Avtalsinformation

Avtals- och löneförhandlingar SJ 2023

Det centrala avtalet mellan Seko och Almega är nu klart och påtecknat. Det innebär att löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 maj 2023 blir nästa steg i årets avtalsrörelse.

Tidsplanen för förhandlingarna har förändrats under den senaste veckan, men nu har vi fått ett bud från SJ när det gäller Befattningslöner och SJ håller på med lönesamtal med de medlemmar som har individuell lön.

SJ har nu meddelat att de har en ambition att förhandlingarna ska vara klara till midsommar, men att den nya lönen inklusive retroaktiv lön inte ska betalas ut förrän i september. Denna tidplan ör inget vi har varit överens om. Men Seko kommer givetvis göra sitt yttersta för att förhandlingarna om nya löner ska bli klara så fort som det är möjligt. När det gäller översyn och ev. förändring av villkoren i kollektivavtalet Spåra SJ så finns det datum inbokade under hela hösten.

Klubbarna inom Seko SJ kommer att träffas den 30 augusti för att diskutera våra prioriteringar i arbetet med översyn av Spåra SJ.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Spårtrafik | Kommentarer inaktiverade för Avtalsinformation

Utvärdering gruppval T23 SJ Trafik & Service

En viktig del i SJ 10 punktsprogram som presenterades hösten 2022 var att återigen kunna välja grupper på samma sätt som gjordes innan IVU implementerades november 2021.

Sent hösten 2022 startade processen för T 23 med gruppval genom att Seko SJs turlistombud på orterna tillsammans med lokala skyddsombud, gruppchefer och personalplaneringen diskuterade av SJ föreslagna turer och scheman (fasta listor). En process som bara kan bli bättre inför T 24.

Seko SJ har från dag ett drivit frågan om att gruppvalen ska utvärderas och nu inte minst frågan om varför det var så få som sökte de fasta listorna. SJ har nu gått oss till mötes och en enkät med frågeställningar kring valet är på väg ut till samtliga berörda medarbetare.

Seko SJ uppmanar nu alla våra medlemmar att besvara enkäten. Resultatet i enkäten kommer att diskuteras och utvärderas lokalt på varje åkstation, vilket ger våra turlisteombud viktigt underlag inför processen till T24.

Har ni frågor eller funderingar, vänd er till de lokala fackliga förtroendevalda i klubben!

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Utvärdering gruppval T23 SJ Trafik & Service

Konfliktinformation

Medling pågår just nu i konflikten mellan Seko och Almega Tågföretagen i pågående löne- och avtalsförhandlingar. Sekos förhoppning är givetvis att medlarna kan finna en lösning som är godtagbar för Sekos medlemmar. I annat fall så bryter Sekos varslade konfliktåtgärder ut torsdagen den 11 maj klockan 15.00.

Seko SJ förhandlingsorganisation vill vara tydliga med att alla frågor som berör eventuellt kommande konflikt besvaras i grunden av förbundets konfliktpanel. Seko SJ förhandlingsorganisation och varje klubb har en egen utsedd konfliktansvarig för att samla in frågor. Detta för att sedan kunna sammanställa och sända ut information med svar till er alla.

All information som gäller konflikten finns på: https://www.seko.se/avtal/avtal-2023/spartrafikkonflikten-samlad-information/

Vad gäller vid en konflikt den 11 maj kl 15.00?

Alla Sekos medlemmar som jobbar på SJ och andra bolag i branschen berörs av konflikten. I steg ett kl. 15.00 den 11 maj berörs SJ AB av övertids-, mertids- samt nyanställningsblockad inom samtliga yrken på företaget.

INGA medlemmar får arbeta över- eller mertid om stridsåtgärderna träder i kraft. Medlemmar i Seko är skyldiga att delta i stridsåtgärderna. Arbetsgivaren har ett ansvar att säkerställa att ingen över- eller mertid utförs av Sekos medlemmar. Även eventuell övertid som är inplanerad sedan tidigare omfattas av stridsåtgärderna.

Nyanställningsblockaden omfattar samtliga anställda och innebär att SJ inte får anställa ny personal och gäller samtliga anställningsformer. Pass för timanställda får bokas fram till dess att konflikten träder i kraft kl. 15.00 den 11 maj. Det innebär att tjänstgöringspass som är inbokade för tjänstgöring före men ska utföras efter det att konflikten har brutit ut får utföras. Varje nytt inbokat arbetspass efter det att konflikten utbrutit räknas som en nyanställning och är inte tillåtet.

Har ni frågor och funderingar, vänd er till lokala fackliga förtroendevalda!

Publicerat i Konflikt | Kommentarer inaktiverade för Konfliktinformation

Medlemsvecka v 17 – Jobba rätt!

Seko SJ förhandlingsorganisation vill inte att våra medlemmar ska känna sig stressade, slarvar med arbetsmiljön/moment eller bryter mot gällande regler och avtal. Under Sekos medlemsvecka vill vi därför att ni fokuserar på att ”jobba rätt”!

Seko SJ hoppas med detta tema under medlemsveckan belysa brister i planeringen, tjänstedirektiv samt säkerställa att säkerhet efterlevs och på detta vis minska stressen under en arbetsdag. Seko-medlemmar ska känna att man har en hållbar arbetsmiljö, scheman som håller och att ni orkar jobba ända fram till pension.

Vad innebär det att jobba rätt?

Vi vill att ni medlemmar ser till att följa era turer till punkt och pricka, såsom de är ritade. Hur ni delges denna information skiljer sig beroende på just din verksamhet inom SJ, för t ex åkande personal gäller  Trappen/Employee Portal (EP) och på depå delges detta via arbetsordrar m.m.

Vad kan vara fel i din tjänst för dagen?

Förflyttningstid: (åkande personal)

Fel tid för förflyttningen är utritad eller att den är utebliven. Om förflyttningstid saknas, så inleder du förflyttningen när föregående arbetsmoment avslutats. Gå på utsatt tid. Gå inte iväg tidigare, exempelvis under din rast, för att förflyttningstiden är felaktigt ritad och du inte kommer hinna dit du ska innan den är slut. Följ turen!

Arbetstidsregler:

Kom ihåg att du har rätt till 30 minuter rast i rastlokal. Du ska ha minst 30 minuter i lokalen, så kom ihåg att kräva förflyttningstid också om din rast spricker (åkande personal). Rast ska inte ske på tåg utan i en lokal med möjlighet att t ex diska matlåda och kunna värma din mat i microvågsugn. Var uppmärksam på turer där arbetsgivaren har planerat exakt 30 minuter rast och inte tagit höjd för försening. Du ska ha dina 30 minuters rast och om det medför att ditt nästa tåg avgår sent, så är det en nödvändig konsekvens.

Arbetsmoment:

Var uppmärksam på vilka arbetsmoment som förekommer i turen, och försök inte gissa dig till vad som ska göras. Att vi arbetsleder oss själva på det viset skapar en dålig säkerhetskultur som bygger på antaganden och inte på tydlighet.

Finns t ex tid för bromsprov vid klargöring eller briefing innan avgång?

Vad betyder “Disp” i ett givet sammanhang? Återigen, det är inte ditt jobb att gissa. Ring och fråga vid oklarheter till respektive enhet, t ex vid avställning kontakta Fordonsledning för att veta vad som exakt gäller.

Varför ska jag rapportera felaktigheter i turen?

De arbetsmoment som ligger med i turen i t ex Trappen/EP, är detta som sedan rapporteras till lön. Saknar du tid har du indirekt jobbat gratis. Om du gör en rapport på felaktigheten kommer detta in som statistik i Synergi, samt att du kompletterar genom att göra en övertidsrapportering att du ej fått tid för alla arbetsmoment under dagen.

Genom denna hantering under medlemsveckan och framöver hoppas vi kunna belysa, vad som fortfarande inte fungerar i tjänstgöringsturerna och genom detta belysa för SJ att hänsyn måste tas till OSA ((organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4) samt att RÄTT tid för ALLA arbetsmoment ska finnas utlagt.

Seko SJ förhandlingsorganisation önskar få in underlag över hur det står till med tjänstgöringsturer nuförtiden. Efter att IVU infördes har det varit en lång väg tillbaka till att försöka skapa stabilitet och bra turer. Därför skulle vi behöva din hjälp med besvara dessa frågor, tack!

Använd följande länk:

https://forms.gle/U8W3QrEQf8zMyxWc7

Mvh Seko SJ Förhandlingsorganisation

Publicerat i Medlemsvecka, Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Medlemsvecka v 17 – Jobba rätt!

Medlemsvecka v. 17 Jobba rätt!

Årets medlemsvecka för Seko börjar närma sig och Seko SJ vill därför redan nu uppmärksamma vad vårt fokus kommer vara i år.

Seko SJ vill inte att våra medlemmar ska känna sig stressade, slarva med arbetsmiljö/moment eller bryter mot gällande regler och avtal. Därför vill vi att samtliga medlemmar lägger fokus på att ”Jobba rätt” under v.17!

Den 27 april kommer våra klubbar informera om vad exakt ”Jobba rätt” innebär samt be er att fylla i en enkät för att få in i vilken omfattning turer eller arbetsmoment är felaktiga eller upplevs att arbetstiden inte räcker till för uppdraget.

Bakgrunden till årets tema är att Seko SJ under många år har identifierat brister i arbetsmiljön kopplat till turer och scheman. Vi har också fått indikationer från arbetsgivaren att OSA-direktiv (organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4) ska ses som en ”rekommendation”. Försök att få stabilt schema har pågått under flera år och Seko SJ vill med denna insats visa i vilken omfattning detta påverkar fritid och arbetsmiljö för er medlemmar.

Seko SJ vill att ni medlemmar ska ha en hållbar arbetsmiljö, scheman som håller och att ni orkar jobba ända fram till pension!

Vi hoppas med denna aktivitet under en hel vecka få:

• medlemmar inte utföra arbetsuppgifter på sin fritid

• tar med sig detta arbetssätt framöver

• skapa en bra arbetsmiljö och god säkerhetskultur, då detta är en avgörande faktor för våra jobb

• påvisa genom felaktigheter (i t ex turkonstruktion) att ni medlemmar dagligen ”räddar” arbetsgivaren, då vi löser deras problem

Publicerat i Arbetsmiljö, Medlemsvecka | Kommentarer inaktiverade för Medlemsvecka v. 17 Jobba rätt!

Månadspublicering mars, Trafik & Service – ändringar

Seko SJ har blivit uppmärksammade om att ändringar har skett för våra medlemmar gällande schemaläggning i samband med att månadslistan publicerades i Employee Portal igår den 15 februari. Turer har blivit utlagda med flertalet förändringar gentemot den gruppnyckel man valt och blivit inplacerad i om man har valt att gå på fast lista. Detta berör både Trafik och Service. Seko SJ har bett alla lokala klubbar att samla in vilka ändringar som skett samt i vilken omfattning för att kunna gå vidare med detta.

Medlemmar som har drabbats ska i första hand kontakta er lokala klubb för att meddela om vilka ändringar som skett samt i vilken omfattning! Seko önskar ha in dessa ändringar innan den 20 februari, för att kunna hantera dessa inom kort på ordförandemöte den 23 februari.

Publicerat i Lokförare, Ombordpersonal, Schema, Service, Trafik, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Månadspublicering mars, Trafik & Service – ändringar

Schema T23 och Status 10-punktsprogram Trafik & Service

Årets förhandlingar för arbetstidens förläggning T23 enligt Bilaga 2 i Spåra SJ är slutförd, och schemaläggningen kommer fr o m 1 mars 2023 återgå till fast lista med gruppnycklar (20230301- 230531 och 230901- 231209) kompletterat med olika vikariegrupper. Detta ses som en stor vinst efter det kaos som skapats sedan införandet av IVU med ständigt nya turer och månadslistor. Med denna lösning hoppas vi att Sekos medlemmar ska uppleva större stabilitet i schema och att privatlivet går att kombinera med jobb.

Efter att Seko SJ agerat i flera forum och påpekat att SJ:s nya planeringssystem IVU inte kunde leverera vare sig åkbara turer eller scheman, drog processen igång med att ändra hela schemaupplägget i slutet på september i år, då SJ kallade till möte med alla arbetstagarorganisationer samt skyddsorganisation för att sätta samman ett gemensamt åtgärdsprogram för att komma till rätta med det som var mest akut kring schema men också med mer långsiktiga lösningar. Programmet med tio konkreta åtgärder fastställdes i oktober och Seko har sedan dess haft löpande dialog varannan vecka med SJ för att försöka få schemaläggningen för 2023 att bli till det bättre, där stabilitet i schemat är prioriterat och fredande av era medlemmars privatliv varit i fokus. Seko SJ har under denna höst haft löpande ordförandemöten för att stämma av med klubbarna om status för dessa tio punkter samt fått återkoppling gällande processen med förändringar inför bl a schemaläggning T23.

Seko framförde bl a i ett tidigt skede att:

• Stor vikt behövs läggas på lokal samverkan med turlistombuden och gruppcheferna för att uppnå bra turer och scheman

• Att planeringssupporten ska läggas ned och att personlig kontakt med personalplanerare ska upprättas per åkstation

• Återgå till fasta listor och gruppnycklar för att uppnå robusthet i schema

Alla dessa tre punkter är uppfyllda men Seko SJ menar att det finns mycket kvar att förbättra inom processen för schemafrågor. Se mer information i bilagan längre ner. ’

Styrelsen Seko SJ vill passa på att hälsa alla medlemmar gott nytt år!

Bilaga Seko SJ information T23, 2022-12-30

Vid förhandlingen den 23 december 2023 av Spåra SJ Bilaga 2, T23 för fasta listor och jourer blev SJ och Seko överens om att:

• Avstämning ska ske redan i juni för att ev. korrigera gruppnycklar och jourer till den 1 sept.

• Inför T24 sätta upp ramarna i ett tidigt skede för hur schemaprocess kan förbättras både i lokal samverkan och genomgång av OSA-principer (organisatoriskt och social arbetsmiljö)

• Framtagande av hur delgivning av tjänst för personal på fast lista ska hanteras samt att önskemålshantering för personal på vikarielista (skubb) ska införas 2023.

Seko SJ vill genom dessa påtryckningar se till att inte släppa taget om schemafrågorna, som just nu är den viktigaste frågan bland våra medlemmar. Under hela denna process har Seko SJ framfört skarp kritik att tidsaspekten för att uppnå ett bra schemaarbete har varit alltför pressat och att bl a turlistombud inte haft tillräckligt med tid för sina uppdrag.

Utifrån de förutsättningar som getts har ni alla där ute i vår fackliga verksamhet gjort ett fantastiskt bra arbete! Seko ser positivt på att flera delar i 10-punktsprogrammet för en förbättrad schemasituation nu är på plats eller är på väg att bli klara och att detta arbete bara är början på en process som kommer att fortsätta både under T23, men framför allt inför arbetet med T24. Vi blickar nu mot år 2023 och ser fram emot en mer stabil tillvaro där återkommande turer kommer att rulla enligt fast lista och att man kan följa sitt schema för ett bättre privatliv. Det är upptill SJ att bevisa att det går att lita på sitt schema!

Vad har hänt med Sekos krav enligt 10-punktsprogrammet?

• Planeringssupporten ska läggas ned. Status: Förhandlad och ersatts av planeringsteam för varje åkstation.

• Återgå till en schemamodell med sökbara grupper med fast lista samt olika vikariegrupper på varje ort. Status: Gruppval genomförs under januari 2023 och de nya listorna börjar gälla från och med den 1 mars 2023. Variabel grupp ersätts med Superflexibel grupp med en fast månads-ersättning på 7 000 kr. Föräldraanpassad Åkstation Sverige på 90% införs på samtliga åkstationer. Bilaga Seko SJ information T23, 2022-12-30

• Förstärkt arbete kring schemakvalitet – de lokala förutsättningarna fångas bättre genom att planering och gruppchefer har en avstämning innan schemasläpp. Status: Infört genom processen med T23 och för Seko är det en absolut förutsättning att den lokala förankringen utvecklas och fortsätter.

• Förstärkt planeringsfunktion – fler resurser behövs för att öka kvaliteten i scheman. Status: Förhandling genomförd och personalplaneringen har under hösten förstärkts med ytterligare resurser.

• Förfrågan arbete/ledighet jul -och nyår tidigareläggs – med tidig kännedom om vilka som vill arbeta jul/nyår ökar vi möjligheten att påverka. Status: Genomfört. • Ge tidiga besked om ledigheter – med hjälp av kvoter per åkstation kunna uppnå förbättrad framförhållning för medarbetare och planering. Status: Kvoter finns nu på plats för samtliga åkstationer och ca 400 st ansökningar om ledigheter beviljade fram till och med maj 2023.

• Förbättrad process för att balansera trafikutbudet mot personaltillgången under semesterperioden – robustare bemanningsplanering för sommaren. Status: Semestervalet har tidigarelagts och genomförts. Tyvärr valde SJ denna gång att inte tillämpa Spåra SJ möjlighet till utköp av semester under juni – augusti 2023.

• Förbättrad kommunikation kring ändring av scheman, delgivningsdirektivet – dialog med arbetstagarorganisationer och huvudskyddsombud om hur ändringar ska kommuniceras och kvitteras. Status: Arbete pågår i ”schemagruppen” och vårt krav att fast lista ska ligga och att förändringar enbart ska kommuniceras med personlig kontakt.

• Införa funktionalitet för turbyten mellan kollegor för ökad möjlighet att påverka sitt schema. Status: Pilot genomförd och funktionen införs under början av 2023.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Schema T23 och Status 10-punktsprogram Trafik & Service

Extra tidförskjutningstillägg för störningar IVU juli Trafik & Service

Flera av Seko SJ:s klubbar lyfte problematiken som uppstod i somras när IVU hade stora driftstörningar och inga turer eller schema kunde avläsas i EP under de första veckorna i juli.

Seko SJ kontaktade chefen för planeringen för att se vad som hade hänt. Seko föreslog att tidförskjutningstillägg skulle utbetalas för de dagar våra medlemmar inte haft möjlighet att se veckolistorna under dessa två veckor.

Seko SJ har inte släppt frågan utan drivit den för att säkerställa att våra medlemmar ska kompenseras för detta bortfall av schema som påverkade ens privatliv och vardag till stor del.

Seko SJ konstaterar att på lönespecifikation för december är tidförskjutningstillägget utbetalt med anmärkning ”korr rapid”. Har ni ej fått dessa, hör av er till er lokala klubb!

Publicerat i Lokförare, Ombordpersonal, Schema | Kommentarer inaktiverade för Extra tidförskjutningstillägg för störningar IVU juli Trafik & Service

Införandet av ny uniform pausas

Seko SJ välkomnar beslutet att SJ nu pausar införandet av ny uniform.

En bärande fråga för Seko har varit att hela första året skulle vara ett fullskaletest, dvs uniformen skulle testas och utvärderas och det skulle finnas utrymme för justeringar.

En ny uniform som inte alls var efterfrågad av personalen och som är så annorlunda jämfört med nuvarande har väckt mycket känslor och många åsikter.

Att införandet av en ny nu uniform skjuts upp ger förutsättningar för SJ att lyssna in och göra justeringar inför kommande lansering

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Införandet av ny uniform pausas

SJ 10 punkter för bättre schema

SJ 10 punkter för att kortsiktigt förbättra ett antal schemafrågor för åkandepersonalen.

Klubbarna inom Seko SJ har nu haft möte och gått igenom de 10 åtgärder som på kort tid bedöms få snabb effekt på flera av de nuvarande planering- och schemaproblemen för åkandepersonalen.  

Mötesdeltagarna är överens om att det är viktigt att åtgärderna genomförs och att SJ måste uppvisa en stor portion av ödmjukhet under denna resa för att skapa tillit och förtroende hos våra medlemmar och fackliga organisation. Inte minst via delaktighet lokalt av Seko schemaombud i kommande tur- och schemaarbete på orten.

Utgångspunkten för Seko är även fortsättningsvis att den livegenskap som många av våra medlemmar upplever idag måste bort. Våra medlemmar måste åter kunna planera sin fritid med familj, vänner och övrigt i vardagen.

Seko SJ har nu regelbundna möten inbokade under hösten med SJ och även möten inbokade med klubbordförandena.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lokförare, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Schema | Kommentarer inaktiverade för SJ 10 punkter för bättre schema