Omsökning av tjänster ett sätt att kringgå LAS?

På SJ AB pågår ett arbete med rationaliseringar. I samband med detta uppstår varje gång ett fenomen som innebär att anställda tvingas söka om sina egna tjänster. I vissa specifika fall kan det vara en rimlig möjlighet för att återbesätta ett mindre antal specialisttjänster efter en omorganisation. Tyvärr tillgrips instrumentet med omsökning av tjänster på ett sätt som inte är acceptabelt för närvarande.

SEKO kommer därför att agera i fallet med omsökning av tjänster på SJ Trafikledning som pågår just nu. Orsaken är att SJ enligt vår mening agerar i strid mot anställningsskyddslagens regler om turordning när man besätter tjänsterna efter omorganisationen.

I samband med att det uppstår övertalighet och antalet kvarvarande arbete är färre än vad den ursprungliga bemanningen varit uppstår övertalighet på den enhet där jobben försvinner. I ett sådant läge skall olika möjligheter till omplacering inom företaget ske och i sista hand kan det bli fråga om att upprätta så kallade turordningslistor på den ort där övertaligheten uppstått. Turordning regleras i anställningsskyddslagens paragraf 22.

Lagstiftarens avsikt med att företaget skall upprätta turordningslistor är att nå ett läge där sist in först ut skall uppnås. Arbetsdomstolen skriver på följande sätt om tillämpningen av LAS § 22:

Enligt 22 § anställningsskyddslagen gäller som huvudregel vid uppsägning på grund av arbetsbrist att arbetstagare med längre anställningstid har företräde till fortsatt arbete framför den med kortare anställningstid.

Utöver kravet på anställningstidens längd finns också krav på att den övertalige har tillräckliga kvalifikationer. I samma dom skriver domstolen:

I motiven till anställningsskyddslagen anges att det är uppenbart att turordningsreglerna inte får ge det resultatet att en arbetstagare ska ha företrädesrätt till ett arbete som han inte kan sköta. Som villkor för att en arbetstagare ska få stanna kvar i arbetet måste därför gälla, antingen att han eller hon får behålla sina arbetsuppgifter eller – om detta inte är möjligt – att arbetstagaren kan ges ett arbete som han eller hon har tillräckliga kvalifikationer för. Kravet på tillräckliga kvalifikationer betyder enligt lagförarbeten och fast praxis i Arbetsdomstolen inte annat än att arbetstagaren ska ha de allmänna kvalifikationer som normalt ställs på den som söker det arbete det är fråga om.

Anställningsskyddslagen har alltså tydliga regler som innebär att den övertalighet som uppstår skall hanteras utifrån att de med längre anställningstid går före de med en kortare om en enhet minskas. Domstolens praxis och de lagförarbeten som tillämpas anger att det inte är syftet att de mest lämpade skall behålla jobbet, utan arbetsgivaren får acceptera en viss inlärningstid för att någon med längre anställningstid kan vara kvar i ett läge där det ställs delvis andra krav.

Vid en omorganisation där arbeten fått ett nytt innehåll är utgångspunkten att en arbetsgivare måste ha rätt att uppställa de krav som arbetsgivaren anser lämpliga så länge dessa inte framstår som obefogade eller överdrivna (se t.ex. AD 1986 nr 58, och AD 2005 nr 75). Strängare kvalifikationskrav får alltså inte ställas annat än om detta är befogat av organisatoriska eller andra sådana skäl (se t.ex. AD 1996 nr 54).

SEKOs uppfattning är att SJ glider på dessa regler och försöker bemanna SJ Trafikledning på ett sätt som strider mot både lagförarbeten och Arbetsdomstolens praxis. Sättet som företaget går fram på är att tvinga fram en omsökning av samtliga tjänster i stället för att upprätta en turordningslista och bemanna organisationen efter de spelregler som jag har hänvisat till ovan.

När det gäller just bemanningen av SJ Trafikledning så har dessutom företaget gått fram med omsökning trots att samtliga tre fackliga organisationer reserverat sig mot arbetsgivarens beslut.

SEKO avser att efter detta inte acceptera omsökning i något fall, utan vi kommer fortsättningsvis att hänvisa till praxis och i de fall företaget tillgriper omsökning av tjänster kommer detta sannolikt leda till tvister och också ogiltigförklarande av de uppsägningar, som vi menar, kommer att ske i strid mot LAS reglerna i § 22.

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Lagar & Avtal, SEKO SJ Nyttt, SJ AB, Spårtrafik, Trafikledning. Bokmärk permalänken.