SJ 10 punkter för bättre schema

SJ 10 punkter för att kortsiktigt förbättra ett antal schemafrågor för åkandepersonalen.

Klubbarna inom Seko SJ har nu haft möte och gått igenom de 10 åtgärder som på kort tid bedöms få snabb effekt på flera av de nuvarande planering- och schemaproblemen för åkandepersonalen.  

Mötesdeltagarna är överens om att det är viktigt att åtgärderna genomförs och att SJ måste uppvisa en stor portion av ödmjukhet under denna resa för att skapa tillit och förtroende hos våra medlemmar och fackliga organisation. Inte minst via delaktighet lokalt av Seko schemaombud i kommande tur- och schemaarbete på orten.

Utgångspunkten för Seko är även fortsättningsvis att den livegenskap som många av våra medlemmar upplever idag måste bort. Våra medlemmar måste åter kunna planera sin fritid med familj, vänner och övrigt i vardagen.

Seko SJ har nu regelbundna möten inbokade under hösten med SJ och även möten inbokade med klubbordförandena.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lokförare, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Schema | Kommentarer inaktiverade för SJ 10 punkter för bättre schema

SJ 10 punkter för bättre schema

Seko och SJ är nu överens om 10 punkter för att kortsiktigt förbättra ett antal schemafrågor för åkandepersonalen.

Seko och SJ är nu överens om 10 åtgärder som på kort tid bedöms få snabb effekt på flera av de nuvarande planering- och schemaproblemen för åkandepersonalen. Klubbarnas ordförande och Seko SJ styrelse kommer på möte den 6 oktober gå igenom och diskutera de åtgärder som nu vidtas av SJ när det gäller planering och schema. Åtgärder som direkt är ett resultat av Seko SJs diskussioner med SJ under den senaste tiden. Mer information från Seko SJ kommentar att sändas ut efter mötet med klubbarnas ordförande.

”Åtgärderna som nu vidtas är ett steg i rätt riktning för att många av Sekos medlemmar och övriga anställda ska kunna gå från dagens förtvivlan till framtidstro. Resan framåt börjar nu med att visa på märkbara förbättringar på både kort och lång sikt när det gäller schemafrågor och dialog med medarbetarna inklusive fackliga företrädare. Översyn och hantering av nuvarande ”Delgivningsdirektiv” blir en viktig fråga på denna resa” Kommentar på SJ Intranät den 4 oktober av Seko SJ ordförande Stefan Zetterlund.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för SJ 10 punkter för bättre schema

Frågan om måltidsavdrag äntligen löst, klart med nya traktamentsregler på SJ.

Seko och SJ är nu äntligen överens om att inkomstskattelagens regler ska tillämpas fullt ut för alla anställda på SJ oavsett yrkestillhörighet. Det innebär att när beloppen för flerdygnstraktamente och måltidsavdrag förändras i inkomstskattelagen så blir det med automatik också en reglering av de nya beloppen i Spåra SJ.

Det särskilda Reseavtalet som tidigare funnits på SJ upphör att gälla den 31 maj. Istället så tillförs Spåra SJ från och med den 1 juni 2022 skrivningar om traktamentsregler och regler för bilersättning.

De nya traktamentesreglerna kommer att tillämpas retroaktivt från och med den 1 januari 2020. Retroaktiv traktamentsersättning motsvarande skillnaden mellan tidigare Reseavtals flerdygnstraktamente på 210:- och inkomstskattelagens belopp på 240:- samt för dagar med halvt flerdygnstraktamente på 105:- istället för 120:- kommer att utbetalas på juni månads löneutbetalning. Ingen retroaktiv reglering kommer att ske av eventuellt tidigare utbetalda skattepliktiga traktamentesersättningar.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Lagar & Avtal, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Frågan om måltidsavdrag äntligen löst, klart med nya traktamentsregler på SJ.

Seko säger nej till SJ införande av SJ Hej 2.0

Återigen väljer SJ enhet Service att införa nya arbetsrutiner och arbetsuppgifter ombord på tågen utan att ta hänsyn till fack eller skyddsorganisationen invändningar.

Vi vet redan nu att det är en hög efterfrågan på att resa med SJ på tågen i sommar.

Att under rådande situation ombord på tågen med en redan mycket hög arbetsbelastning införa Hej 2.0 skapar inte en bättre arbetsmiljö för ombordpersonalen, tvärtom.

SJ har nu konstaterat att det är personalbrist, inte bara på lokförare utan också på tågvärdar. För att klara av situationen erbjuder SJ olika ersättningar för att få våra medlemmar att flytta på sin semester och arbeta övertid.

Samtidigt är det högsäsong för banarbeten. I bästa fall med planerade ändringar med anpassad tidtabell och turer. I många fall kommer det inte finnas vilket innebär att våra medlemmar mer eller mindre regelmässigt kommer bli försenade.

Att i det läget införa ett arbetssätt med ökat personligt fokus på kunden är orimligt, och kommer att ytterligare förstärka det vardagliga stresspåslag som redan finns med att hinna med alla arbetsuppgifter.

Seko har lämnat in ett arbetsmiljöärende till division Trafik & Service skyddskommitté.

Publicerat i Arbetsmiljö, Ombordpersonal | Kommentarer inaktiverade för Seko säger nej till SJ införande av SJ Hej 2.0

GFL belopp för SJ timanställda gällande från den 1 maj är nu fastställda.

Förhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj 2022 avslutades den 29 april och nu är de nya lönerna för timanställda fastställda. Timlönen fastställs utifrån det genomsnittliga förtjänstläget i varje befattningslönetariff och gäller under perioden 1 maj 2022 till 30 april 2023.

Yrkeskategori      Timlön 36 tim Timlön 38 tim Timlön 40 tim
Tågmästare            203,73       193,42
Loungevärd 182,87                     173,61     166,24
Fordonsoperatör   209,57                     198,96
Depåoperatör   181,93                     172,72
Komfortoperatör    173,59                    164,80
Tågvärd                   180,76 (183,22)*     171,61 (173,94)*
Lokförare                243,44                231,12
Tågtekniker            236,43                224,45
*= Tågvärd som utför biljettredovisning

På beloppen tillkommer eventuella fasta och rörliga tillägg. Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för GFL belopp för SJ timanställda gällande från den 1 maj är nu fastställda.

Seko och SJ tecknar avtal om schemaläggning

Seko och SJ har nu tecknat avtal om schemaläggning fram till årsskiftet. Detta avtal markerar något nytt och säkerställer Sekos inflytande över schemaläggningen.

Avtalet innebär också en modell för de föräldrar som har barn varannan vecka. Detta har varit en prioriterad fråga hos Sekos klubbar på SJ. Modellen bygger på en 8-6 förläggning med bytesdag måndag. Tjänstgöringsgraden är 80%. Detta är en möjlighet och bygger på frivillighet.

Sekos möjligheter till att kvalitetssäkra och insyn över schemaläggningsprocessen är en viktig del av avtalet. En särskild arbetsgrupp kommer att bildas med fokus på för- och efterarbetstider.

Tidigare piloter som är kommunicerade av SJ finns med i avtalet. Seko har här säkerställt uppföljning och utvärdering skall ske lokalt mellan lokal klubb och SJ.

Avtalet tar även sikte på T23 och arbetet med att skapa en sund schemaläggning börjar nu.

Publicerat i Lagar & Avtal, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Seko och SJ tecknar avtal om schemaläggning

Tidsbegränsat kollektivavtal för SJ EuroNight 2022-2026

Seko och SJ är nu efter flera månaders förhandling klara med ett tidsbegränsat kollektivavtal för SJ EuroNights trafik till Hamburg.

Seko har från första dagen drivit frågan om ett lönetillägg för de SJ anställda som ska arbeta ombord på tågen då de kommer att behöva kompetensutvecklas och bland annat utföra arbetsuppgifter på ett annat företags trafiktillstånd. SJs utgångspunkt har under stor del av förhandlingarna varit att det är bra för personalen med kompetensutveckling och omväxling i arbetet, men det är naturligt och inget som SJ ska behöva betala något extra för.

I det tidsbegränsade kollektivavtalet är nu Seko och SJ slutligen nu överens om att för tågvärdar/tågmästare som arbetar på turer till Hamburg införs ett lönetillägg om 500 kr per månad. Tillägget utbetalas för den eller de månader där tågvärdar/tågmästare har arbete förlagt på turer som trafikeras på Hector Rails trafiksäkerhetstillstånd i Danmark.

Parterna är också överens om att måltidsuppehåll istället för rast kan förläggas vid planering av ordinarie arbetstid vid tjänstgöring på sträckan Malmö-Hamburg respektive Hamburg-Malmö. Måltidsuppehåll kan förskjutas till en tidigare eller senare tidpunkt och räknas in i arbetstiden.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Lagar & Avtal, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Tidsbegränsat kollektivavtal för SJ EuroNight 2022-2026

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2022 är nu klara!

Förhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj 2022 är nu klara. Avtalet gäller under perioden 1 maj 2022 till den 30 april 2023. Utbetalning av den nya lönen sker på löneutbetalningen i maj. Avtalet gäller från och med den 1 maj 2022, vilket är det datum som i förekommande fall ska användas vid anmälan om ändrad inkomst till Försäkringskassan.

Seko har i förhandlingarna om tarifflöner haft ambitionen att prioritera slutlönesteget i varje tariff, vilket vi lyckats med. De nya månads-beloppen för tarifflöner framgår av den bilaga som fogas till denna information.

Förhandlingarna om ny lön för medlemmar med individuell lön har även denna gång genomförts via avstämning av förslag från SJ. En modell som även används på övriga företag i branschen.

Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av sin lönesättande chef.

Parterna är överens om att genomföra en löneöversyn på enheterna Krösa Driftledning, SJ Trafikledning, samt SJ Depå. Översynen föranleds av att Seko uppfattar lönesättningen som ologisk och att man därför vill undersöka om det finns osakliga löneskillnader inom enheterna.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

SJ AB Grundlöner från den 1 maj 2022:

Tågmästare
P 17 20 945 kronor
P 18 23 285 kronor
P 19 27 030 kronor
P 10 30 560 kronor

Loungevärd
P 28 22 300 kronor
P 29 24 350 kronor
P 20 27 430 kronor

Tågtekniker
F 17 26 757 kronor
F 18 32 122 kronor
F 19 33 337 kronor
F 10 35 895 kronor

Fordonsoperatör
P 37 24 200 kronor
P 39 27 500 kronor
P 30 31 855 kronor

Depåoperatör
P 48 22 315 kronor
P 49 24 865 kronor
P 40 27 290 kronor 

Komfortoperatör
P 58 22 200 kronor
P 59 23 665 kronor
P 50 26 200 kronor

Tågvärd
P 68 22 100 kronor
P 69 24 115 kronor
P 60 27 450 kronor

Lokförare
P 78 18 325 kronor
P 79 31 350 kronor
P 70 37 100 kronor

Obekvämstillägget enligt följande:
Enkel: 21,55 kr
Kvalificerad: 48,10 kr
Storhelg: 108,08 kr

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ 2022 är nu klara!

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2022

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj 2022 har nu påbörjats. Lönekartläggning med syfte att identifiera osakliga löneskillnader är genomförd utan att några osakliga löneskillnader kunde identifieras.

Den 2 mars träffades klubbarna inom Seko SJ och diskuterade förutsättningarna och prioriteringar för de kommande förhandlingarna.

Samtliga klubbar var på mötet överens om att vi ska prioritera slutlönestegen för de medlemmar som har Befattningslön, samt att varje tariff ska hantera den pott som de själva genererar utifrån avtalets 1.8 %.

När det gäller förhandlingar om lön för Seko medlemmar med individuell lönesättning kommer de även i år att ske på samma sätt som förra året med fokus på lönesamtal samt en avslutande samlad avstämning.

Varje klubb ansvarar även denna gång för att den traditionella Seko I-löneblanketten delges sin klubbs medlemmar med individuell lön.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Avtals- och löneförhandlingar SJ 2022

Solidaritet med Ukraina

Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina har nu pågått i exakt en månad. En hel nations folk är offer för detta angrepp som har orsakat stort lidande och har tvingat miljontals på flykt, de flesta kvinnor och barn. Rapporter inkommer om tusentals skadade och om liv som har släckts i förtid.

Kraftfulla sanktioner har införts globalt för att strypa näringen till den ryska regimens krigsmaskineri som har haft en mycket kraftfull effekt. EU har agerat gemensamt genom att stänga medlemsländernas luftrum för ryska flyg i syfte att ytterligare sätta press på den ryska regimen att upphöra med aggressionerna. Sekos branschorganisation Spårtrafik har också uttalat sitt stöd för TURTCU, de ukrainska järnvägsarbetarna, som trots brinnande krig upprätthåller trafiken för sin nation i nöd. I väntan på att den svenska regeringen eller EU gemensamt tar ytterligare beslut om motsvarande åtgärder för ryska fartyg som angör svenska eller europeiska hamnar hörs röster om att eventuellt vidta fackliga initiativ i svenska hamnar i solidaritet med Ukrainas hamnarbetare och civilbefolkning. Initiativ om fackliga åtgärder som skulle innebära att man inte tar emot och arbetar med ryska fartyg som angör svenska hamnar.

Kriget pågår oavbrutet och lidandet fortsätter. Vi måste göra vad vi kan för att försöka stoppa kriget, ta avstånd från den ryska folkrättsvidriga invasionen och för att uttrycka vår solidaritet med Ukrainas folk.

Seko Förhandlingsorganisation SJ ser positivt på att röster hörs som fackliga initiativ och åtgärder. Vi skulle därför välkomna ett klart och tydligt beslut i frågan från den svenska regeringen och EU om liknande och gemensamma åtgärder. Åtgärder som skulle ha kraftfullare effekt mot detta folkrättsvidriga krig och för solidaritet med Ukraina.

Antaget av årsmötet för Seko Förhandlingsorganisation SJ, 2022-03-24.

Publicerat i Diverse | Kommentarer inaktiverade för Solidaritet med Ukraina