Publicerat i Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Spårtrafik | Kommentarer inaktiverade för

Coronaviruset

Frågor om Coronaviruset hänvisar vi till arbetsgivaren SJ AB.

På SJs intranät finns en artikel ”Frågor och svar om nya Coroniviruset” med information.

Seko för löpande dialog med SJ kring frågan.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Coronaviruset

Seko säger ja till att inleda förhandlingar med SJ om ny schemaplaneringsmodell.

Klubbarna inom Seko SJ har på möte idag beslutat att ge styrelsen i uppdrag att inleda formella förhandlingar med SJ om införande av en ny schemaplanerings-modell. Ett beslut som föregåtts av ett arbete i en schemaarbetsgrupp med deltagare från samtliga klubbar under mer än ett år. Ett arbete som bedrivits parallellt med SJ projekt om införande av det nya planeringsverktyget IVU/Rapid.

Seko SJ har sedan flera år tillbaka haft många diskussioner med SJ om medlemmarnas ständigt försämrade möjligheter att kunna planera sin fritid. En del i detta arbete var den enkätundersökning med tillhörande intervjuer som genomfördes sommaren 2015 och som tydligt stärkte behovet av bättre schemaplanering och ett ökat behov av möjlighet till individuell påverkan på sitt schema.

De flesta avtalsyrkanden under många år har handlat om arbetstids- och schemafrågor, något som inte har varit särskilt konstigt med tanke på att det sedan flera år tillbaka inte funnits någon acceptabel robusthet i de flesta medlemmars scheman. Något som även bekräftats i de mätningar som gjorts per ort när det gäller antal ändringar från gruppnyckel till månadslista, månadslista till veckolista och från veckolista till aktuell tjänstgöringsdag.

Erfarenheterna sedan 2016 genomförda schemapilot i Göteborg har visat på att det går att skapa en bättre robusthet om man arbetar med en schemaplaneringsperiod på omkring 3 månader, något som inte utesluter att den som vill har sina FP dagar planerade på en 12 månaders period.

Arbetet fortsätter nu i Sekos schemaarbetsgrupp samtidigt som förhandlingarna inleds med SJ om en ny schemaplaneringsmodell. När ett färdigt avtal finns färdigt kommer det att stämmas av med klubbarna.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Seko säger ja till att inleda förhandlingar med SJ om ny schemaplaneringsmodell.

Ny organisation Depå Syd

Bakgrund
SJ kommer att genomföra en omorganisation den 1 januari, 2020 och bilda region Depå Syd. Den nya regionen omfattar nuvarande Depå Malmö och Göteborg.

Chef för Depå syd blir nuvarande Depåchef i Göteborg, Peter Alkroth. Nye regionchefen ska dela sin tid 50/50 mellan Malmö och Göteborg.
Gemensam planeringschef tillika biträdande regionchef blir Lars Josefsson, Göteborg.

För Malmös del kommer nuvarande Depåchef, Mats Lybe övergå till att arbeta med SJ Öresund fram till sin pensionering i början av 2021. Tjänsten som personalplanerare blir permanent och för komfort blir det ytterligare en produktionsledare. I övrigt inga förändringar när det gäller tjänster. SJ har för avsikt att göra en direktinplacering av de nya inrättade tjänsterna. Seko SJ är emot direktinplacering och anser att tjänsterna ska lysas ut och att sökning skall ske.

Produktionsledarna kommer att få ett utökat ansvar med högre befogenheter.
Dock i nuläget oklart vad det innebär och SJ kunde inte heller på sittande förhandling ge besked.

MBL förhandling genomfördes den 6 december. Från Seko SJ deltog Lollo Reichenberg och Tina Jädert.

Seko SJ är kritiska till förändringen och framförde på förhandlingen sin stora oro för att nye regionchefen inte kommer hinna med att på ett bra sätt vara chef för både Malmö och Göteborg. Vi ser också en risk med att depå Malmö förlorar den styrka som en lokal platschef på plats innebär. Vi förordar att en ny platschef depå Malmö tillsätts. Inte minst med tanke på att Malmö som lokal depå kommer att växa i samband med att SJ Öresund etableras. Även Göteborg riskerar naturligtvis att förlora den styrka som en lokal platschef innebär då den gemensamma chefen, enligt vad SJ framförde på förhandlingen, skall tillbringa hälften av sin tid på respektive depå.

En riskanalys gjordes i Göteborg dagen innan (5 december) MBL förhandlingen. Seko SJ anser att riskanalysen brister och att den är ett hafsverk. Bl a var skyddsombudet från Malmö inte med och Tina J som var i Göteborg på en riskanalys för Rapid fick akut hoppa in som Seko SJ företrädare från Malmö.

Förhandlingen avslutades med att Seko gav ett motvilligt ja (efter att SJ tydligt markerat att säger vi nej kan vi heller inte kravställa) med följande villkor:
1. Ny /uppdaterad riskanalys skall göras med av Seko utvalda representanter.
2. Uppföljning skall göras efter 6 månader.
3. De nya tjänsterna i Malmö skall utlysas.
4. Om den nya organisationen inte fungerar eller om omständigheter förändras skall nya diskussioner tas.

Publicerat i Arbetsmiljö, Fordonsledning, Fordonsoperatörer, Komfortoperatörer, Städ av fordon | Kommentarer inaktiverade för Ny organisation Depå Syd

SJ har meddelat att de står fast sin hantering när det gäller tillämpning och inplacering i lönestege för medarbetare med fast månadslön.

Det innebär att inplacering i lönestegen som är gjorda före 2019-05-01 står fast och inte kommer att ändras.

Seko SJ har under processen lagt fram förslag på lösning till arbetsgivaren, som bland annat skulle medföra lönekorrigering för de som hamnat i kläm. Detta för att komma till rätta med de problem som uppstod i samband med den nya tillämpningen.

SJ har nu avvisat Seko SJs förslag, något vi tycker är högst olyckligt. Det ansvaret kommer nu arbetsgivaren få bära. Seko SJ vill även vara tydliga med att vi fortfarande står till förfogande med att hitta konstruktiva lösningar.

Medarbetare som valt att ta en anställning i en tid där SJ har haft svårt att rekrytera personal ska man naturligtvis vårda.

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar | Kommentarer inaktiverade för SJ har meddelat att de står fast sin hantering när det gäller tillämpning och inplacering i lönestege för medarbetare med fast månadslön.

Seko Förhandlingsorganisation SJ kallar klubbarnas ombud till extra representantskapsmöte.

Seko SJ har under en längre tid väntat på ett konkret avtalsförslag från SJ rörande införandet av Rapid (IVU) på SJ.

Seko SJ har under hela tiden varit tydliga med att förankring och beslut sker på Seko SJ:s representantskap där samtliga klubbar inom SJ är representerade.

Tyvärr lyckades SJ inte överlämna något konkret förslag i rimlig tid för att något beslut skulle kunna tas på det redan inplanerade mötet med representantskapet.

Styrelsen föreslog därför mötet att ta beslut om att rekommendera styrelsen att fatta beslut om att kalla till ett extra representantskapsmöte. Ett förslag som klubbarnas ombud instämde i.

Samtidigt så uppmanades klubbarna att gå hem och diskutera och förankra frågor rörande Rapid med medlemmarna inför det extra mötet med representantskapet.

Extra representantskapsmöte kommer att hållas den 9 december i Stockholm.

Publicerat i Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Seko Förhandlingsorganisation SJ kallar klubbarnas ombud till extra representantskapsmöte.

Seko ökar trycket på personalplaneringen

Situationen på SJs planeringsavdelning är ohållbar både för dem som arbetar där och för åkandepersonalens kalendrar.

Schemat som åkandepersonalen tjänstgör på är den sista länken i en lång kedja av sena leveranser och kvalitetsbrister. Inte beroende på att personalen inte anstränger sig, utan beroende på att det enligt Seko saknas förutsättningar. Omritade turer och ihopbyggda turer på kort varsel blir resultatet.

Seko SJs schemagrupp bjöd därför in ansvariga från SJs personalplanering till ett möte för att diskutera den akuta situationen. SJs förklaring var den akuta bristen på åkandepersonal. Deras beräkningar av tillgänglig personal stämmer inte.

Registrering av övertid-och blanketter är ytterligare ett problemområde som aldrig verkar ordna upp sig. Brott mot gällande avtal har blivit en norm. Sekos SJ återkommande krav på divisionsledningen har nu lett till att en arbetsgrupp ska bildas för att en gång för alla komma till bukt med problemen.

Tyvärr kommer inte problemen att sluta med sommaren. Att SJ räknat med att Rapid redan skulle ha varit i bruk har skapat en situation inom SJ där personalplaneringen har personal och en organisation anpassat efter ett annat sätt att arbeta. Detta tillsammans med brister i nuvarande datasystem bidrar till kvalitetsbrister på materialet som ska ligga till grund för T20.

Seko SJ efterlyser därför ett tydligt ansvarstagande från divisionsledningen tillsammans med kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med de brister i arbetsmiljön som råder på personalplaneringen och i åkandeverksamheten.

Har ni synpunkter på er arbetssituation eller schema, vänd er i första hand till er gruppchef som har arbetsmiljöansvaret.

Publicerat i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Lokförare, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ, Tågtjänstfördelning, Turlistor | Kommentarer inaktiverade för Seko ökar trycket på personalplaneringen

Inplacering i grundlönesteg

Seko SJ har i dag haft ett första möte med SJ om deras tillämpning av de vid årets lönerevision gjorda ändringar i lönesystemsavtalet.

På mötet redogjorde vi för de kontrollfrågor vi ställde i samband med förhandlingen och hur vi uppfattade de svar som SJ då gav.
Vi tog också upp frågor från klubbarna om tillämpningen av avtalet när det gäller de som tidigare haft en allmän visstidsanställning på månads-, eller timbasis samt att vi vill att det görs en kartläggning för att identifiera de som hamnat i kläm. Det senare för att ha ett underlag för att kunna fortsätta dialogen om en lösning på den uppkomna situationen. 

SJ lovade att ta med frågorna till berörda delar i företaget inför avvaktan på att ett nästa möte i hålls i frågan.

Medarbetare som valt att ta en anställning i en tid där SJ har haft svårt att rekrytera personal ska man naturligtvis vårda.

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Okategoriserade, Spåra SJ, Timlöner | Kommentarer inaktiverade för Inplacering i grundlönesteg

SJ tillämpning av inplacering i grundlönesteg

Bakgrunden till den nya skrivningen i avtalet är de diskussioner som Seko och SJ hade i samband med årets lönerevision om tillgodoräkning av arbetslivserfarenhet vid inplacering i grundlönesteg. Lönesystemsavtalet var tidigare inte enhetlig mellan yrkesgrupper och det var något som parterna ville korrigera.

Tanken var att samtliga nyanställda skulle få tillgodoräkna sig arbetslivserfarenhet vid inplacering i lönestegen, likt den modell som tågvärdarna alltid har haft.

Två års arbetslivserfarenhet skulle medföra inplacering i lönesteg två. SJ har nu valt en generösare tillämpning, något som Seko i grunden anser är bra. Det som inte är bra gäller de medarbetare som hamnat i kläm mellan den gamla och den nya tillämpningen.

Seko har därför beslutat att inleda en dialog med SJ om att försöka finna en lösning på den uppkomna situationen.

Medarbetare som valt att ta en anställning i en tid där SJ har haft svårt att rekrytera personal ska man naturligtvis vårda.

Publicerat i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Ombordpersonal, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för SJ tillämpning av inplacering i grundlönesteg

Framtidens planering nr 7

Seko fortsätter sitt interna arbete inför implementeringen av Rapid.
I avvaktan av att arbetsgivarens ska komma med ett förhandlingsunderlag fortsätter schemagruppen att träffas och slipa på Sekos krav.


• Stabilitet
Våra medlemmar ska kunna lita på sitt schema.

• Framförhållning
FP-plan för kalenderår enligt avtal och ett 90-dagars schema fyllt med verklighetsförankrade tjänstgöringsturer.

• Ledigheter
SJ ska säkra upp en hållbar planering med personalresurser för att kunna ge medlemmar tidiga svar på ledighetsansökningar.

• Individuell påverkan av sitt schema

Hur våra medlemmar på ett aktivt sätt ska kunna påverka inriktning av sitt schema, samt kunna planera aktiviteter på del av dag.

• Facklig interaktion
För att säkerställa en transparent process där medlemmen kan känna sig trygg med att dennes önskemål tas väl om hand, kräver Seko SJ en strategisk roll när det gäller att granska och ställa krav på de parametrar som ligger till grund för schemaprocessen.

Vi väntar fortfarande på ett förhandlingsunderlag, något vi har gjort sen 16 mars 2018.

Publicerat i Lagar & Avtal, Okategoriserade, Planering och Trafikledning, Spåra SJ | Kommentarer inaktiverade för Framtidens planering nr 7