagis, utnyttja en läkar- eller tandläkartid och kunna delta i aktiviteter och ha en fritid utanför arbetet.

Noteras kan att under resan inför lanseringen av det nya planeringsverktyget har Seko som fackförbund dessutom inte varit välkomna att delta i processen, vilket givetvis kan ha bidragit till den situation som nu råder.

Man kan fundera över hur IVU/Rapid2 var testat innan driftsättning och hur väl personalen fått tillräcklig utbildning och träning, något som SJ är ansvarig för som arbetsgivare. Inför införandet av IVU/Rapid2 var budskapet från SJ att schemat skulle bli mer robust för de som går på basgrupp. Under november har vi tydligt sett att så inte är fallet.

SJ hade idag kallat Seko till förhandling om en tillfällig höjning av tids-förskjutningstilläggen för åkandepersonalen i basgrupp för perioden 1-30 november. Seko krävde i förhandlingen en permanent höjning av tillägget i Spåra SJ, något som SJ avvisade. SJ hävdar att systemet ska resultera i en robustare planering med färre ändringar, vilket borde innebära att det inte blir någon kostnadsökning för SJ.

SJ har även i förhandlingen framfört att de under resten av november kommer att behöva bryta sitt löfte och ändra redan publicerade turer med mer än 2 timmar för de på som går på basgrupp.

Du som medlem ska veta Seko SJ gör sitt yttersta för att påverka utvecklingen i rätt riktning och vi sitter dagligen i avstämningsmöten med ledningen för Trafik och Service, projektet samt även dagliga avstämningar i med vår styrelse för diskussion och beslut i aktuella frågor

Publicerat i Arbetsmiljö, Planering och Trafikledning | Kommentarer inaktiverade för SJ måste ta sitt fulla ansvar för införandet av IVU/Rapid2

Hantering kvarvarande Fv-dagar

SJ har i veckobrev för v45 till åkande personal tillhörande division Trafik & Service meddelat att det finns medarbetare som fortfarande har Fv-dagar kvar att ta ut för innevarande FV-år, vilket slutar den 30 november. Enligt informationen så finns det ingen möjlighet för SJ att planera ut Fv-dagarna, utan de kommer i stället att tillföras arbetstidsbankens dagkonto.

Seko SJ anser att detta strider mot vad som står i kollektivavtalet Spåra SJ gällande kvarvarande Fv-dagar för året. Enligt avtalet framgår att: §6.mom4 ”Översyn av fridagsplanen bör göras i september, varvid resterande fridagar (Fp och Fv) ska planeras ut. Överenskommelse får träffas om att lämna enstaka Fv-dagar oplanerade.”

Önskar du som medlem ta ut dina ev. kvarvarande Fv-dagar i ledighet, behöver du ta kontakt med din gruppchef för att säkerställa att så sker.

Beviljas du inte att få ut kvarvarande dag eller dagar, anmäles detta lämpligen till din lokala fackliga klubb för vidare hantering.

Seko SJ har sedan föregående Fv-år en pågående tvist gällande att SJ inte har lagt ut så många av Fv-dagarna som möjligt i en plan för kalenderåret. Denna tvist är fortfarande inte avslutad.

Att Rapid har lanserats under november månad ska inte behöva drabba er medlemmar med att inte få ledigt för er Fv-dag. Detta är ju en dag som ni erhållit för att ni har jobbat på en lätthelgdag under året såsom julafton, midsommarafton m.m.

Publicerat i Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning | Kommentarer inaktiverade för Hantering kvarvarande Fv-dagar